Fagfornyelsen, profesjonsfellesskap og partssamarbeid

Hvordan kan profesjonsfelleskapene jobbe for at elevene skal oppleve fagfornyelsens intensjoner? Og hvordan kan man samtidig styrke profesjonsfelleskapene?

Les Fagfornyelsen, profesjonsfellesskap og partssamarbeid. Sintef 2022

Hvordan kan profesjonsfelleskapene jobbe for at elevene skal oppleve fagfornyelsens intensjoner? Hvordan kan lærere, tillitsvalgte, skoleledelse og lokale skolemyndigheter bidra til å styrke profesjonsfellesskapet i dette arbeidet? Et forskningsprosjekt som ser på disse spørsmålene er gjennomført av SINTEF og NTNU. KS og Utdanningsforbundet har sammen initiert og finansiert prosjektet.

Rapporten Fagfornyelsen, profesjonsfellesskap og partssamarbeid presenterer følgende hovedfunn fra forskningsprosjektet;

  • Profesjonsfellesskapet defineres ulikt ved de fem skolene og også aktører utenfor skolen kan være viktige samarbeidspartnere selv om de ikke defineres som den del av profesjonsfellesskapet.

  • Arbeidet med fagfornyelsen har gitt lærerne et større handlingsrom ved at ledelsen har vist tillit til at de kan utvikle ny undervisningspraksis og lage planer for å realisere fagfornyelsen. Samtidig er det viktig at det blir lagt tydelige rammer og struktur for arbeidet.

  • Samtlige skoler i prosjektet har tatt i bruk kompetanseakkene til Utdanningsdirektoratet.

  • Partsdialogen mellom tillitsvalgte og skolens ledelse, og mellom skoleeier og hovedtillitsvalgte er ikke utnyttet godt nok, men begge parter ønsker et tettere samarbeid.