Skoleutvikling gjennom internasjonalt partnerskap. Elever, lærere og ledere i The Norway–Canada Partnership (NORCAN) 2015–2018

Satsing på profesjonsdrevet, praksisnær og relevant forskning har i flere år vært en sentral del av Utdanningsforbundets arbeid. Derfor ble det tatt initiativ til et partnerskap med lærerorganisasjoner i Canada – NORCAN. Den norske rapporten fra Høgskolen på Vestlandet er nå publisert.

Les rapporten Skoleutvikling gjennom internasjonalt partnerskap. Elever, lærere og ledere i The Norway–Canada Partnership (NORCAN) 2015–2018. Nasjonal sluttrapport

Read the english summary of the NORCAN report

NORCAN-partnerskapet har hatt som mål å få mer kunnskap og erfaringer knyttet til «profesjonalisering innenfra», og om lærere og lederes deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid.
Denne rapporten omhandler de norske erfaringene fra NORCAN-partnerskapet, og bygger i stor grad på data fra de norske deltakerne. Det er i tillegg utarbeidet en internasjonal overbyggingsrapport, og rapporter fra de to canadiske provinsene.

Sammendrag av rapporten

Det overordnede formålet med NORCAN-partnerskapet var å etablere et nettverk av skoler i Norge og Canada som arbeider for å gjøre undervisningen i matematikk mer inkluderende og likeverdig for alle elever. Målet var også å fremme lærernes evne til å styre egne utviklingsprosesser sammen med ledelsen og elevene, og dermed utvikle profesjonell trygghet på egen evne til en utforskende og læringsfremmende praksis.

I NORCAN-partnerskapet er det forsket på ulike nivåer. I denne sluttrapporten presenteres funn fra datamaterialet samlet inn knyttet til de norske deltakerne. Analysene viser at NORCAN-partnerskapet har medført endringer for skolene og deltakerne – på ulike plan. Både personlige endringer, faglige og didaktiske endringer, men også kulturelle endringer på skolene som angår samarbeid og ledelse av utviklingsarbeid.

Et av de viktigste resultatene er betydningen av at elevene inkluderes i utviklingen av undervisningen. Lærerne og lederne erfarte at elevene ikke bare er sluttmottakere av utviklingsprosjekter, men de er aktive partnere og bidragsytere. Elevene opplevde at de har fått en større bevissthet om hva matematikk er, hvordan de selv lærer, og de har utviklet forståelse for lærerens perspektiv.

NORCAN-partnerskapet har også handlet om personlige møter mellom mennesker. Flere av deltakerne opplever at de har endret sin identitet som matematikkelev og -lærer, og utviklet større selvtillit innen faget. Alle skolene rapporterer om faglige og didaktiske endringer etter at de ble en del av NORCAN, og disse endringene kan deles i to hovedkategorier; a) mer elevsentrert undervisning, b) nye vurderingsformer.

Når det gjelder skoleutvikling, har skolene opplevd hvor viktig det er å se seg selv utenfra, for å oppdage både styrker, svakheter og taus kunnskap i eget system. Partnerskapet har gitt rom for å bygge samhold, tillit og en kultur for deling av kunnskap og erfaringer, og å teste ut nye tilnærminger. Samarbeidet har blitt mer profesjonalisert og systematisk. Lederne gir uttrykk for at den sterke involveringen har skapt mulighet for nærmere samhandling med lærernes daglige arbeid i klasserommet.

Les mer om NORCAN-partnerskapet på våre nettsider

Les faktaarket NORCAN-partnerskapet – skolebasert forskningssamarbeid. Faktaark 8/2017

Read the Fact Sheet The NORCAN-partnership – school based research cooperation