Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet Veileder for tillitsvalgte

Utdanningsforbundet er Norges største fagforening for ledere i utdanningssektoren, og organiserer over 9000 medlemmer med lederstillinger. At ledere er organisert i samme forbund som medarbeiderne, styrker vår legitimitet som profesjons- og arbeidstakerorganisasjon og gir større muligheter til å nå våre mål.

 

Last ned: Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet. Veileder for tillitsvalgte.

Last ned nynorskversjon: Leiarmedlemmene i Utdanningsforbundet. Rettleiar for tillitsvalde.

Forord

Utdanningsforbundet er Norges største fagforening for ledere i utdanningssektoren, og organiserer over 9000 medlemmer med lederstillinger. Dette er ledere i barnehage, grunnskole, videregående skole, universitet og høgskole og i de faglige og administrative støttesystemene. Lederne har stillinger på ulike ledernivåer i utdanningssektoren.

At ledere er organisert i samme forbund som medarbeiderne, styrker vår legitimitet som profesjons- og arbeidstakerorganisasjon.

En grunnleggende forutsetning for å være et attraktivt forbund for ledermedlemmene er at de opplever at organisasjonen har aksept og respekt for medlemmer som har en lederrolle, og at deres tillitsvalgte har kompetanse til å ivareta dem som arbeidstakere og profesjonsutøvere.

Utdanningsforbundet skal fortsatt være det naturlige valget for lederne i utdanningssektoren.

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet har du en viktig rolle når det gjelder ivaretakelse av og rekruttering av ledermedlemmer. Vi har i dette heftet samlet alt du trenger å vite om ledermedlemmenes plass i organisasjonen, ulike tilbud til ledermedlemmer, møteplasser og tips til hvordan ledermedlemmene kan ivaretas på best mulig måte.

Veilederen bygger på og må ses i sammenheng med Retningslinjer for ivaretakelse av ledermedlemmer. Denne reviderte veilederen er en del av Utdanningsforbundets ledersatsing.

Ledermedlemmene i organisasjonen

Alle medlemmer i Utdanningsforbundet har nytte av det sterke profesjonsfaglige fellesskapet forbundet tilbyr. En grunnleggende forutsetning for å være et attraktivt forbund for ledermedlemmene er at de opplever at forbundet ønsker å organisere medlemmer som er ledere. Denne grunnholdningen må kommuniseres i ord og handling av alle organisasjonsledd.

Lederne må oppleve at deres tillitsvalgte har den kompetansen som kreves for å forstå lederes komplekse arbeidssituasjon og deres posisjon både som arbeidstagere og som arbeidsgivers representant på arbeidsplassen.

Ledere som er engasjerte medlemmer i Utdanningsforbundet vil kunne inspirere både medarbeidere og andre ledere til medlemskap. Ledermedlemmer vil også kunne styrke klubben og samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgt(e).

Ledermedlemmer og representasjon

Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet er representert i styrene både sentralt, i fylkeslaget og i lokallaget slik det er regulert i vedtektene:

§ 15.2.1: […] Det skal være minst én lederrepresentant i sentralstyret.

15.2.2: […] Det skal være minst én lederrepresentant i fylkesstyret.

15.2.3: Lokallagsstyret skal settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene og minst én lederrepresentant.

I Retningslinjer for ivaretakelse av ledermedlemmer er noen av oppgavene til lederrepresentantene i lokallags- og fylkesstyrene beskrevet.

Tillitsvalgte for ledermedlemmer

Vedtektenes § 75.1 Oppgaver for tillitsvalgt og klubbstyre, slår fast at:

Den tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgivers representant på stedet og være bindeledd mellom klubben, eventuelt klubbstyret, og overordnede organisasjonsledd i Utdanningsforbundet.

Selv om ledermedlemmene organisatorisk tilhører klubben på arbeidsplassen, skal det være den hovedtillitsvalgte i virksomheten som er ledermedlemmenes nærmeste tillitsvalgte etter hovedavtalene.

Hovedtillitsvalgt skal fungere som tillitsvalgt for alle ledermedlemmene i den aktuelle virksomheten.

På avtaleområder eller i virksomheter hvor det ikke finnes hovedtillitsvalgt, har fylkes- eller lokallagsstyret, og da fortrinnsvis lederrepresentanten, ansvaret for ledermedlemmene. (Se for øvrig Retningslinjer for ivaretakelse av ledermedlemmer og Retningslinjer for tillitsvalgte etter hovedavtalene.)

Det er viktig at alle ledermedlemmer får informasjon om hvem som er deres nærmeste tillitsvalgte, gjerne i sammenheng med at de melder seg inn/melder overgang til lederstilling. Dette er viktig for at de på alle måter skal bli god ivaretatt som ledermedlemmer, og for avklaring av roller og forventninger hvis det oppstår personalsaker.

Lederrepresentanter i forhandlingsutvalg i fylkes- og lokallag

Vi forhandler lønn for våre ledermedlemmer både i sentrale og lokale forhandlinger.
Når det gjelder lokale forhandlinger bør delegasjonen settes sammen på en slik måte at ulike grupper medlemmer blir representert og at delegasjonen til sammen innehar kompetanse på forskjellige områder.

I forberedelsene av lokale forhandlinger bør det legges til rette for at også Utdanningsforbundets ledermedlemmer deltar i lønnspolitiske diskusjoner, og for at de får gitt uttrykk for hovedprioriteringer.

Det bør legges opp til lønnspolitiske diskusjoner i egne fora for ledermedlemmer, og være en tett dialog med de lederne det skal forhandles for. Det bør være en lederrepresentant i aktuelle forhandlingsutvalg.

Konfliktfylte personalsaker og ledermedlemmer

Utdanningsforbundet tilbyr hjelp til medlemmer som opplever konflikter på arbeidsplassen og/eller i sitt arbeidsforhold. I en konflikt mellom medlemmer der den ene er leder kan begge søke bistand av forbundet. Forbundet vil vurdere om dette er en sak der leder skal bistås av arbeidsgiver.

Etter hovedavtalene har tillitsvalgte ansvar for å medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø, og klagemål som medlemmene måtte ha med arbeidsgiver skal bli søkt løst i minnelighet. Slik sett har de tillitsvalgte en rett og en plikt til å medvirke til å finne løsninger, både når det gjelder Utdanningsforbundets politikk og vedtekter, og hovedavtalenes bestemmelser og intensjoner.

Medlemmer som henvender seg i slike saker har krav på veiledning, bistand og rådgivning, men ikke krav på medhold. Se for øvrig Generelle retningslinjer for håndtering av konfliktfylte personalsaker (krever innlogging).

Ulike nivåer – ulike oppgaver

Synlige ledere på alle nivå

Utdanningsforbundet har mange og dyktige ledermedlemmer som er trygge i sin rolle, og som er engasjerte i utdanningspolitiske saker og i Utdanningsforbundet som organisasjon. Det er viktig at ledere blir støttet slik at de tør å bruke ytringsfriheten og deltar aktivt på faglige og utdanningspolitiske arenaer, for eksempel i media og sosiale medier. Synlige ledermedlemmer er viktig få fram lederstemmene, og for å for å verve og engasjere ledere og andre potensielle medlemmer!

Dialog og samarbeid mellom lederrepresentanter på ulike nivåer - og mellom lederrepresentanter og hovedtillitsvalgte

I Organisasjonsnotat 2019, som oppsummerer en spørreundersøkelse som fylkes- og lokallag hadde besvart, gikk det fram at det var relativt lite formelt samarbeid mellom disse tillitsvalgte. Mye tyder på at styrking av kontakten og samarbeidet kan bidra til at
ledersatsingen gir synergi for medlemmer, tillitsvalgte og for forbundet som helhet.

TIPS: Ha jevnlige møter der ivaretakelse av ledermedlemmer er i fokus.
Sett gjerne opp en årlig plan for lederforum, eventuelle kurs og andre møtearenaer for ledermedlemmene i fellesskap.

For å få til et avklart og målrettet arbeid rundt ledersatsing og ivaretakelse av
ledermedlemmene, oppfordres lederrepresentantene i fylkesstyrene og lederrepresentantene i lokalsstyrene til å ha jevnlig kontakt. Det samme gjelder for lederrepresentantene og hovedtillitsvalgte på fylkes- og lokallagsnivå.

TIPS: Som tillitsvalgt bør du være oppdatert på hvem som er lederrepresentant i lokal- og fylkeslag. Da er det lettere å ta kontakt om ulike problemstillinger og avklaringer.

Det er også viktig at det er et godt og formelt samarbeid mellom lederrepresentatene og hovedtillitsvalgte på fylkes- og lokallagsnivå. I det videre tar vi for oss organisasjonsnivåene og oppgaver og hjelp for ivaretakselse av ledermedlemmene.

Klubb

Det er avgjørende at du som tillitsvalgt aktivt informerer om Utdanningsforbundet til ledere på arbeidsplassen. Ta kontakt med nye ledermedlemmer for å:

 • sørge for at opplysningene på Min side blir oppdatert. Du har tilgang til å endre medlemskapet til medlemmer i klubben og kan tilby å hjelpe til med dette.
 • avklare din rolle som tillitsvalgt og klubbleder, samt leders rolle i klubben.
 • overlevere relevant materiell og/eller velkomstpakke, samt informere om tilbud for ledere i lokallag, fylkeslag og sentralt.
 • informere og motivere til å delta på lederforum og eventuelle andre møtearenaer for ledere i lokallaget.
 • informere ledere på arbeidsplassen om hvem som er lederrepresentant i lokallags- og fylkesstyret, og at disse kan kontaktes ved behov.
 • informere om Lederhjelpen.
TIPS: Ta kontakt med dem som tiltrer lederstillinger og ønsk dem velkommen som ledermedlemmer!

Ledermedlemmenes rolle i klubben

I Utdanningsforbundets vedtekter § 71.2 står det:

Medlemmer i stilling som arbeidsgivers representant deltar i klubben, unntatt i behandling av saker som er forberedelse til møter etter med bestemmelsesdelen i hovedavtalene.

Klubbleder (organisasjonstillitsvalgt) er leder for alle medlemmer på arbeidsplassen, også ledermedlemmene. Det er viktig å skape en felles forståelse av at lederen som medlem i Utdanningsforbundet også er klubbmedlem. Samtidig er øverste leder på arbeidsplassen også oftest arbeidsgivers representant i partssamarbeidet på stedet. Det er viktig at leder og tillitsvalgte har en omforent forståelse av de to rollene eller oppdragene. Et kjennetegn ved engasjerte klubber og arbeidsplasser med høy organisasjonsgrad er ofte et godt og avklart forhold mellom leder og klubb.

Ledere bør oppfordres til å melde saker til klubben. På den måten får leder innvirkning på møtet, og resten av klubben ser at lederne engasjerer seg i klubbarbeidet.

TIPS: Gjør deg kjent med nettsidene for lederne i forbundet, da er du godt skodd til å informere ledere om tilbudet for dem.

Ledere er naturlige deltakere i klubbmøter der organisasjonssaker og politiske saker diskuteres. Ved saker som er forberedelse til drøftingsmøter, deltar ikke ledere som er arbeidsgivers representanter på arbeidsplassen. Derfor kan det være nyttig å lage sakliste til klubbmøtene med delt agenda, da vet ledere hvilke saker de kan delta på. Mellomledere uten ansvar for saker som skal drøftes med den tillitsvalgte, kan delta på alle saker om de ønsker det. Uansett skal ledere inviteres til klubbmøtene og få innkalling. Ønsker ikke leder å delta, må dette også respekteres.

Lokallag

Lederrepresentanten i lokallagsstyret

Det skal være minst en lederrepresentant i alle lokallagsstyrer, og det må tilrettelegges for at det enkelte ledermedlem eller grupper av ledermedlemmer kan ta kontakt med sine lederrepresentanter ved behov.

Lederrepresentanten i lokallagsstyret har, sammen med styret, ansvar for at det foreligger planer og rutiner for å ivareta og beholde ledermedlemmer
(jf. Retningslinjer for ivaretakelse av ledermedlemmer).

Lederråd i større lokallag

Opprett gjerne lederråd lokalt. Dette er særlig aktuelt i de større lokallagene, eller det kan etableres i samarbeid med andre lokallag. Lederråd er en del av organisasjonens rådsstruktur, og vil på lokallagsnivå være et rådgivende organ for lokallagsstyret.

Lederrepresentanten i lokallagstyret leder dette rådet. Lokallaget bestemmer selv om det skal etableres lederråd (dette er ikke vedtektsfestet), antall medlemmer og hvordan rådet skal settes sammen.

Lederforum i lokallaget

Lokallagsstyret er ansvarlig for at det etableres møteplasser mellom hovedtillitsvalgt og ledermedlemmer innenfor samme virksomhet, såkalte lederforum (jf. Retningslinjer for ivaretakelse av ledermedlemmer). Lederforum er også en arena for nettverksbygging.
I noen lokallag kan det være aktuelt å arrangere egne samlinger for mellomledere. Det som blir diskutert i lederforum vil kunne være grunnlag for det som blir diskutert i lederråd, der dette er opprettet. Saker som blir tatt opp i lederråd bør informeres om i lederforum slik at ledermedlemmene blir kjent med de sakene som ledertillitsvalgte diskuterer og/eller gir råd til styrene.

TIPS: Samarbeid gjerne med andre lokallag for å styrke ledernettverkene i regionen.

Møter i lederforum kan for eksempel være erfaringsutveksling, informasjon og/ eller kursing. Temaer kan være etikk, pedagogisk ledelse, lov- og avtaleverk, lønn- og arbeidsforhold og så videre. Ledermedlemmer fra flere avtaleområder bør også inviteres til ledelsesfaglige tema.

Lokallaget har ansvar for at alle ledermedlemmer ivaretas på en god måte, også ledere i videregående opplæring og ledere på private avtaleområder.

Verve og beholde ledermedlemmer

Når lederstillinger blir lyst ut er det viktig at lokallaget følger opp og blir kjent med hvem som tiltrer stillingen. Det anbefales å møte eller ta en telefon og gratulere vedkommende med ny stilling, gjerne i samarbeid med arbeidsplasstillitsvalgt. Alle skal få et velkomst/gratulasjonsbrev med informasjon om Utdanningsforbundet. Se tillitsvalgt Pluss-sidene. Husk at lokallaget har ansvar for ledermedlemmer både i offentlige og private virksomheter.TIPS: Utdanningsforbundets vervestrategi gir flere tips og vink for vervearbeidet overfor ledere! Gjør deg kjent med materiell og profileringsartikler som er laget spesielt for ledermedlemmene som Utdanningsforbundets lederplattform (bokmål og nynorsk-versjon) og notatbok med lederplattformen (kan bestilles fra nettbutikken).

 

Å verve ledermedlemmer er et godt tiltak for å verve enda flere ledere. Ledere
på samme arbeidsplass er ofte organisert i samme forbund.

Ha god oversikt over medlemsopplysningene i Winorg (medlemsregisteret) ved hjelp av Tillitsvalgtverktøyet som ligger på Tillitsvalgt Pluss-sidene (krever innlogging). Det er viktig at ledermedlemmer er registrert med korrekt stillingsbetegnelse slik at de får relevant informasjon og blir ivaretatt som ledere. Alle ledermedlemmer får Forbundsnytt og Skoleledernytt/Styrernytt.

Lokallaget må være aktive gjennom for eksempel lederforum, og finne ut hvilke behov ledermedlemmene har for bistand fra lokallag eller fylkeslag. Husk også at ledere kan kontakte lederhjelpen.


TIPS: Husk å informere ledermedlemmene om hvem som er lederrepresentant og om lederråd, dersom det er opprettet i lokallaget.

 

Møteplasser – skolering, kurs og konferanser

Der det er aktuelt bør ledere inviteres på skolering og kurs sammen med tillitsvalgte. Felles skolering bidrar til felles forståelse av lov- og avtaleverk, og styrker samarbeid, samhandling og tillitsforhold på arbeidsplassen. Også andre tema enn hovedavtalen kan være aktuelle.

TIPS: Lokallaget må være aktive gjennom for
eksempel lederforum, og finne ut hvilke behov ledermedlemmene har for bistand fra lokallag eller fylkeslag. Husk også at ledere kan kontakte lederhjelpen.

Aktuelle arrangementer for ledermedlemmer og tillitsvalgte:

 • Frokostsamlinger
 • Temakvelder
 • Streaming av kurs og konferanser
 • Lederkurs i lokallaget – i regi av fylkeslaget
 • Felles skolering – temakurs

 

Fylkeslaget

Fylkeslaget har en todelt oppgave når det gjelder ivaretakelse av ledermedlemmer; de skal sørge for, og koordinere arbeidet med, at lokallagene arbeider aktivt med ledersatsingen. Samtidig skal fylkesstyrene og hovedtillitsvalgte for de ansatte i fylkeskommunen iverksette tiltak for å ivareta de fylkeskommunalt ansatte ledermedlemmene. Arbeidet opp mot ledermedlemmene bør gjøres i nær dialog med fylkeslagets lederråd.

Fylkeslaget bør hjelpe og støtte lokallagsnivået i arbeidet med oppretting av lederforum og andre møteplasser for ledermedlemmer lokalt.

Lederrepresentanten i fylkesstyret

Det skal være minst én lederrepresentant i alle fylkesstyrer, og det må tilrettelegges for at det enkelte ledermedlem eller grupper av ledermedlemmer kan ta kontakt med sine lederrepresentanter ved behov.

Lederrepresentanten i fylkesstyret har, sammen med sine respektive styrer, ansvar for at det foreligger planer og rutiner for å ivareta og beholde ledermedlemmer, (jf. Retningslinjer for ivaretakelse av ledermedlemmer).

Én lederrepresentant i fylkesstyret er medlem av sentralt lederråd. Denne har en spesielt viktig rolle i formidling av saker som gjelder ledermedlemmer og i ledelsesfaglige spørsmål.

Lederråd i fylkeslaget

Lederråd på fylkesnivå er vedtektsfestet, jf. § 52.2. Lederrådene består av representanter for ledermedlemmene, og rådet er satt sammen på ulike måter i ulike fylkeslag. Felles er det likevel at lederrådet består av lederrepresentanter fra noen eller alle lokallag. Det bør sitte lederrepresentanter fra private og/eller statlige virksomheter i lederrådet. Dette er særlig aktuelt der slike virksomhetene har relativt sett mange (leder)medlemmer.

Lederrådet diskuterer blant annet ledelsesfaglige spørsmål og gir råd til fylkesstyret. I tillegg diskuterer rådet tiltak for ivaretakelse av alle ledermedlemmer i fylket, uavhengig av medlemsgruppe eller type lederstilling. Lederrådet i fylkeslaget bør være aktive overfor lokallagenes lederforum og eventuelle lederråd.

TIPS: Tillitsvalgte er svært viktige aktører i arbeidet med å bygge en kultur som anerkjenner ledere som en viktig del av profesjonsorganisasjonen.

Lederrådet skal tenke kommunikasjon mellom leddene, og både hente innspill fra lokalleddet og gi tilbakemeldinger fra møter i lederråd i fylket og sentralt. Ledermedlemmers muligheter til påvirkning av politikk og saker gjennom lederråd må framheves.

Lederforum på fylkesnivå

På fylkesnivå skal det etableres lederforum som en møtearena mellom ledermedlemmer ansatt i fylkeskommunen og deres hovedtillitsvalgte. Fylkesstyrene har et ansvar, sammen med hovedtillitsvalgte, for at lederforum er en relevant møtearena for ledermedlemmene, og at slike avholdes med jevne mellomrom. Det som blir diskutert i lederforum kan være et godt utgangspunkt for saker som skal behandles i fylkeslagets lederråd.

Verve og beholde ledermedlemmer

Fylkeslaget skal jobbe for medlemsvekst, også av ledermedlemmer. Dette innebærer å verve nyansatte ledere, og å beholde de medlemmene vi har som går over fra lærerstilling til lederstilling.

Fylkeslaget må være oppdatert på nytilsatte ledere ansatt i fylkeskommunen og ta kontakt med disse. Samarbeid med hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte i videregående vil være viktig her.

TIPS: Lag en vervestrategi for verving på fylkes- og lokalplan med årshjul. Fordeling og tidfesting av oppgaver letter arbeidet!

Ta gjerne initiativ til kampanjer som går ut på å informere om
Utdanningsforbundet som organisasjon også for ledere, hvordan vi er organisert og hvilke muligheter for påvirkning ledermedlemmene kan ha.

Fylkeslaget har ansvar for eventuell vervestand eller utdeling av vervemateriell på åpne konferanser og møteplasser for ledere.

Fylkesstyret og lederråd i fylket har ansvar for å følge medlemsutviklingen for ledermedlemmer i eget fylkeslag. Alle lokallag skal ha oversikt over hvilke ledere som er medlem og hvem som ikke er medlem. Det er viktig at det er opplysningene i medlemsregisteret som oppdateres, og ikke lokale oversikter. Fylkeslagene må minne lokallagene om dette ansvaret, og bistå der det er nødvendig.

Fylkeslaget bør bistå lokallaget i utarbeidelse av planer for ivaretakelse av ledermedlemmer og verving av nye ledermedlemmer.

På arbeidsplasser hvor leder og klubb har et godt forhold, virker dette engasjerende på klubben og øker organisasjonsgraden på arbeidsplassen. Fylkeslaget må støtte opp om arbeidet med å skape en god kultur mellom leder, klubb og arbeidsplasstillitsvalgt.

Møteplasser – skolering, kurs og konferanser

Fylkeslaget skal arrangere konferanser, frokostmøter, kveldsmøter eller andre samlinger for ledere med ledelsesfaglig innhold. Samarbeid med andre fylkeslag om konferanser kan være nyttig. Godt faglig innhold, og kanskje flere kortere arrangement, kan bidra til at flere ledere deltar. Dette vil i neste omgang virke rekrutterende.


TIPS: Gjør den sentrale kursplanen kjent for ledermedlemmene!

Fylkeslaget bør legge til rette for nettverksbygging, ikke minst med tanke på ledergrupper med få medlemmer, eller for mellomledere som ofte har andre utfordringer enn øverste leder på arbeidsplassen.

Der det er aktuelt, bør ledermedlemmer inviteres på skolering og kurs for tillitsvalgte. Felles skolering bidrar til felles forståelse av lov- og avtaleverk, og styrker samarbeid, samhandling og tillitsforhold på arbeidsplassen. Andre tema enn hovedavtalen kan være aktuelle.

Aktuelle arrangementer for ledermedlemmer og tillitsvalgte:

 • Frokostsamlinger
 • Temakvelder
 • Streaming av kurs og konferanser
 • Lederkurs i lokallaget – i regi av fylkeslaget
 • Felles skolering - temakurs

På kurs for lokallagsstyremedlemmer bør fylkeslaget legge til rette for diskusjoner om organisering av møteplasser for ledermedlemmer lokalt. Eventuelt bør opprettelse av lokalt lederråd og organisering av lederforum lokalt og kontaktperson(-er) for ledermedlemmer være tema.

Sentralt

Sentralt lederråd

Utdanningsforbundet sentralt har flere faste, rådgivende utvalg. Ett av disse er det sentrale lederrådet, som ledes av en lederrepresentant i sentralstyret, og ellers består av én lederrepresentant fra hvert fylkesstyre. For rådets mandat og rammer, se Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.

Rådet skal representere nødvendig supplerende faglig og politisk kompetanse til sentralstyret, og gi råd når sentralstyret ber om det. Det kan også på egen hånd ta initiativ til å løfte fram saker til behandling. Lederrådet skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen, og tilrettelegges slik at saker ikke ensidig initieres fra sentralplan.

Rådet skal være en ressurs for hele organisasjonen i saker som angår ledelsesfaglige spørsmål, og medlemmene i rådet er også viktige ressurspersoner for å styrke dialogen om ledersaker i fylkes- og lokallag.

Verve og beholde medlemmer

Medlemsvekst bør være et gjennomgående tema på møtene i sentralt lederråd, med vekt på fylkesvis utvikling i medlemstall for ledermedlemmer. Sentralt sekretariat kan bistå med å finne ut av mulige årsaker til at ledere melder seg ut, i tillegg til å distribuere den månedlige medlemsstatistikken.

Sentralt blir det utarbeidet vervemateriell som er tilgjengelig for alle nivåer i organisasjonen. I tillegg har det sentrale sekretariatet ansvar for stand med materiell og publikasjoner på ulike nasjonale konferanser og møteplasser der ledere i utdanningssektoren deltar.

Sentralt sekretariat lager også månedlige oversikter over hvor vi har ledermedlemmer og følger medlemsutviklingen også når det gjelder ledere. Dette avhenger av at lokallagene har oversikt over hvilke ledere som er medlemmer og oppfordrer til at disse oppdaterer opplysninger om arbeids- forholdet sitt i medlemsregisteret. Medlemmene i sentralt lederråd fra fylkeslagene har et spesielt oppfølgingsansvar for dette arbeidet.

Udf.no/ledelse

Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet har egne sider om ledelse på udf.no/ledelse. På sidene finnes nyheter, lederjuss, aktuelle kommentarer fra leder av sentralt lederråd, informasjon om lov- og avtaleverk, informasjon om lederhjelpen, aktuelle forskningsartikler, publikasjoner og annen nyttig informasjon.

Møteplasser – skolering, kurs og konferanser

Sentralleddet arrangerer opplæring for tillitsvalgte ledere og åpne kurs og konferanser for ledere. I tillegg til faglig utbytte er dette gode arenaer for verving og nettverksbygging.

Det blir også arrangert en rekke fagkurs som er svært aktuelle for ledermedlemmene. Alle organisasjonsledd har et ansvar for at dette gjøres kjent for ledermedlemmene.

• Her kan du lese om Tillitsvalgtopplæringen
• Oversikt - sentrale kurs for tillitsvalgte
• Oversikt – konferanseliste

Lederhjelpen

Lederhjelpen er en rådgivningstjeneste som tilbys alle ledermedlemmer i Utdanningsforbundet. Her kan ledere få en samtale med kompetente ansatte i det sentrale sekretariatet, eller få skriftlig svar på konkrete spørsmål. Lederhjelpen skal bistå ledermedlemmene i ledelsesfaglige spørsmål. 

Skoleledernytt, Styrernytt og Forbundsnytt

De digitale nyhetsbrevene Styrernytt og Skoleledernytt sendes ut per
e-post til alle registrerte ledermedlemmer og andre medlemmer som har meldt seg som abonnenter. Hovedmålet med nyhetsbrevene er at våre ledermedlemmer skal kjenne til vår politikk og forstå bakgrunnen for den i alle saker som er relevante for dem som ledere. De skal oppleve at de får noe «eksklusivt», tilpasset dem og deres arbeidshverdag. Et annet mål er å gi lederne praktisk hjelp og saker med generelt innhold om temaer de er opptatt av som ledere, for eksempel nyere forskning om ledelse, juridiske spørsmål, utdanningspolitiske temaer, kurstilbud og annet.

Vårt eget blad for tillitsvalgte, Forbundsnytt, sendes også til alle ledermedlemmene.

Facebookside for ledermedlemmer

Vi har en egen Facebookside for ledermedlemmene: Lederne i Utdanningsforbundet. Lik og del gjerne siden med ledermedlemmene, slik at vi får flest mulig følgere! Målet er å treffe ledermedlemmene der de er med relevant stoff. Saker som legges ut skal vekke engasjement, følelser, oppleves som nyttige og inspirere til deling og «likes».

Utdanningsforskning.no

Utdanningsforskning.no er en del av Utdanningsforbundets forskningspolitiske satsing. Her finner du mange relevante kronikker og artikler om ledelse.

Nyttige lenker

Nyhetsbrev for ledere – Skoleledernytt og Styrernytt

Retningslinjer for ivaretakelse av ledermedlemmer

Retningslinjer for tillitsvalgte etter hovedavtalene

Generelle retningslinjer for håndtering av konfliktfylte personalsaker

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora

Utdanningsforskning.no

Krever innlogging:

Tillitsvalgt Pluss – temaer og verktøy for tillitsvalgte

Nettbutikken - informasjons- og profileringsartikler rettet til ledermedlemmer

Kurs og skolering for tillitsvalgte

Trykket materiell og brosjyrer - bestill

Tillitsvalgtverktøyet - medlemsstatistikk

Forbundsnytt – Utdanningsforbundets blad for tillitsvalgte

Organisasjonsnotat 2019 – tilbudet til og organiseringen av ledermedlemmer