Budsjettarbeid under koronapandemien – tillitsvalgtes arbeid med kommunebudsjettene

Hvordan kan du som tillitsvalgt påvirke budsjettprosessen i din kommune? I 2020 opplever internasjonal og norsk økonomi fall i BNP og høy arbeidsledighet. Det å være tillitsvalgt blir ekstra viktig, men også mer krevende, som følge av koronapandemien.

Last ned Budsjettarbeid under koronapandemien – tillitsvalgtes arbeid med kommunebudsjettene. Ressurshefte 5/2020

Det har også blitt laget en filmsnutt som kan tjene som et minikurs i dette arbeidet.

Innledning

Den økonomiske situasjonen i kommunene og fylkeskommunene er krevende og uoversiktlig. I 2020 opplever internasjonal og norsk økonomi fall i BNP og høy arbeidsledighet på grunn av koronakrisen. Norske kommuner og fylkeskommuner er rammet av skattesvikt, reduserte brukerbetalinger og merutgifter.

Samtidig har Stortinget bevilget ekstra midler, som skal fordeles lokalt. I løpet av vårterminen 2020 har Stortinget gitt kommunesektoren tilleggsbevilgninger på om lag 12 milliarder kroner som kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med virusutbruddet. I tillegg kommer en tiltakspakke til kommunene på 3,8 milliarder kroner som skal bidra til å få hjulene i gang igjen i norsk økonomi. Nye økonomiske tiltakspakker ble bevilget i september 2020 og regjeringen har varslet at den løpende vurderer ytterligere økonomiske krisepakker.

Ressursheftet 2020

I årets utgave av ressursheftet om budsjettarbeid retter vi særlig søkelyset på de økonomiske konsekvensene koronautbruddet har for kommunesektoren. Samtidig er det uvisst i hvilken grad det får betydning, ettersom utbruddet både fører til økte utgifter og reduserte kostnader.

Selv om det har blitt innført en bemanningsnorm i barnehagen og en minstenorm for lærertetthet i grunnskolen, er reguleringen av ressurstildelingen til barnehagene og skolene fortsatt relativt svak. Dette betyr at utdanningssektoren er særlig utsatt for kutt som en følge av koronapandemien. Det er derfor viktig at tillitsvalgte i Utdanningsforbundet er kjent med både hvilke ekstra kostnader som påløper i barnehage og skole som følge av smitteverntiltakene, men også hvilke innsparinger som følger av tiltakene.

Det er videre viktig at tillitsvalgte argumenterer for at midler til kommunene og fylkeskommunene – som har blitt bevilget gjennom regjeringens ulike krisepakker – også må komme barnehagene og skolene til gode.

I ressursheftet beskriver vi noen kjente konsekvenser av smitteverntiltakene, som innebærer økt ressursbehov i barnehage og skole.

De ulike krisepakkene som regjeringen har vedtatt overfor kommunesektoren, blir også beskrevet. Vi viser videre til lovpålagte oppgaver i barnehage og skole, som det er viktige å påpeke i diskusjoner om tildeling av ordinære økonomiske ressurser og ulike lokale og nasjonale krisepakker.

Det er store variasjoner i kommunesektoren med hensyn til økonomiske konsekvenser av smitteverntiltakene. Dette ressursheftet peker på noen fellesnevnere. Med grunnlag i eksemplene og metodikken for å analysere ressursbruk i barnehage og skole, må du som tillitsvalgt utvikle dine egne strategier og argumenter i påvirkningsarbeidet lokalt.

Oppsummert kan dette ressursheftet sammenfattes i følgende tips til tillitsvalgte:

  • Bidra til å synliggjøre de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene for virksomhetene dere organiserer.

  • Understrek behovet for partssamarbeidet lokalt. Samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgivere bidrar til å redusere negative effekter av krisen.

  • Delta i diskusjoner om fordeling av lokale krisepakker og omdisponeringer.

  • Synliggjør din kommunes andel av statens økonomiske tiltakspakker. Gjennom koronakrisen har regjeringen bevilget flere økonomiske tiltakspakker.
    En kommunevis oversikt finner du på regjeringens nettsider.

  • Undersøk størrelsen på din kommunes disposisjonsfond. Kommuneloven stiller krav til et disposisjonsfond som skal brukes ved merforbruk. Det er i tilfeller som dette at et reservefond bør brukes.

  • Understrek at kommunene og fylkeskommunene fortsatt er forpliktet til å følge de lovpålagte oppgavene i barnehage- og opplæringsloven, herunder bemannings- og pedagognorm i barnehagen og minstenorm for lærertetthet i grunnskolen (se kapittel 3 i ressursheftet).

  • Prøv å holde deg orientert om den økonomiske utviklingen i din kommune og effekten av de til enhver tid gjeldende smitteverntiltakene.

  • Be om hjelp og bistand fra fylkeslag.


Last ned Budsjettarbeid under koronapandemien – tillitsvalgtes arbeid med kommunebudsjettene. Ressurshefte 5/2020

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.