Bruk av assistenter i grunnskolen

Assistenter og andre ansatte i elevrettet arbeid bistår elever, lærere og annet personell i skolen. Årsverkene utført av denne gruppen har økt i mange år. Økningen har vært betydelig større enn økningen i antall elever.

Last ned Bruk av assistenter i grunnskolen. Faktaark 2023:13

Dette faktaarket presenterer statistikk om bruk av assistenter og andre ansatte i elevrettet arbeid i grunnskolen.

Hvem er assistenter og andre ansatte?

Assistenter og andre ansatte i elevrettet arbeid bistår elever, lærere og annet personell i skolen. Opplæringsloven stiller ingen krav til utdannelse for assistenter i grunnskolen. Assistenter og andre ansatte i elevrettet arbeid er ikke en ensartet gruppe med hensyn til kompetanse eller arbeidsoppgaver, de kan være ufaglærte, ha fagbrev eller høyere utdanning. I statistikken er assistenter og andre som utfører elevrettet arbeid i hovedsak registrert samlet. Det er noe uklart hvem som inngår i «andre som utfører elevrettet arbeid», da disse kan registreres to steder. Kategorien som omtales i dette faktaarket, er det grunn til å tro at i hovedsak er ansatte som deltar i undervisningssituasjon, f.eks. assistenter eller spesialpedagoger, og at det ikke omfatter annet personell som f.eks. miljøarbeidere.

Assistenter og andre ansatte i elevrettet arbeid utførte i 2022/23 om lag 11 500 årsverk. Årsverkene utført av denne gruppen har økt i mange år. Økningen har vært betydelig større enn økningen i antall elever.

Assistenter har ofte oppgaver knyttet til spesialundervisning, og disse oppgavene skal i så tilfelle være hjemlet i opplæringslovens § 5-1 om rett til spesialundervisning. Assistenter er ikke kvalifiserte til å ha ansvaret for opplæring. Opplæringslovens § 10-11 er tydelig på at bare de som er ansatt i undervisningsstillinger som skal ha ansvar for opplæring:

Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling etter § 10–1 eller § 10–6 kan hjelpe til i opplæringa dersom dei får nødvendig rettleiing. Slik hjelp må berre skje på ein slik måte og i eit slikt omfang at eleven får forsvarleg utbytte av opplæringa. Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling, skal ikkje ha ansvaret for opplæringa.

Dersom skolen setter inn en assistent for å gjøre undervisningsoppgaver, for eksempel ved å gå inn som vikar for en lærer, vil vedkommende være å regne som lærer uten godkjent lærerutdanning. Dette fordi en assistent mangler lærerkompetanse i henhold til lov og forskrift.

Assistenter i ordinær undervisning og spesialundervisning

I Grunnskolens informasjonssystem (GSI) blir årstimer til assistent og annet elevrettet arbeid innrapportert samlet. Årstimer utført av undervisningspersonale er ikke inkludert. Assistenter som bare utfører helsetjenester tas ikke med. Heller ikke assistenter som utelukkende jobber i skolefritidsordningen er tatt med her.

I skoleåret 2022/23 utfører assistenter og andre i elevrettet arbeid 19,4 millioner årstimer. Til sammenlikning utfører undervisningspersonalet totalt ca. 44,7 millioner årstimer. Årstimer utført av assistenter har økt relativt raskere enn årstimer utført av undervisningspersonale i mange år.

Tabell 1 viser at det har vært en stor økning i antallet assistenttimer og andre i elevrettet arbeid. I skoleåret 2022/23 er det over 50 prosent flere årstimer til assistenter i grunnskolen enn det var i skoleåret 2012/13. I samme periode har årstimer utført av undervisningspersonale økt med 9 prosent og antallet elever har økt med i overkant av 3 prosent. Økningen fra 2012/13 til 2022/23 i årstimer til assistenter og andre i elevrettet arbeid har vært noe høyere på ungdomstrinnet, der det har vært en økning på 55 prosent. På barnetrinnet har det vært en økning på 52 prosent.

Økningen i årstimer til assistenter og andre i elevrettet arbeid har funnet sted i alle fylker når man ser på perioden 2012/13 til 2022/23. Oslo skiller seg allikevel ut med klart høyest vekst, med en økning på 113 prosent. Innlandet og de gamle fylkene som utgjorde Innlandet før sammenslåing hadde lavest økning, med en økning på under 40 prosent. Dette har trolig delvis sammenheng med at Oslo har den største elevtallsveksten, mens Innlandet har den største nedgangen i elevtallet.

Tabell 1: Bruk av assistenter i undervisningen. Kilde: GSI

Skoleår

Årstimer til assistent

Årsverk assistenter

Årstimer til assistent i spesialundervisning

Årstimer til annet arbeid enn spesialundervisning

Gjennomsnittlig antall timer med assistent per elev som får spesialundervisning med assistent

2022/23

19 390 190

11 491

10 862 851

 8 527 339

476

2021/22

18 616 514

11 032

10 718 960

 7 897 554

472

2020/21

17 984 990

10 658

10 446 659

 7 538 331

462

2019/20

16 908 055

10 020

10 417 078

 6 490 977

455

2018/19

16 620 082

9 849

10 207 369

 6 412 713

441

2017/18

15 844 103

9 389

9 896 882

 5 947 221

417

2016/17

14 965 092

8 868

9 458 754

 5 506 338

405

2015/16

14 204 203

8 417

9 193 256

 5 010 947

397

2014/15

13 781 132

8 167

9 155 371

 4 625 761

386

2013/14

13 445 330

8 234

9 256 300

 4 189 030

383

2012/13

12 658 970

8 141

8 944 576

 3 714 394

355

Av tabell 1 framgår det at ikke hele økningen i årstimene til assistenter og andre i elevrettet arbeid skyldes økningen i årstimer til assistent i spesialundervisning. Det er en tydelig utvikling der årstimer til annet arbeid enn spesialundervisning øker kraftig. Fra 2012/13 til 2022/23 har disse årstimene økt med 130 prosent. Det er ikke klart hva denne utviklingen skyldes, men dette er ikke årstimer utført av undervisningspersonale og det dreier seg heller ikke om assistenter som utfører helsetjenester eller helsesykepleiere. Det er trolig heller ikke miljøarbeidere eller lignende. Det kan skyldes at flere personalgrupper enn undervisningspersonale bistår i undervisningssituasjoner.

Tall fra GSI for skoleåret 2022/23 viser at det brukes ca. 10,8 millioner assistenttimer i spesialundervisning og ca. 7,3 millioner lærertimer i spesialundervisning. Totalt tildeles det mer enn 40 prosent flere timer til spesialundervisning hvor assistenter er involvert, enn det som er innrapportert som lærertimer til spesialundervisning med undervisningspersonale. Assistentbruken i spesialundervisning har økt raskere enn bruken av undervisningspersonale. I 2011/12 var det 1,1 assistenttimer per time gitt av undervisningspersonale. I 2022/2023 har dette økt til nesten 1,5 assistenttimer per time gitt av undervisningspersonale.

Kommunen og skolens økonomiske intensiver for å foreta tilpasninger med hensyn til for eksempel assistentbruk er betydelig, men skoleeier har ikke adgang til å trekke inn økonomiske hensyn i vurderingen av hvilket opplæringstilbud som vil gi eleven et . Omfanget av assistentbruk i spesialundervisning varierer fra skole til skole, og kommune til kommune.

 

Retten til spesialundervisning framkommer av opplæringsloven § 5. Merk at retten til spesialundervisning ikke er en rett til et optimalt tilbud, men en rett til et tilbud som gir eleven et forsvarlig utbytte. Se Veilederen Spesialundervisning fra Utdanningsdirektoratet.

Flere timer per elev

Økningen i antall årstimer gitt av assistenter til spesialundervisning i skolen har ikke sammenheng med utviklingen i antallet elever som mottar spesialundervisning. Fra 2012/13 har antallet elever som mottar spesialundervisning falt med 5 prosent, mens årstimer til assistent i spesialundervisning har økt. Andelen elever som har fått tildelt timer med assistent i forhold til det totale antallet elever som mottar spesialundervisning har også falt, slik at heller ikke dette påvirker ressursbruken. Den økte ressursbruken til assistenter i spesialundervisning ser dermed ut til å skyldes at de elevene som blir tildelt timer med assistent får tildelt et betydelig høyere antall timer enn før.

Tabell 2 viser at den største gruppen har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, mens den nest største gruppen mangler relevant utdanning. Det er noen forskjeller mellom barne- og ungdomstrinnet. Andelen uten relevant utdanning er noe lavere på ungdomstrinnet og det er en høyere andel med utdanning som vernepleier, barnevernspedagog eller sosionom.

Tabell 2: Utdanningsbakgrunn til assistenter og andre ansatte i elevrettet arbeid 2022/23. Kilde: GSI

Utdanningsbakgrunn

Andel av årstimer

Barne- og ungdomsarbeidere (eller annen relevant fagarbeiderutdanning)

59 %

Vernepleier, barnevernspedagoger, sosionomer (eller tilsvarende yrkesgrupper med universitet/høyskoleutdanning)

14 %

Annen høyskole/universitetsutdanning

5 %

Annen bakgrunn

23 %

Utdanningsforbundet mener

Alle barn, unge og voksne skal ha rett til lærere med lærerutdanning uavhengig av hvor de bor, hvilket morsmål de har, eller hvor i utdanningsløpet de er. Utdanningsforbundet krever at alle elever får oppfylt sin rett til undervisning av lærere med lærerutdanning. (Utdanningsforbundet 2020).

Kilder

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.