Evaluering av Nasjonalt nettverk for voksenopplæringen i Utdanningsforbundet

For å styrke og utvikle Utdanningsforbundets arbeid med voksenopplæringsfeltet, ble det i 2021 vedtatt å etablere et nettverk der tillitsvalgte og andre aktører i voksenopplæringsfeltet kunne møtes.

Last ned Evaluering av Nasjonalt nettverk for voksenopplæringen i Utdanningsforbundet. Rapport 5/2023

Etablering av nettverket for voksenopplæringen som en pilot

Utdanningsforbundet etablerte Nasjonalt nettverk for voksenopplæringen som en pilot høsten 2021. Målsettingen med nettverket er å være en møteplass der tillitsvalgte og andre aktører i voksenopplæringsfeltet bidrar til å utvikle Utdanningsforbundet sitt samlede arbeid med voksenopplæringen. Det ble videre vedtatt at nettverket skulle evalueres høsten 2023 før det blir tatt en beslutning om eventuell videreføring.

Utdanningsforbundet har nærmere 4000 medlemmer i voksenopplæringen fordelt på rundt 300 arbeidsplasser. Lærere i voksenopplæringen jobber både innenfor grunnskole, videregående skole og i introduksjonsprogrammet.

Evalueringens ambisjon har vært å gi svar på om Nasjonalt nettverk for voksenopplæringen i perioden desember 2021–august 2023 har bidratt til å styrke Utdanningsforbundet sitt arbeid med voksenopplæringen og om nettverket bør videreføres.

Gjennomføring av evalueringen

Evalueringen er gjennomført på bakgrunn av dokumentstudier, kvalitative intervjuer med leder og medlemmer i nettverket og spørreundersøkelser blant medlemmene i nettverket og blant tillitsvalgte i voksenopplæringen. Nettverket har på evalueringstidspunktet eksistert i drøye 1,5 år. Vurderingen av om nettverket så langt har oppfylt sitt mandat blir derfor gjort på grunnlag av det.

Vurdering av nettverkets arbeid

Nasjonalt nettverk for voksenopplæringen har etter vår vurdering driftet sitt arbeid i henhold til mandatet, både når det gjelder sammensetting og organisering. At nettverket er sammensatt av medlemmer som også har plass i sentralstyret, fylkeslag og relevante kontaktforum og utvalg i Utdanningsforbundet har bidratt til bedre koordinering og samarbeid på tvers av disse. Både den horisontale og den vertikale samhandlingen i Utdanningsforbundet vurderes som bedret. Videre har nettverket jobbet med saker og temaer som er relevante for feltet og flere av medlemmene opplever at den samlede kompetansen i nettverket har økt gjennom de erfaringsutvekslingene og diskusjonene de har hatt. Å styrke ivaretakelsen av medlemmer og tillitsvalgte er det overordnede målet i mandatet, noe medlemmene vurderer at er blitt gjort. Dette bekreftes også av de tillitsvalgte.

Samtidig peker nettverksmedlemmene på ulike forhold de ønsker en forbedring av eller endring i. Flere gir uttrykk for at nettverket, slik det er organisert nå, ikke er kraftfullt nok. Noen av innspillene som blir gitt i den sammenheng, slik som forslag om at det blir opprettet et eget kontaktforum for medlemmer i voksenopplæringen, ligger imidlertid utenfor denne evalueringen å ta stilling til. Målet med evalueringen har snarere vært å vurdere hva nettverket har fått til gitt rammebetingelsene de har fått.

Konklusjonen av evalueringen er at nettverket har bidratt til å styrke Utdanningsforbundet sitt arbeid med voksenopplæringen. Nettverket anbefales derfor å videreføres gitt at Utdanningsforbundet opprettholder ambisjonen om å styrke voksenopplæringen.

En styrke ved nettverket slik det nå fungerer er at medlemmene har tilknytning til sentralstyret, fylkeslag, relevante kontaktforum og utvalg og til feltet. Dette bør videreføres.

Eventuelle justeringer som kan vurderes, er å legge til rette for at nettverket kan avholde flere fysiske møter. Videre kan det vurderes å gi møtegodtgjøring til medlemmer som ikke har frikjøp for på denne måten å legge bedre til rette for deltakelse på møter. I tillegg kan det vurderes å styrke nettverkets ressurser knyttet til møteforberedelser og etterarbeid, enten i form av å øke frikjøpet til leder, sette ned et AU eller øke sekretariatstøtten. Dette vil antakelig bidra til et bedre samsvar mellom rammebetingelser og ambisjonene i mandatet.

Les mer om Nasjonalt nettverk for voksenopplæringen i Utdanningsforbundet

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.