Lærerutdanningene – søkere og uteksaminerte kandidater 2022 (midlertidige tall)

Faktaarket presenterer tall for hvor mange som har søkt opptak til de ulike lærerutdanningene, antallet planlagte studieplasser, antallet studenter som blir tilbudt studieplass i hovedopptaket samt hvor mange som er uteksaminert fra lærerutdanningsstudiene.

Les Lærerutdanningene – søkere og uteksaminerte kandidater 2022 (midlertidige tall). Faktaark 15:2022

Søkere til og uteksaminerte kandidater fra lærerutdanningene – midlertidige tall per 3. november 2022

I 2022 har 134 954 personer søkt opptak til universiteter og høyskoler gjennom Samordna opptak (SO). Dette er en nedgang på 12,4 prosent fra 2021.  på ulike lærerutdanningsstudier i 2022 mot 12 421 førstevalgsøkere i fjor. Dette er en nedgang i antallet førstevalgsøkere på 11,4 prosent.

 

Tallet viser antallet førstevalgsøkere og er hentet fra SO. Tallet inkluderer ikke opptak til PPU og PPU-Y. Universitetene og høyskolene gjennomfører selv opptak til PPU og PPU-Y.

I dette faktaarket ser vi på hvor mange som har søkt opptak til grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn (GLU 1–7 og GLU samisk 1–7) og 5.–10. trinn (GLU 5–10 og GLU samisk 5–10), lektorutdanning for 8.–13. trinn (Lektor), barnehagelærerutdanning (BLU og BLU samisk), praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y), faglærerutdanning for 1.–10. trinn (FAL), lærerutdanning for praktiske og estetiske fag for 1.–13. trinn (LUPE) og yrkesfaglærerutdanning for 8.–13. trinn (YFL). Vi ser også på hvordan utviklingen har vært for disse utdanningene de siste fem årene.

I tillegg presenterer vi antallet studieplasser som Kunnskapsdepartementet (KD) tildeler universitet og høyskoler (planlagte studieplasser), antallet studenter som blir tilbudt studieplass i hovedopptaket, samt hvor mange som er uteksaminert fra lærerutdanningsstudiene.

Tallene fra SO viser at alle lærerutdanningskategorier med unntak av GLU 1–7 og LUPE har en nedgang i antallet søkere fra 2021. Den største tilbakegangen finner vi på barnehagelærerutdanningen med 25,6 prosent.

Planlagte studieplasser

KD tildeler årlig studieplasser til institusjonene i statsbudsjettet. Disse er grunnlaget for det antallet studieplasser som den enkelte institusjonen tilbyr.

Tabell 1. Planlagte studieplasser (kilde SO)

Utdanninger

2018

2019

2020

2021

2022

GLU 1.–7. trinn

1450

1537

1537

1539

1579

GLU 5.–10. trinn

1613

1675

1634

1642

1642

Sum GLU

3063

3212

3171

3181

3221

BLU

2531

2680

2690

2864

2730

Faglærerutdanning*

512

599

624

607

355

LUPE 1.–13. trinn

 

 

 

40

312

Lektor 8.–13. trinn

1093

1203

1187

1305

1284

Lærer annet

120

155

120

125

135

I alt

7218

7849

7792

8122

8037

* I kategorien faglærerutdanning inngår 3-årig yrkesfaglærerutdanning og 3-årig faglærerutdanning.

Tabell 1 viser at det totale antallet planlagte studieplasser ved lærerutdanningene er 85 færre i 2022 enn i 2021. I 2021 var antallet planlagte studieplasser de høyeste de siste fem årene. Ved GLU 1–7 er det en økning på 40 studieplasser fra 2021 til 2022.  var ny i 2021. I 2022 tilbyr flere institusjonen LUPE og institusjonene er tildelt til sammen 312 studieplasser. Lektorutdanning er tildelt 21 færre studieplasser enn i 2021. For GLU 5–10 er antallet studieplasser omtrent det samme i 2020, 2021 og 2022.

 

Utdanningen vil gradvis erstatte Faglærerutdanningen i praktiske og estetiske fag (FAL).

Tilbud om opptak

Fra 2016 har KD skjerpet kravene for opptak til GLU 1–7, GLU 5–10 og lektorutdanningen. I perioden 2017–2020 er det en økning i antallet kvalifiserte søkere til lærerutdanningene. I 2022 er det en nedgang i antallet søkere til lærerutdanningene med 11,4 prosent. Opptakskravene til GLU 1–7, GLU 5–10, lektor og LUPE ble endret for opptaket fra 2022. Dette førte til 73 flere førstevalgsøkere til GLU. For GLU 1–7 var det 6,5 prosent flere søkere til utdanningen i 2022 enn i 2021. For GLU 5–10 var det en nedgang på 3,7 prosent og for lektorutdanningene en nedgang på 7,2 prosent. Det er stor forskjell i antall søkere per studieplass i de store byene sammenliknet med studiestedene i distriktene. Det vil si at antall søkere i distriktene er jevnt over lavere.

Tabell 2. Tilbud om studieplass ved en lærerutdanning ved hovedopptaket (kilde SO)

Utdanninger

2018

2019

2020

2021

2022

Prosent

BLU

4378

4543

4957

4928

3604

-26,9%

GLU 1.–7. trinn

1877

1968

1960

1889

1806

 -4,4%

GLU 5.–10. trinn

2324

2218

2109

1795

1699

 -5,3%

Lektor 8.–13. trinn

1931

1986

1923

1840

1730

-6,0%

Faglærerutdanningene

692

662

792

780

323

-58,6%

LUPE 1.–10. trinn

 

 

 

221

433

Nytt i 2021

Til sammen

11 202

11 377

11 741

11 862

8595

-14,8%

Tabell 1 og tabell 2 viser at antallet personer som er tilbudt studieplass har økt i hele perioden 2017–2021, og synker fra opptaket i 2022. Antallet tilbud om studieplass på en lærerutdanning er fremdeles høyere enn antallet planlagte studieplasser. Dette skyldes institusjonenes erfaringer med at søkere takker nei til studieplassen eller ikke møter opp til studiet de har takket ja til. Institusjoner velger da å gi tilbud om studieplass til et høyere antall studenter enn det antallet studieplasser den har fått tildelt av KD.

Barnehagelærerutdanningen

Det totale antallet søkere til BLU som er tilbudt studieplass synker med 1324 personer fra 2021 til 2022, fra 4928 til 3604 tilbud om studieplass.

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn

Til GLU 1–7 er det i 2022 gitt tilbud om 83 færre studieplasser enn i 2021. På GLU 5–10 ble det i 2022 gitt 96 færre tilbud om studieplass enn i 2021. Totalt utgjør dette en nedgang på 179 tilbud om studieplass for grunnskolelærerutdanningene.

Lektorutdanning for 8.–13. trinn

I 2022 fikk 110 færre søkere enn i 2021 tilbud om studieplass ved en lektorutdanning. Dette gir en nedgang i antallet tilbud om studieplass på 6,0 prosent.

Yrkesfaglærerutdanningen

På yrkesfaglærerutdanningen ble det i 2022 gitt tilbud om studieplass til 302 personer. Dette utgjør 5 færre tilbud enn i 2021.

Oppmøtte til lærerutdanningene

Tall for møtte til lærerutdanningene er per 3. november 2022 ikke fullstendige. Nytt faktaark med fullstendige tall vil bli publisert i våren 2023.

Uteksaminerte lærere fra universiteter og høyskoler

Tabell 3 viser at omtrent 6380 nyutdannede lærere ble uteksaminert fra lærerutdanningene i 2022.

Tabell 3. Antallet personer som har gjennomført og bestått lærerutdanning i perioden 2017–2022 (kilde DBH)

Utdanninger

2018**

2019

2020

2021

2022

GLU 1.–7. trinn

820

910

870

115

795

GLU 5.–10. trinn

920

945

1020

180

875

Sum GLU

1745

1855

1890

295

1670

BLU

1905

1910

1960

2140

1995

Lektor 8.–13. trinn

330

420

420

515

625

PPU

1945

2020

1680

1235

1300

PPU-Y

405

370

410

295

330

Faglærerutdanning

125

280

320

215

295

Yrkesfaglærerutdanning

160

150

200

165

165

Sum

6615

7005

6880

4860

6380

** I samsvar med personvernforordningen GDPR (innført 2018), er alle tall i DBH avrundet til nærmeste fem. Dette betyr at antallet studenter som har takket ja til studieplass og antallet uteksaminerte lærere er mer omtrentlige enn i tidligere års faktaark.

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn

Femårig integrert masterutdanning for GLU 1.–7. og GLU 5.–10. startet opp i 2017. I forbindelse med overgangen mellom fire- og femårig grunnskolelærerutdanning, uteksamineres få studenter våren 2021. For opptakene fra og med 2010 ble det tildelt flere studieplasser til grunnskolelærerutdanningene enn det som ble tildelt allmennlærerutdanningen. Dermed øker antallet uteksaminerte grunnskolelærere jevnt frem til 2020.

Barnehagelærerutdanningen

Antallet lærere uteksaminert fra barnehagelærerutdanningen har økt i perioden 2018–2021 selv om antallet studieplasser KD tildeler institusjonene er omtrent like mange i hele perioden. I 2022 ble det uteksaminert 145 færre barnehagelærere enn i 2021.

Lektorutdanningen for 8.–13. trinn og praktisk-pedagogisk utdanning

Lektorutdanningen har fra oppstarten hatt en jevn økning i antallet uteksaminerte kandidater. Dette skyldes at institusjonene er tildelt flere studieplasser, at flere institusjoner har etablert lektorutdanning og at institusjonene har tatt opp flere studenter i perioden.

Antallet kandidater uteksaminert fra PPU økte i 2018 og 2019. Dette skyldes blant annet ekstraordinære midler til PPU. I 2020 tok de ekstraordinære midlene slutt og det ble uteksaminert færre kandidater i perioden 2020–2022.

Yrkesfaglærerutdanningen og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Antallet uteksaminerte kandidater fra YFL og PPU-Y har variert i hele perioden 2018–2022. Dette skyldes at flere institusjoner ikke tar opp studenter til utdanningen årlig, men etter behov i skolen.

Utdanningsforbundet mener

  • God rekruttering til lærerutdanning og læreryrket er helt vesentlig for kvalitet i opplæringen. Lærerutdanningene må tiltrekke seg motiverte, dyktige og kunnskapssøkende studenter.
  • Det er for få søkere til lærerutdanningene i hele landet. For lav søkning til grunnskolelærerutdanningene og yrkesfaglærerutdanningene er bekymringsfullt.
  • Rekruttering henger tett sammen med lønns- og arbeidsvilkår. Lønns- og arbeidsvilkår må forbedres for å gjøre læreryrket mer attraktivt, slik at flere søker seg til lærerutdanningene, fullfører utdanningene og blir i læreryrket.

Kilder

Samordna opptak (SO): Søk opptak til utdanning i Norge – Samordna opptak

Database for statistikk om høyere utdanning – DBH: dbh.hkdir.no

Utdanningsforbundets politikk: Vi utdanner Norge 2020–2023

Utdanningsforbundets politikk om lærerutdanning: Framtidsrettet lærerutdanning

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.