Organisasjonsnotat 2019: Om tilbudet til og organiseringen av ledermedlemmer

I denne rapporten finner du resultatene fra en spørreundersøkelse til fylkes- og lokallag om tilbudet til og organisering av ledermedlemmer.

Rapporten Organisasjonsnotat 2019. Resultater fra spørreundersøkelse til fylkes- og lokallag om tilbudet til og organiseringen av ledermedlemmer, er en oppsummering fra spørreundersøkelse om tilbudet til, og organiseringen av, ledermedlemmer. Spørsmålene ble sendt ut til fylkes- og lokallagene i Utdanningsforbundet i februar 2019.

Hovedfunn

  • Rapporten viser at det er flere fylkes- og lokallag som har egne informasjonstiltak rettet mot ledermedlemmer i 2019 sammenliknet med 2015.
  • Det er flere fylkes- og lokallag som har fått på plass rutiner for registrering i Winorg, men at det fortsatt er et stykke igjen til at alle har det.
  • Lokallagene arrangerer i mindre grad felles skolering nå sammenliknet med i 2015, men, dette kompenseres det kanskje for ved at flere arrangerer fagkonferanser og/eller fagkurs?
  • Det vært en nedgang i andel fylkeslag og lokallag som har ledere i sine forhandlingsutvalg siden 2015. Dette trenger likevel ikke å bety at ledermedlemmer ikke blir ivaretatt i lønns-forhandlingene, men det kan være behov for å følge med på dette i tiden framover.

Bakgrunn

Utdanningsforbundets landsmøter fra 2009 og utover har flere vedtak for å styrke ivaretakelsen av våre ledermedlemmer og for rekruttering av nye. I 2009 ble rådsorganet lederråd vedtektsfestet på sentralt nivå, mens fylkes- og lokallag ble oppfordret til å etablere slike. På samme landsmøte ble det også oppfordret til å etablere lederforum lokalt, som en møtearena der hovedtillitsvalgte skal møte ledermedlemmer fra samme avtaleområde.

På landsmøtet i 2012 ble det gjort vedtak om at lederforum skulle opprettes innen 1. januar 2013. Det ble samtidig vedtatt at Utdanningsforbundet skulle styrkes når det gjaldt ivaretakelse, politikkutvikling, synlighet og opinionsdannelse for ledere. Ledernes plass i organisasjonen, og hvordan fylkes- og lokallagene ivaretok sine ledermedlemmer, skulle utredes i landsmøteperioden 2012–2015. En spørreundersøkelse til fylkes- og lokallagene våren 2015 var en del av dette arbeidet. 

Landsmøtet 2015 vedtektsfestet å opprette lederråd på fylkesnivå. Det ble samtidig vedtatt at man umiddelbart skulle sette i gang tiltak for å videreutvikle Utdanningsforbundet som organisasjon for ledere. Sentralstyret vedtok derfor Lederoffensiven som et tiltak i inneværende landsmøteperiode. 

Undersøkelsen som dette organisasjonsnotatet tar utgangspunkt i, er gjort i 2019, og er en del av lederoffensiven. Undersøkelsen er en oppfølging av undersøkelsen rettet til fylkes- og lokallag i 2015. Organisasjonsnotatet oppsummerer funnene i undersøkelsen, og ser på utviklingen av resultatene fra undersøkelsen i 2015.