Kartlegging av faktiske gruppestørrelser i grunnskolen

I dette faktaarket presenteres noen av hovedfunnene fra en kartlegging foretatt av Rambøll.

Last ned Kartlegging av faktiske gruppestørrelser grunnskolen. Faktaark 2018:9

På oppdrag fra Utdanningsforbundet gjennomførte rådgivingsselskapet Rambøll i perioden våren 2017–våren 2018 en kartlegging av faktiske gruppestørrelser i undervisningssituasjonene på utvalgte trinn i grunnskolen i tillegg til i barnehagen og i videregående opplæring. Bakgrunnen for oppdraget er at Utdanningsforbundets landsmøte i 2015 vedtok følgende:

Utdanningsforbundet vil jobbe for nasjonale bestemmelser for antall barn/elever per lærer. Slike bestemmelser er en forutsetning for gruppestørrelser som sikrer barnehagebarn og elever et likeverdig tilbud og tilpasset opplæring. Som et grunnlag for at slike bestemmelser skal bli mest mulig treffsikre, må vi ha bedre og mer presis kunnskap om faktiske gruppestørrelser i skoler og barnehager. (Utdanningsforbundet 2016)

I dette faktaarket presenteres noen av hovedfunnene fra kartleggingen Rambøll foretok i grunnskolen. I faktaark 8 og faktaark 10 blir funn fra Rambølls kartlegging i henholdsvis barnehage og videregående opplæring presentert.

Utvalg, metode og svarprosent

Lærerne på 1., 2., 5. og 8. trinn har rapportert om hvor mange elever det er i gruppene de underviser i. 1088 lærere har rapportert fra til sammen 2722 undervisningssituasjoner.

Følgende ble kartlagt for hver undervisningssituasjon:

  • totalt antall elever
  • antall elever med vedtak om ekstra språkopplæring eller spesialundervisning
  • totalt antall ansatte
  • antall lærere
  • antall lærere som er i undervisningssituasjonen for å følge opp elever med vedtak.

Tilsammen er det rapportert fra 2019 undervisningssituasjoner. Disse representerer tilsammen 371 skoler. Svarprosenten på lærernivå var på 33 prosent.

På bakgrunn av dette har Rambøll foretatt beregninger av gruppestørrelser, forholdet mellom antall elever og ansatte, og antall elever og lærere (lærertetthet).

Lærertetthet

Lærertetthet uttrykker forholdet mellom antall lærere og antall elever.

Rambøll har foretatt flere ulike beregninger av dette. I dette faktaarket har vi valgt å presentere gruppestørrelser som har følgende beregning for lærertetthet til grunn:

Forholdet mellom alle elever og totalt antall lærere som er til stede i undervisningssituasjonen. Ansatte/lærere som er der for oppfølging av elever med vedtak om spesialundervisning og/eller særskilt språkopplæring er holdt utenfor*.

(*omtales som klasse-/gruppestørrelse D i Rambøll-rapporten.)

Gjennomsnittlige gruppestørrelser og lærertetthet

Figur 1 viser de gjennomsnittlige gruppestørrelsene og det gjennomsnittlige forholdet mellom antall elever og lærere for de ulike trinnene som er kartlagt i undersøkelsen.

Figur 1. Gjennomsnittlige gruppestørrelser og gjennomsnittlig antall elever per lærer (lærertetthet)Av figuren kan vi lese at

  • Antall elever i undervisningssituasjonene øker med klassetrinn. Det samme gjør antall elever per lærer.
  • På 1. og 2. trinn er det i gjennomsnitt 18,9 elever til stede i undervisningssituasjonene. På disse trinnene er det henholdsvis 16,3 elever per lærer på 1. trinn og 16,9 elever per lærer på 2. trinn.
  • På 5. trinn er det i gjennomsnitt 20,4 elever til stede i undervisningssituasjonene og 18,4 elever per lærer i undervisningssituasjonene.
  • På 8. trinn er det i gjennomsnitt 22,6 elever til stede i klassene/gruppene og 19,9 elever per lærer i undervisningssituasjonene.

Variasjoner i gruppestørrelser

I tillegg til å se på gjennomsnittstall, vil det å se på hvordan undervisningssituasjonene fordeler seg gi nyttig informasjon om hvordan dette varierer.

Ser vi nærmere på figur 2 ser vi at det er stor variasjon i størrelsene på de ulike elevgruppene på alle trinn. Det vanligste på 1. trinn er grupper på inntil 20 elever, men 41 prosent av gruppene på 1. trinn består av mer enn 21 elever. Tilsvarende andel på de andre trinnene er hhv. 37 prosent på 2. trinn, 47 prosent på 5. trinn og 71 prosent på 8. trinn.

Figur 2. Elevgruppene på 1. og 3. trinn etter størrelseFigur 3. Elevgruppene på 5. og 8. trinn etter størrelseVariasjoner i lærertettheten

Figur 4 og 5 viser variasjonen i lærertettheten på ulike trinn. Kartleggingen viser at det er stor variasjon når det gjelder lærertetthet på alle trinn (se figur 2 og 3). Det mest vanlige på 1. og 2. trinn er at det er én lærer per 16–20 elever, men det er også en stor andel grupper med mellom 21–25 elever per lærer. I én av ti grupper, både på 1. og 2. trinn, er det mellom 26–30 elever per lærer. I kun en tredjedel av undervisningssituasjonene på 1. og 2. trinn er det mellom én og 15 elever per lærer.
Gruppestørrelsene øker fra 2. til 5. trinn, og vi finner en ytterligere økning fra 5. til 8. trinn. Mens 46 prosent av gruppene på 5. trinn har flere enn 20 elever per lærer, øker denne til 68 prosent på 8. trinn.

Høyest lærertetthet ved små skoler og i små kommuner

Resultatene viser også at lærertettheten varierer med størrelse på skolen og kommunen. Høyest lærertetthet finner vi ved små skoler og i små kommuner. Det vil si at små skoler med under 250 elever har færre elever per lærere enn mellomstore skoler med mellom 250 og 450 elever og store skoler med mer enn 450 elever. Forskjellene mellom mellomstore og store skoler er mindre, og ikke signifikante. Denne tendensens gjelder alle trinn.

Figur 4. Lærertetthet – antall elever per lærer, 1. trinn og 2. trinnFigur 5. Lærertetthet – antall elever per lærer, 5. tinn og 8. trinn

Rapporten om faktiske gruppestørrelser

For flere detaljer, se rapporten om gruppestørrelser i barnehage, grunnskole og videregående opplæring (Rambøll 2018).

Kilder

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.