Nøkkeltall for barnehagen 2019

Bak de nasjonale tallene er det betydelige lokale variasjoner, både mellom kommuner og mellom barnehager i samme kommune. Den beste måten å sikre strukturkvaliteten på er strengere kvalitetskrav i det nasjonale regelverket. Strengere nasjonale bemannings- og pedagogkrav er her sentralt.

Last ned faktaark Nøkkeltall for barnehage 2019. Faktaark 3:2020

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra på Utdanningsdirektoratets og SSBs foreløpige KOSTRA-statistikk. De fleste tallene er hentet fra BASIL-statistikken som også blir også brukt som grunnlag for statistikk som publiseres av SSB og i KOSTRA-publiseringen.

Antall barn per ansatt har falt fra 2018 til 2019. Antallet årsverk på dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder og antall barn per barnehagelærer har også falt. Disse endringene henger trolig sammen med innføringen av bemanningsnorm og strengere pedagognorm.

Bak de nasjonale tallene er det betydelige lokale variasjoner, både mellom kommuner og mellom barnehager i samme kommune. Den beste måten å sikre strukturkvaliteten i sektoren på er strengere kvalitetskrav i det nasjonale regelverket. Strengere nasjonale bemannings- og pedagogkrav er her sentralt.

Barn i barnehager

Ved utgangen av 2019 hadde til sammen cirka 275 800 barn i alderen 0–6 år plass i barnehage, det vil si nesten 3000 færre enn i 2018. Det er særlig antallet 2-åringer som har blitt redusert, men antallet barn i barnehage faller i nesten alle årskull. Endringene må sees i sammenheng med størrelsen på barnekullene.

I 2019 var det totalt 5730 barnehager. Dette er en nedgang på i overkant av 50 barnehager fra 2018. Det er 3041 private og 2689 kommunale barnehager. Antallet private barnehager har falt mer enn antallet kommunale barnehager.

Dekningsgraden viser hvor stor andel av barn i barnehagealder som går i barnehage. Dekningsgraden for 1–2-åringer har økt med 1,4 prosentpoeng til 84,4 prosent fra 2018. Dekningsgraden for 3–5-åringer har vært stabil på om lag 97 prosent i de siste årene, og er nå 97,1 prosent.

Tabell 1: Andelen barn med barnehageplass. Prosent

 

2015

2016

2017

2018

2019

Andel barn 1–2 år med barnehageplass

80,6

82

82,1

83

84,4

Andel barn 3–5 år med barnehageplass

96,6

96,8

96,9

96,9

97,1

Bruken av heltidsplass øker fortsatt

Ved utgangen av 2019 hadde 96,6 prosent av barna heltidsplass. Det vil si at de hadde en avtalt oppholdstid som tilsvarer 41 timer eller mer per uke. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med 2018. Jo eldre barna blir, jo lengre avtalt oppholdstid i barnehagen har de. Forskjellene mellom aldersgruppene er likevel relativt små og har blitt mindre over tid.

Tabell 2: Andel barn med heltidsplass. Prosent

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Andel barn i barnehage med avtalt oppholdstid 41 timer eller mer per uke

93,3

94,3

94,9

95,5

96,1

96,6

Årsverk

Styrer og grunnbemanning utførte til sammen cirka 69 600 årsverk i 2018. Dette er en økning på drøyt 700 årsverk fra 2018. Økningen må sees i sammenheng med innfasingen av den nye bemanningsnormen. Samtidig har det også blitt noe færre barn i barnehagene.

Andelen barnehagelærere

Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen har økt med 0,9 prosentpoeng fra 2018 og var på 41 prosent i 2019. Det er regionale og lokale variasjoner i andelen barnehagelærere – fra eksempelvis over 46 prosent i Trondheim, til 34 prosent i Bærum. Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen er om lag lik i private og i kommunale barnehager.

 

Fotnote: grunnbemanningen

Grunnbemanningen er definert som pedagogiske ledere og assistenter.

Tabell 3: Andel barnehagelærere og dispensasjoner

Alle barnehager

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Barnehagelærere i alt

29 896

31 306

31 127

31 511

33 059

33 726

Andel barnehagelærere i grunnbemanningen

34,7

36,5

37,8

38,5

40,1

41,0

Årsverk på dispensasjon

2 241

1 672

1 473

1 301

2 968

2 560

Mange pedagogiske ledere på dispensasjon

SSB publiserer ikke lenger antall dispensasjoner, men årsverk til styrere og pedagogiske ledere på dispensasjon fra utdanningskravet. Tallene for 2019 viser en nedgang i antall årsverk på dispensasjon fra 2018, men fortsatt er over 2500 pedagogiske ledere på dispensasjon. Dette skyldes trolig at pedagognormen i 2018 ble innskjerpet til sju barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Tidligere var kravet henholdsvis minst ni og 18 barn per pedagogisk leder.

Barnehagelærertetthet

De minste barna krever tettere oppfølging enn de større barna. Utdanningsdirektoratet og SSB beregner derfor et mål kalt «korrigerte oppholdstimer». Det vil si at tallet som er oppgitt her er antall barn per voksen som om alle barna var store. Det gjør at tallet er sammenliknbart for barnehager med ulik alderssammensetning. Det er også tatt hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen. Barnehagelærertettheten er lik summen av korrigerte oppholdstimer delt på antall årsverk utført av barnehagelærere som arbeider i grunnbemanningen.

Tabell 4: Barnehagelærertetthet på landsnivå og i de 10 største kommunene

Barnehagelærertetthet

2017

2018

2019

Fredrikstad

14,2

12,9

12,5

Drammen

   

13,2

Asker

   

14,4

Bærum

18,3

17,3

16,5

Lillestrøm

   

16,7

Oslo

17,1

16,9

15,6

Kristiansand

   

12,8

Stavanger

17,1

16,2

15,1

Bergen

14,5

13,1

12,7

Trondheim

14,1

12,9

12,4

Hele landet

15,4

14,3

13,6

(På grunn av kommunesammenslåing er det ikke tilgjengelig tall for alle kommunene i hele perioden)

Det er store forskjeller i barnehagelærertetteheten mellom ulike kommuner og mellom barnehager i samme kommune, men det blir færre barn per barnehagelærer i alle de store kommunene. For å få et relevant bilde av ressurssituasjonen, bør barnehagelærertettheten sees i sammenheng med bemanningen i sin helhet.

Tabell 5: Bemanningstetthet på landsnivå og i de 10 største kommunene

Barn per ansatt

2017

2018

2019

Fredrikstad

6,2

6

5,7

Drammen

 

 

5,8

Asker

 

 

5,6

Bærum

5,9

5,8

5,8

Lillestrøm

 

 

5,7

Oslo

6

5,9

5,9

Kristiansand

   

5,9

Stavanger

5,9

5,7

5,7

Bergen

6,3

6,1

5,9

Trondheim

6,2

6

5,8

Hele landet

6

5,8

5,7

(På grunn av kommunesammenslåing er det ikke tilgjengelig tall for alle kommunene i hele perioden)

Bemanningstettheten er beregnet på samme måte som pedagogtettheten, men her deler vi på årsverk til i grunnbemanningen. Det er mindre variasjon i bemanningstettheten enn i pedagogtettheten. Bemanningstettheten er jevnt over noe lavere i private barnehager, men forskjellen er betydelige mindre enn tidligere. Enkelte kommuner med relativt god barnehagelærerdekning har dårligere bemanningstetthet.

Bemanningstettheten er beregnet på samme måte som pedagogtettheten, men her deler vi på årsverk til basisvirksomhet. Det er mindre variasjon i bemanningstettheten enn i pedagogtettheten. Bemanningstettheten er jevnt over noe lavere i private barnehager. Enkelte kommuner med relativt god barnehagelærerdekning har dårligere bemanningstetthet.

Store forskjeller i kostnader per barn

Tallene i tabell 6 er justert for lønns- og prisvekst i kommunene. Kostnadene per barn i barnehage har økt fra 2018. Det er store forskjeller mellom kommuner i hvor mye det koster per barn i kommunale barnehager. Kostnadene varierer fra om lag 180 000 kroner per barn i noen kommuner, til over 270 000 kroner i andre.

Det er fortsatt et stykke igjen til det er en tilfredsstillende ressurssituasjon i hele landet. Kun 60 prosent av barnehagene oppfyller både kravet til bemanning og til pedagogisk bemanning. Dette understreker at det er langt igjen til at normene er oppfylt over alt.

Tabell 6: Kostnader per barn i kommunale barnehager

 

2017

2018

2019

Fredrikstad

 222 275

 229 508

 243 398

Bærum

 213 435

 225 375

 224 810

Oslo

 241 531

 244 718

 248 357

Drammen

 215 058

 227 172

 237 228

Kristiansand

 208 083

 226 507

 232 364

Sandnes

 201 959

 210 397

 226 649

Stavanger

 233 882

 238 285

 240 561

Bergen

 232 261

 238 862

 243 552

Trondheim

 -  

 213 535

 217 657

Tromsø

 205 994

 206 442

 221 862

Hele landet

 213 271

 221 659

 227 634

(På grunn av kommunesammenslåing er det ikke tilgjengelig tall for alle kommunene i hele perioden)

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.