Nøkkeltall for barnehagen 2019

Bak de nasjonale tallene er det betydelige lokale variasjoner, både mellom kommuner og mellom barnehager i samme kommune. Den beste måten å sikre strukturkvaliteten på er strengere kvalitetskrav i det nasjonale regelverket. Strengere nasjonale bemannings- og pedagogkrav er her sentralt.

Last ned faktaark Nøkkeltall for barnehage 2019. Faktaark 3:2020

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra på Utdanningsdirektoratets og SSBs foreløpige KOSTRA-statistikk. De fleste tallene er hentet fra BASIL-statistikken som også blir også brukt som grunnlag for statistikk som publiseres av SSB og i KOSTRA-publiseringen.

Antall barn per ansatt har falt fra 2018 til 2019. Antallet årsverk på dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder og antall barn per barnehagelærer har også falt. Disse endringene henger trolig sammen med innføringen av bemanningsnorm og strengere pedagognorm.

Bak de nasjonale tallene er det betydelige lokale variasjoner, både mellom kommuner og mellom barnehager i samme kommune. Den beste måten å sikre strukturkvaliteten i sektoren på er strengere kvalitetskrav i det nasjonale regelverket. Strengere nasjonale bemannings- og pedagogkrav er her sentralt.

Barn i barnehager

Ved utgangen av 2019 hadde til sammen cirka 275 800 barn i alderen 0–6 år plass i barnehage, det vil si nesten 3000 færre enn i 2018. Det er særlig antallet 2-åringer som har blitt redusert, men antallet barn i barnehage faller i nesten alle årskull. Endringene må sees i sammenheng med størrelsen på barnekullene.

I 2019 var det totalt 5730 barnehager. Dette er en nedgang på i overkant av 50 barnehager fra 2018. Det er 3041 private og 2689 kommunale barnehager. Antallet private barnehager har falt mer enn antallet kommunale barnehager.

Dekningsgraden viser hvor stor andel av barn i barnehagealder som går i barnehage. Dekningsgraden for 1–2-åringer har økt med 1,4 prosentpoeng til 84,4 prosent fra 2018. Dekningsgraden for 3–5-åringer har vært stabil på om lag 97 prosent i de siste årene, og er nå 97,1 prosent.

Tabell 1: Andelen barn med barnehageplass. Prosent

  2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1–2 år med barne-hageplass 80,6 82 82,1 83 84,4
Andel barn 3–5 år med barne-hageplass 96,6 96,8 96,9 96,9 97,1

 

 

 

 

 

 

Bruken av heltidsplass øker fortsatt

Ved utgangen av 2019 hadde 96,6 prosent av barna heltidsplass. Det vil si at de hadde en avtalt oppholdstid som tilsvarer 41 timer eller mer per uke. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med 2018. Jo eldre barna blir, jo lengre avtalt oppholdstid i barnehagen har de. Forskjellene mellom aldersgruppene er likevel relativt små og har blitt mindre over tid.

Tabell 2: Andel barn med heltidsplass. Prosent

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn i barne-hage med avtalt oppholdstid 41 timer eller mer per uke 93,3 94,3 94,9 95,5 96,1 96,6

Årsverk

Styrer og grunnbemanning utførte til sammen cirka 69 600 årsverk i 2018. Dette er en økning på drøyt 700 årsverk fra 2018. Økningen må sees i sammenheng med innfasingen av den nye bemanningsnormen. Samtidig har det også blitt noe færre barn i barnehagene.

Andelen barnehagelærere

Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen har økt med 0,9 prosentpoeng fra 2018 og var på 41 prosent i 2019. Det er regionale og lokale variasjoner i andelen barnehagelærere – fra eksempelvis over 46 prosent i Trondheim, til 34 prosent i Bærum. Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen er om lag lik i private og i kommunale barnehager.

 

Fotnote: grunnbemanningen

Grunnbemanningen er definert som pedagogiske ledere og assistenter.

Tabell 3: Andel barnehagelærere og dispensasjoner

Alle barnehager 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Barnehage-lærere i alt 29 896 31 306 31 127 31 511 33 059 33 726
Andel barnehage-lærere i grunn-bemanningen 34,7 36,5 37,8 38,5 40,1 41
Årsverk på dispensasjon 2241 1672 1473 1301 2968 2560

 

 

 

 

 

 

 

Mange pedagogiske ledere på dispensasjon

SSB publiserer ikke lenger antall dispensasjoner, men årsverk til styrere og pedagogiske ledere på dispensasjon fra utdanningskravet. Tallene for 2019 viser en nedgang i antall årsverk på dispensasjon fra 2018, men fortsatt er over 2500 pedagogiske ledere på dispensasjon. Dette skyldes trolig at pedagognormen i 2018 ble innskjerpet til sju barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Tidligere var kravet henholdsvis minst ni og 18 barn per pedagogisk leder.

Barnehagelærertetthet

De minste barna krever tettere oppfølging enn de større barna. Utdanningsdirektoratet og SSB beregner derfor et mål kalt «korrigerte oppholdstimer». Det vil si at tallet som er oppgitt her er antall barn per voksen som om alle barna var store. Det gjør at tallet er sammenliknbart for barnehager med ulik alderssammensetning. Det er også tatt hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen. Barnehagelærertettheten er lik summen av korrigerte oppholdstimer delt på antall årsverk utført av barnehagelærere som arbeider i grunnbemanningen.

Tabell 4: Barnehagelærertetthet på landsnivå og i de 10 største kommunene

(På grunn av kommunesammenslåing er det ikke tilgjengelig tall for alle kommunene i hele perioden)

Barnehagelærertetthet 2017 2018 2019
Fredrikstad 14,2 12,9 12,5
Drammen     13,2
Asker     14,4
Bærum 18,3 17,3 16,5
Lillestrøm     16,7
Oslo 17,1 16,9 15,6
Kristiansand     12,8
Stavanger 17,1 16,2 15,1
Bergen 14,5 13,1 12,7
Trondheim 14,1 12,9 12,4
Hele landet 15,4 14,3 12,6

 

Det er store forskjeller i barnehagelærertetteheten mellom ulike kommuner og mellom barnehager i samme kommune, men det blir færre barn per barnehagelærer i alle de store kommunene. For å få et relevant bilde av ressurssituasjonen, bør barnehagelærertettheten sees i sammenheng med bemanningen i sin helhet.

Tabell 5: Bemanningstetthet på landsnivå og i de 10 største kommunene

(På grunn av kommunesammenslåing er det ikke tilgjengelig tall for alle kommunene i hele perioden)

Barn per ansatt 2017 2018 2019
Fredrikstad 6,2 6 5,7
Drammen     5,8
Asker     5,6
Bærum 5,9 5,8 5,8
Lillestrøm     5,7
Oslo 6 5,9 5,9
Kristiansand     5,9
Stavanger 5,9 5,7 5,7
Bergen 6,3 6,1 5,9
Trondheim 6,2 6 5,8
Hele landet 6 5,8 5,7

 

Bemanningstettheten er beregnet på samme måte som pedagogtettheten, men her deler vi på årsverk til i grunnbemanningen. Det er mindre variasjon i bemanningstettheten enn i pedagogtettheten. Bemanningstettheten er jevnt over noe lavere i private barnehager, men forskjellen er betydelige mindre enn tidligere. Enkelte kommuner med relativt god barnehagelærerdekning har dårligere bemanningstetthet.

Bemanningstettheten er beregnet på samme måte som pedagogtettheten, men her deler vi på årsverk til basisvirksomhet. Det er mindre variasjon i bemanningstettheten enn i pedagogtettheten. Bemanningstettheten er jevnt over noe lavere i private barnehager. Enkelte kommuner med relativt god barnehagelærerdekning har dårligere bemanningstetthet.

Store forskjeller i kostnader per barn

Tallene i tabell 6 er justert for lønns- og prisvekst i kommunene. Kostnadene per barn i barnehage har økt fra 2018. Det er store forskjeller mellom kommuner i hvor mye det koster per barn i kommunale barnehager. Kostnadene varierer fra om lag 180 000 kroner per barn i noen kommuner, til over 270 000 kroner i andre.

Det er fortsatt et stykke igjen til det er en tilfredsstillende ressurssituasjon i hele landet. Kun 60 prosent av barnehagene oppfyller både kravet til bemanning og til pedagogisk bemanning. Dette understreker at det er langt igjen til at normene er oppfylt over alt.

Tabell 6: Kostnader per barn i kommunale barnehager

(På grunn av kommunesammenslåing er det ikke tilgjengelig tall for alle kommunene i hele perioden)

  2017 2018 2019
Fredrikstad 222 275 229 508 243 398
Bærum 213 435 225 375 224 810
Oslo 241 531 244 718 248 357
Drammen 215 058 227 172 237 228
Kristiansand 208 083 226 507 232 364
Sandnes 201 959 210 397 226 649
Stavanger 233 882 238 285 240 561
Bergen 232 261 238 862 243 552
Trondheim - 213 535 217 657
Tromsø 205 994 206 442 221 862
Hele landet 213 271 221 659 227 634
Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.