The Untapped Power of International Partnerships for Educational Change: The Norway Canada Project (NORCAN)

Utdanningsforbundet har deltatt i et fireårig forskningssamarbeid mellom skoler og fagforeninger i Norge, Alberta (The Alberta Teachers’ Association) og i Ontario (The Ontario Teachers´ Federation). Det har allerede blitt publisert en nasjonal rapport om utviklingen ved de norske skolene. Nå er også den internasjonale rapporten utarbeidet, forfattet av professor Dennis Shirley (Boston College).

Formålet med NORCAN-partnerskapet

Rapporten The Untapped Power of International Partnerships for Educational Change: The Norway Canada Project (NORCAN) fra november 2019 presenterer forsknings- og utviklingsarbeidet som har foregått på skoler i Norge, i Alberta og Ontario. Det overordnede formålet med NORCAN-partnerskapet var å etablere et nettverk av skoler i Norge og Canada som arbeider for å gjøre undervisningen i matematikk mer inkluderende og likeverdig for alle elever. Målet var også å fremme lærernes evne til å styre egne utviklingsprosesser sammen med ledelsen og elevene, og dermed utvikle profesjonell trygghet og tro på egen evne til en utforskende og læringsfremmende praksis..

Ulike forutsetninger for skoleutvikling

Rapporten viser at elevenes læringsmuligheter og motivasjon har blitt styrket gjennom NORCAN-partnerskapet, blant annet ved at man har inkludert fem imperativer, eller nødvendige forutsetninger for endring i utdanning. Disse er nærmere beskrevet i rapporten.

Gjennom NORCAN-partnerskapet fikk deltakerne en utvidet forståelse av hva det vil si å lykkes i matematikk. Deltakerne beveget seg fra et instrumentelt fokus på resultater, læring og innovativ praksis – til å omfavne en mer eksistensiell forståelse av skoleutvikling, som handler om å bygge kultur og relasjoner, identitet, det å oppleve mening, å bli hørt og motivert – på skolen og i matematikkfaget. Når NORCAN-partnerskapet har ført til en større vektlegging av de globale og eksistensielle sidene ved utdanningen, har det også bidratt til å revitalisere innholdet i de fire læringspilarene som ble skissert i Delors-rapporten «Learning: The Treasure Within» fra 1996.

Hovedfunn

En viktig suksessfaktor for partnerskapet har vært at det har klart å bygge opp lærerne og ledernes evne til å drive fram positiv skoleutvikling – og at elever, lærere og ledere har jobbet sammen om å forbedre utdanningsmulighetene for alle. Å inkludere elevene som «med-ledere» i faglig utviklingsarbeid er ganske utypisk, og har gitt svært positive ringvirkninger for elevene selv, for skolene og for partnerskapet i stort.

Deltakerne var mot slutten av prosjektperioden enige om en rekke muligheter og utfordringer som en følge av NORCAN-partnerskapet. At det er viktig å:

  • bygge meningsfulle relasjoner til alle elever og dyrke elevstemmen i det faglige utviklingsarbeidet;
  • fortsette å være nysgjerrige;
  • utvikle nyanserte, praktiske og varierte læringsmetoder;
  • bygge et miljø der vi kan lære av feil og ikke blir straffet for dem;
  • utvikle en kultur i skolen/klasserommet som gir rom for at elever kan uttrykke hva de trenger for å lykkes;
  • innse at utdanning må gjenspeile den verdenen vi lever i, inkludert det fysiske miljøet i skolen;
  • være bevisst at alle lærer på forskjellige måter;
  • ta hensyn til at ulike vurderingsmåter kan fremme eller hemme viljen til å ta risiko og bidra til utviklingsarbeid.

Partnerskapet har blant annet gitt skolene og deltakerne et rom der man trygt kan engasjere seg i dialog og felles refleksjon, både internt og på tvers av landegrenser – og har gitt rom for å eksperimentere og prøve ut nye tilnærminger. Rapporten løfter også frem hvor viktig det er at framtidsrettede lærerorganisasjoner settes i posisjon til å være nøkkelaktører i utviklingen av utdanning globalt. Og at dette understreker at det er skolene og fagpersonene som må være driverne i egen skoleutvikling – og at de dermed ikke bare er mottakere av forhåndsbestemte tiltak initiert ovenfra.

Les også den nasjonale rapporten fra mars 2019 Skoleutvikling gjennom internasjonalt partnerskap. Elever, lærere og ledere i The Norway–Canada Partnership (NORCAN) 2015–2018

Les mer om NORCAN-partnerskapet på våre nettsider

Les faktaarket NORCAN-partnerskapet – skolebasert forskningssamarbeid. Faktaark 8/2017

Read the Fact Sheet The NORCAN-partnership – school based research cooperation