Nøkkeltall for barnehagen 2020

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra Utdanningsdirektoratet og SSB. Bak de nasjonale tallene er det store lokale variasjoner, både mellom kommuner og mellom barnehager i samme kommune.

Last ned Nøkkeltall for barnehagen 2020. Faktaark 2021:4

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra Utdanningsdirektoratets og SSBs foreløpige KOSTRA-statistikk. De fleste tallene er hentet fra BASIL-statistikken som også blir brukt som grunnlag for statistikk som publiseres av SSB og i KOSTRA-publiseringen.

Antall barn per ansatt har falt fra 2019 til 2020. Også antallet årsverk på dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder og antall barn per barnehagelærer har falt. Disse endringene henger trolig sammen med innføringen av bemanningsnorm og strengere pedagognorm.

Bak de nasjonale tallene er det betydelige lokale variasjoner, både mellom kommuner og mellom barnehager i samme kommune. Den beste måten å sikre strukturkvaliteten i sektoren på er strengere kvalitetskrav i det nasjonale regelverket. Strengere nasjonale bemannings- og pedagogkrav er her sentralt.

Barn i barnehager

Ved utgangen av 2020 hadde til sammen cirka 272 300 barn i alderen 0–6 år plass i barnehage, det vil si nesten 3500 færre enn i 2019. Det er særlig antallet 2- og 3-åringer som har blitt redusert, men antallet barn i barnehage faller i nesten alle årskull. Endringene må sees i sammenheng med størrelsen på barnekullene.

I 2020 var det totalt 5520 barnehager. Dette er en nedgang på 110 barnehager fra 2019. Det er 2976 private og 2644 kommunale barnehager. Antallet private barnehager har falt mer enn antallet kommunale barnehager.

Andelen barn i private barnehager var 49,9 prosent i 2020. Dette er det samme som i 2019. Andelen barn i private barnehager har ligget rundt 50 prosent de siste årene. Det er store variasjoner mellom kommunene. 126 kommuner hadde i 2020 ingen barn i private barnehager, mens i fire kommuner går alle barna i privat barnehage.

Dekningsgraden viser hvor stor andel av barn i barnehagealder som går i barnehage. Dekningsgraden for 1–2-åringer har økt med 1 prosentpoeng til 85,4 prosent fra 2020. Dekningsgraden for 3–5-åringer har vært stabil på om lag 97 prosent i de siste årene, og er nå 97,3 prosent.

Tabell 1: Andelen barn med barnehageplass. Prosent

 

2016

2017

2018

2019

2020

Andel barn 1–2 år med barnehageplass

82

82,1

83,0

84,4

85,4

Andel barn 3–5 år med barnehageplass

96,8

96,9

96,9

97,1

97,3

Bruken av heltidsplass øker fortsatt

Ved utgangen av 2020 hadde 96,9 prosent av barna heltidsplass. Det vil si at de hadde en avtalt oppholdstid som tilsvarer 41 timer eller mer per uke. Dette er en økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2019. Jo eldre barna blir, jo lengre avtalt oppholdstid i barnehagen har de. Forskjellene mellom aldersgruppene er likevel små og har blitt mindre de siste årene.

Tabell 2: Andel barn med heltidsplass. Prosent

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Andel barn i barnehage med avtalt oppholdstid 41 timer eller mer per uke

94,3

94,9

95,5

96,1

96,6

96,9

Årsverk

Styrer og utførte til sammen cirka 64 400 årsverk i 2020. Dette er en nedgang på nesten 500 årsverk fra 2019. Nedgangen må sees i sammenheng at det blitt noe færre barn i barnehagene.

 

Grunnbemanningen er definert som pedagogiske ledere og assistenter.

Andelen barnehagelærere

Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen har økt med 0,8 prosentpoeng fra 2019 og var på 41,8 prosent i 2020. Det er regionale og lokale variasjoner i andelen barnehagelærere – fra eksempelvis nesten 47 prosent i Trondheim til 35 prosent i Bærum. Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen er litt høyere i kommunale enn i private barnehager.

Tabell 3: Andel barnehagelærere og dispensasjoner

Alle barnehager

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Barnehagelærere i alt

31 306

31 127

31 511

33 059

33 726

34 036

Andel barnehagelærere i grunnbemanningen

36,5

37,8

38,5

40,1

41,0

41,8

Årsverk på dispensasjon

1 672

1 473

1 301

2 968

2 560

1 486

Mange pedagogiske ledere på dispensasjon

SSB publiserer ikke lenger antall dispensasjoner, men årsverk til styrere og pedagogiske ledere på dispensasjon fra utdanningskravet. Tallene for 2020 viser en nedgang i antall årsverk på dispensasjon fra 2019, men fortsatt er nesten 1500 pedagogiske ledere på dispensasjon.

Det er totalt 1587 barnehager som ikke oppfyller pedagognormen, inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet. Dette utgjør 31 prosent av barnehagene. 1113 av disse barnehagene mangler ett årsverk for å oppfylle pedagognormen. Resten mangler mer enn ett årsverk.

Totalt mangler det litt over 2500 årsverk på nasjonalt nivå for å oppfylle kravet om maks 14 barn per pedagogisk leder. I 2019 manglet det 3100 årsverk.

Barnehagelærertetthet

De minste barna krever tettere oppfølging enn de større barna. Utdanningsdirektoratet og SSB beregner derfor et mål kalt «korrigerte oppholdstimer». Det vil si at tallet som er oppgitt her er antall barn per voksen som om alle barna var store. Det gjør at tallet er sammenliknbart for barnehager med ulik alderssammensetning. Det er også tatt hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen. Barnehagelærertettheten er lik summen av korrigerte oppholdstimer delt på antall årsverk utført av barnehagelærere som arbeider i grunnbemanningen, dvs. at styrere ikke er inkludert.

Tabell 4: Barnehagelærertetthet og bemanningstetthet på landsnivå og i de 10 største kommunene*

 

Barnehagelærertetthet

Bemanningstetthet

Fredrikstad

12,3

5,7

Drammen

13,0

5,7

Asker

14,2

5,8

Bærum

15,8

5,6

Lillestrøm

15,6

5,8

Oslo

15,3

5,8

Kristiansand

12,9

5,8

Stavanger

14,8

5,7

Bergen

12,6

5,9

Trondheim

12,2

5,8

Hele landet

13,3

5,7

*Anm: På grunn av kommunesammenslåinger blir det ikke presentert historiske tall for enkeltkommuner

Barnehagelærertettheten har økt fra 13,6 i 2019 til 13,3 i 2020. Dette er en fortsettelse av en trend som har vart en del år. Utviklingen bør trolig sees i sammenheng med innføringen av en strengere pedagognorm.

Det er store forskjeller i barnehagelærertetteheten mellom ulike kommuner og mellom barnehager i samme kommune. For å få et relevant bilde av ressurssituasjonen, bør barnehagelærertettheten sees i sammenheng med bemanningen i sin helhet.

Bemanningstettheten er beregnet på samme måte som pedagogtettheten, men her deler vi på årsverk til i grunnbemanningen. Bemanningstettheten er om lag uforandret de siste året. Det er mindre variasjon i bemanningstettheten enn i barnehagelærertettheten. Dette har trolig sammenheng med bemanningsnormen, 99 prosent av barnehagene rapporterer at de oppfyller bemanningsnormen. Bemanningstettheten er jevnt over noe lavere i private barnehager, men forskjellen er betydelige mindre enn tidligere. Enkelte kommuner med relativt god barnehagelærerdekning har dårligere bemanningstetthet.

Store forskjeller i kostnader per barn

De nasjonale gjennomsnittskostnadene per barn i kommunale barnehager har økt de siste årene også når man justerer for lønns- og prisvekst. Dette har trolig sammenheng med den nye bemanningsnormen og den strengere barnehagelærernormen som har blitt innført de siste årene. I 2020 har kostnadene per barn falt relativt mye. Dette skyldes blant annet lavere arbeidsgiveravgift i forbindelse med koronapandemien og at pensjonskostnadene har falt.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.