Nøkkeltall for barnehagen 2021

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra Utdanningsdirektoratet. Bak de nasjonale tallene er det store lokale variasjoner, både mellom kommuner og mellom barnehager i samme kommune.

Last ned Nøkkeltall for barnehagen 2021. Faktaark 2022:4

 

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra BASIL-statistikken som publiseres av Utdanningsdirektoratet. Disse tallene blir også brukt som grunnlag for statistikk som publiseres av SSB og i KOSTRA-publiseringen.

Antall barn per ansatt har falt fra 2020 til 2021. Også antallet årsverk på dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder og antall barn per barnehagelærer har falt. Disse endringene henger trolig sammen med innføringen av bemanningsnorm og strengere pedagognorm.

Bak de nasjonale tallene er det betydelige lokale variasjoner, både mellom kommuner og mellom barnehager i samme kommune. Utdanningsforbundet mener den beste måten å sikre strukturkvaliteten i sektoren på, er strengere kvalitetskrav i det nasjonale regelverket. Strengere nasjonale bemannings- og pedagogkrav er her sentralt.

Barn i barnehager

Ved utgangen av 2021 hadde til sammen cirka 268 500 barn i alderen 0–6 år plass i barnehage, det vil si nesten 3 800 færre enn i 2020. Det er særlig antallet 3- og 4-åringer som har blitt redusert, men antallet barn i barnehage faller i nesten alle årskull. Endringene må sees i sammenheng med størrelsen på barnekullene.

I 2020 var det totalt 5 525 barnehager. Dette er en nedgang på 95 barnehager fra 2020. Det er 2 913 private og 2 612 kommunale barnehager. Antallet private barnehager har falt mer enn antallet kommunale barnehager. Det er særlig de minste barnehagene og familiebarnehager det blir færre av. Selv om det er størst fall i antallet private barnehager er reduksjonen i antall barn like stor for private og kommunale barnehager.

Andelen barn i private barnehager var 50,0 prosent i 2021. Dette er om lag det samme som i 2020. Andelen barn i private barnehager har ligget rundt 50 prosent de siste årene. Det er store variasjoner mellom kommunene. I 130 kommuner gikk alle barna i kommunal barnehage, mens i fire kommuner går alle barna i privat barnehage.

Bruken av heltidsplass øker fortsatt

Ved utgangen av 2021 hadde 97,3 prosent av barna heltidsplass. Det vil si at de hadde en avtalt oppholdstid som tilsvarer 41 timer eller mer per uke. Dette er en økning på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med 2020. Jo eldre barna blir, jo lengre avtalt oppholdstid i barnehagen har de. Forskjellene mellom aldersgruppene er likevel små og har blitt mindre de siste årene.

Tabell 1: Andel barn med heltidsplass. Prosent

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Andel barn i barnehage med avtalt oppholdstid 41 timer eller mer per uke

94,3

94,9

95,5

96,1

96,6

96,9

97,3

Årsverk

Styrer og  utførte til sammen cirka 68 630 årsverk i 2021. Dette er en nedgang på nesten 500 årsverk fra 2020. Nedgangen må sees i sammenheng med at det blitt noe færre barn i barnehagene.

 

Grunnbemanningen er definert som pedagogiske ledere og assistenter.

Andelen barnehagelærere

Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen har økt med 0,5 prosentpoeng fra 2020 og var på 42,3 prosent i 2021. Det er regionale og lokale variasjoner i andelen barnehagelærere – fra over 50 prosent i 46 kommuner til under 30 prosent i 27 kommuner. Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen er litt høyere i kommunale enn i private barnehager. Antallet barnehagelærere er ganske stabilt, etter å ha økt noen år.

Tabell 2: Andel barnehagelærere

Alle barnehager

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Barnehagelærere i alt

31 306

31 127

31 511

33 059

33 726

34 036

33 983

Andel barnehagelærere i grunnbemanningen

36,5

37,8

38,5

40,1

41

41,8

42,3

Mange pedagogiske ledere på dispensasjon

I 2021 var 1 730 årsverk utført av pedagogiske ledere på dispensasjon. Dette utgjør 5,9 prosent av årsverkene til pedagogiske ledere. Dette er en nedgang fra nesten 2 000 årsverk i 2020.

Det er totalt 1 463 barnehager som ikke oppfyller pedagognormen, inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet. Dette utgjør 29 prosent av barnehagene. 971 av disse barnehagene mangler ett årsverk for å oppfylle pedagognormen. Resten mangler to eller flere årsverk.

Totalt mangler det litt over 2200 årsverk på nasjonalt nivå for å oppfylle kravet om maks 14 barn per pedagogisk leder. I 2020 manglet det 2500 årsverk.

Barnehagelærertetthet

De minste barna krever tettere oppfølging enn de større barna. Utdanningsdirektoratet og SSB beregner derfor et mål kalt «korrigerte oppholdstimer». Det vil si at tallet som er oppgitt her er antall barn per voksen som om alle barna var store. Det gjør at tallet er sammenliknbart for barnehager med ulik alderssammensetning. Det er også tatt hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen.

Barnehagelærertettheten er lik summen av korrigerte oppholdstimer delt på antall årsverk utført av barnehagelærere som arbeider i grunnbemanningen, dvs. at styrere ikke er inkludert.

Tabell 3: Barnehagelærertetthet og bemanningstetthet på landsnivå og i de 10 største kommunene*

 

Barnehagelærertetthet

Bemanningstetthet

Fredrikstad

12,2

5,6

Drammen

13,5

5,8

Asker

13,7

5,7

Bærum

15,7

5,8

Lillestrøm

15,5

5,8

Oslo

14,7

5,8

Kristiansand

12,8

5,8

Stavanger

14,7

5,7

Bergen

12,5

5,9

Trondheim

12,4

5,8

Hele landet

13,1

5,7

*Anm: På grunn av kommunesammenslåinger blir det ikke presentert historiske tall for enkeltkommuner

Barnehagelærertettheten har økt fra 13,3 i 2020 til 13,1 i 2021. Dette er fortsettelsen av en trend som har vart en del år. Utviklingen bør sees i sammenheng med innføringen av en strengere pedagognorm.

Det er store forskjeller i barnehagelærertetteheten mellom ulike kommuner og mellom barnehager i samme kommune. Vi finner også store variasjoner mellom kommuner som i stor grad er en del av et felles arbeidsmarked og dermed burde ha de samme mulighetene for å rekruttere barnehagelærere. For å få et relevant bilde av ressurssituasjonen, bør barnehagelærertettheten sees i sammenheng med bemanningen i sin helhet.

Bemanningstettheten er beregnet på samme måte som pedagogtettheten, men her deler vi på årsverk til grunnbemanningen. Bemanningstettheten er om lag uforandret de siste året. Det er mindre variasjon i bemanningstettheten enn i barnehagelærertettheten. Dette har trolig sammenheng med bemanningsnormen. 99 prosent av barnehagene rapporterer at de oppfyller bemanningsnormen. Bemanningstettheten er noe lavere i private barnehager, men forskjellen er betydelige mindre enn tidligere. Enkelte kommuner med relativt god barnehagelærerdekning har dårligere bemanningstetthet.

Spesialpedagogisk hjelp

I 2021 hadde 9 725 barn vedtak om spesialpedagogisk hjelp, noe som tilsvarer 3,6 prosent av barna i barnehagen. Det har vært en svak, men jevn økning i andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp de siste fem årene. Andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp øker med barnas alder. Over 70 prosent av barna som får spesialpedagogisk hjelp er gutter.

Kilder/les mer:

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.