Fagfornyelsen: status, ressurser og partssamarbeid på skolene 2022 – resultater fra en undersøkelse blant arbeidsplasstillitsvalgte

Lærerprofesjonen har fått et stort ansvar for aktiv medvirkning i fornyelsen av læreplanverket. Denne undersøkelsen tar for seg status på skolene våren 2022.

Last ned Fagfornyelsen: status, ressurser og partssamarbeid på skolene 2022 – resultater fra en undersøkelse blant arbeidsplasstillitsvalgte. Rapport 2/2022

Bakgrunn og formål

Fagfornyelsen som ble innført høsten 2020 er den største endringen av læreplanene siden Kunnskapsløftet i 2006. Lærerprofesjonen har gjennom Stortingets behandling av stortingsmelding 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet fått et stort ansvar for aktiv medvirkning i fornyelsen av læreplanverket.

Kommunene, fylkeskommunene og skolenes ansvar for fagfornyelsen kan ikke gjennomføres uten et godt samarbeid med lærerprofesjonen. Medbestemmelse og medinnflytelse for tillitsvalgte og ansatte er en nødvendig forutsetning for å lykkes. Det er avgjørende at Utdanningsforbundets tillitsvalgte jobber systematisk overfor arbeidsgiversiden og lokale myndigheter for å påvirke i beslutningsprosesser som omhandler det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet på skolen.

For å få mer kunnskap om hvordan partssamarbeidet ved skolene har fungert i den forberedende fasen og den første tiden etter innføringen av fagfornyelsen, gjennomførte Utdanningsforbundet en spørreundersøkelse blant sine arbeidsplasstillitsvalgte vinteren 2021. Undersøkelsen viste blant annet at koronapandemien bidro til at det ble krevende for mange skoler å prioritere arbeidet med fagfornyelsen. Undersøkelsen viste også at profesjonsfellesskapet hadde vært aktivt inne i prosessene med gjennomføring av reformen, men at tiden ikke hadde strukket til og at reformen led under mangel på læremidler. For å følge utviklingen har Utdanningsforbundet gjennomført en tilsvarende undersøkelse ett år senere, altså vinteren 2022. Resultatene av undersøkelsen blir presentert i denne rapporten.

Vi vil takke de arbeidsplasstillitsvalgte som besvarte undersøkelsen!

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 15. februar–1. mars 2022. Den ble sendt ut som en nettundersøkelse til 3171 av Utdanningsforbundets arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskole, videregående skole eller voksenopplæring. Av disse svarte 1162 på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 37 prosent.

Sammendrag

Gjennomføring av fagfornyelsen

I denne delen av undersøkelsen ønsket vi å undersøke hvorvidt fagfornyelsen var innført i skolen og eventuelt hvordan de tillitsvalgte opplevde at arbeidet med innføring av fagfornyelsen hadde vært. Vi spurte derfor helt konkret om fagfornyelsen var innført ved den enkelte skole, samt om skolen hadde vært forberedt på innføringen ved oppstart av skoleåret 2020/21. Vi spurte dessuten om profesjonsfellesskapets involvering i arbeidet og om de tillitsvalgte opplevde at kollegiet hadde fått tilstrekkelig tid til å arbeide med innføringen. Et stort flertall av respondentene i undersøkelsen svarer at fagfornyelsen er innført ved skolen deres. Et flertall av respondentene oppgir dessuten at profesjonsfellesskapet i ganske, eller svært stor grad har vært involvert i arbeidet, men samtidig at de i ganske eller svært liten grad har hatt tilstrekkelig tid til iverksetting.

Medbestemmelse og partssamarbeid

I denne delen av undersøkelsen ønsket vi å undersøke hvorvidt de ulike elementene i medbestemmelsesinstituttet hadde vært medvirkende i prosessen med innføring av fagfornyelsen ved den enkelte skole. Av svarene kommer det fram at selv om tillitsvalgte ofte oppgir å ha deltatt i prosessene, er dette i mange tilfeller i kraft av å være medlem av profesjonsfellesskapet eller fagansvarlig heller enn som tillitsvalgt, noe også de kvalitative dataene underbygger. Andelen respondenter som svarer at de i ganske eller i svært stor grad har deltatt i prosessene, daler suksessivt når de tillitsvalgte blir spurt om klubbens og klubbstyrets deltakelse i innføringen.

Støtteressurser

Utdanningsdirektoratet utviklet støtteressurser som skolene kunne ta i bruk ved innføringen av fagfornyelsen, og vi ønsket å undersøke hvordan respondentene vurderte bruken av disse. Vi spurte dessuten om hvem det er som bestemmer hvilke støtteressurser som brukes. Respondentene fordeler seg noenlunde jevnt mellom dem som vurderer at lærerne opplever støtteressursene som nyttige og dem som vurderer at lærerne ikke opplever støtteressursene som nyttige. På spørsmål om hvem som avgjør hvilke støtteressurser som brukes, svarer et stort flertall at dette er ledelsen, men et stort antall respondenter peker også på profesjonsfellesskapet.

Læremidler og utstyr

En læreplanreform er gjerne også en læremiddelreform. Vi ønsket å undersøke hvorvidt læremidlene ved den enkelte skole ble byttet ut i forbindelse med reformen. Vi undersøkte i tillegg hvem de tillitsvalgte mente at sto for beslutningene om innkjøp av læremidler, samt forholdet mellom digitale og analoge læremidler. En relativt stor andel av respondentene oppgir at skolen i liten grad har oppdatert læremidlene i forbindelse med fagfornyelsen, og at de ikke kjenner til hvorvidt skolen de jobber ved har planer om å kjøpe inn nye læremidler. På spørsmål om forholdet mellom analoge og digitale læremidler svarer respondentene at det brukes omtrent like mye analoge som digitale læremidler. Grunnskolen skiller seg ut i dette bildet ved å ha en relativt høy andel som oppgir at det i hovedsak brukes digitale læremidler på deres skole, samt at det i hovedsak planlegges å kjøpe inn digitale læremidler.

Ressurser

I tillegg til læremidler og støtteressurser, ønsket vi å undersøke hvordan de tillitsvalgte opplevde tilgang på økonomiske ressurser, utstyr til yrkesfag og tilbud om kursing og opplæring i forbindelse med innføringen av fagfornyelsen. En stor andel av respondentene fra grunnskolen svarer at de i liten eller svært liten grad har tilstrekkelige midler til å fornye læremidlene. Videre oppgir 29 prosent av de tillitsvalgte på videregående at elevene på yrkesfaglig studieprogram i liten grad har tilgang på det utstyret de trenger. Bildet er litt annerledes for respondentene fra videregående skole. Andelen som svarer at de har tilbud om etter- og videreutdanning er ganske lik andelen som svarer at de ikke har slikt tilbud.

Utdanningsforbundets rolle

I denne delen av undersøkelsen stilte vi spørsmål om hva de tillitsvalgte mener bør være Utdanningsforbundets rolle i arbeidet med innføringen av fagfornyelsen. Vi spurte respondentene hvilke temaer de mener at Utdanningsforbundet bør rette søkelyset på når vi snakker med politikere. Tre fjerdedeler av respondentene svarer læremidler. Vi stilte i tillegg et åpent spørsmål om hvordan de ønsker at Utdanningsforbundet kan støtte dem i det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet med fagfornyelsen. Respondentene fordelte seg da i hovedsak i fem kategorier; «medbestemmelse og tillitsvalgtrollen», «økonomi og faglige ressurser», «tid, lønn og arbeidsbetingelser», «faglig bistand og kursing» og «utfordringer knyttet til pandemien».

Les hele rapporten Fagfornyelsen: status, ressurser og partssamarbeid på skolene 2022 – resultater fra en undersøkelse blant arbeidsplasstillitsvalgte. Rapport 2/2022

Les også

Læremiddelsituasjonen i norsk skule: arbeidsplasstillitsvalde si vurdering. Rapport 2/2023

Fagfornyelsen: status, ressurser og partssamarbeid på skolene – resultater fra en undersøkelse blant arbeidsplasstillitsvalgte. Rapport 2/2021

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.