Kartlegging av faktiske gruppestørrelser i barnehagen

I dette faktaarket presenteres noen av hovedfunnene fra en kartlegging foretatt av Rambøll.

Last ned Kartlegging av faktiske gruppestørrelser i barnehagen. Faktaark 2018:8

På oppdrag fra Utdanningsforbundet gjennomførte rådgivingsselskapet Rambøll i perioden våren 2017–våren 2018 en kartlegging av faktiske gruppestørrelser i barnehagen og i undervisningssituasjonene på utvalgte trinn i grunnskolen og i videregående opplæring. Bakgrunnen for oppdraget er at Utdanningsforbundets landsmøte i 2015 vedtok følgende:

Utdanningsforbundet vil jobbe for nasjonale bestemmelser for antall barn/elever per lærer. Slike bestemmelser er en forutsetning for gruppestørrelser som sikrer barnehagebarn og elever et likeverdig tilbud og tilpasset opplæring. Som et grunnlag for at slike bestemmelser skal bli mest mulig treffsikre, må vi ha bedre og mer presis kunnskap om faktiske gruppestørrelser i skoler og barnehager. (Utdanningsforbundet 2016)

I dette faktaarket presenteres noen av hovedfunnene fra kartleggingen Rambøll foretok i barnehagen. I faktaark 9 og faktaark 10 blir funn fra Rambølls kartlegging i henholdsvis grunnskolen og videregående opplæring presentert.

Utvalg, metode og svarprosent

Barnehagelærere som jobber direkte med barna i barnehagen har rapportert om hvor mange barn det er i gruppene på ulike ukedager og på ulike tider av dagen. 1356 barnehagelærere fra 497 barnehager har rapportert fra til sammen 2261 situasjoner. Svarprosenten var på 38 prosent. Følgende ble kartlagt for hver situasjon:

 • totalt antall barn
 • antall ansatte
 • ansattes formelle kompetanse.

På bakgrunn av dette har Rambøll foretatt beregninger av gruppestørrelser, forholdet mellom antall barn og ansatte, og antall barn og ansatte med pedagogisk utdanning (pedagogtetthet).

Gruppestørrelser

Resultatene fra undersøkelsen i barnehagen viser at

 • i småbarnsgrupper er det i gjennomsnitt 8,9 barn. Fordelingene viser at 61 prosent av småbarnsgruppene som ble kartlagt består av mellom 1 og 9 barn, og 39 prosent består av 10 barn eller flere i gruppene. I 5 prosent av gruppene er det 16 barn eller flere.


Figur 1. Antall barn i småbarnsgrupper (n=868)I storbarnsgrupper er det i gjennomsnitt 14,2 barn. I 24 prosent av storbarnsgruppene er det mellom 1–9 barn og i 76 prosent er det 10 barn eller flere. 20 prosent av storbarnsgruppene består av 19 barn eller flere.

Figur 2. Antall barn i storbarnsgrupper (n=982)I aldersblandede grupper er det i gjennomsnitt 16,2 barn. I 29 prosent av de aldersblandede gruppene er det mellom 1–9 barn.

Figur 3. Antall barn i aldersblandede grupper (n=411)Størrelsen på barnegruppene varierer i løpet av dagen

Resultatene viser at størrelsen på barnegruppene varierer mye og at de gjennomgående er størst midt på dagen. Figur 4 viser blant annet at det gjennomsnittlig er 9 barn i småbarnsgruppene kl. 08.30 på morgenen. Dette øker til 11 barn kl. 13.00, for så å være nede i 4 barn på slutten av dagen. Storbarnsgruppene øker fra gjennomsnittlig 14 kl. 08.30 til 18 kl. 13.00, og er nede i 7 barn ved dagens slutt. Størst er de aldersblandede gruppene. Her finner vi gjennomsnittlige grupper på så mange som 22 barn kl. 13.00 på dagen, men også de aldersblandede gruppene har færre barn på morgenen og på slutten av dagen.

Figur 4. Antall barn i barnegruppene på ulike tidspunkt på dagenAntall ansatte tilstede i barnegruppene

Undersøkelsen kartlegger hvor mange ansatte som er tilstede i barnegruppene. Undersøkelsen viser at dette varierer mye, både innad i og mellom aldersgruppene.

Av figur 5 kan vi lese at

 • I 51 prosent av observasjonene i småbarnsgruppene har ansatte ansvar for mer enn 3 barn. I 5 prosent av tilfellene har de ansvar for mer enn 6 barn.
 • I 31 prosent av observasjonene i storbarnsgruppene har ansatte ansvar for mer enn 6 barn. I 9 prosent av tilfellene har ansatte ansvar for 10 eller flere barn.
 • I 16 prosent av observasjonene i aldersblandede barnegrupper har ansatte ansvar for mer enn 6 barn.


Figur 5. Antall barn per ansatt i småbarnsgrupper, storbarnsgrupper og aldersblandede grupperPedagogtetthet

Det er foretatt beregninger av hvor mange ansatte med pedagogisk utdanning som er tilstede i barnegruppene. Dette for å få et mål på pedagogtetthet. Resultatene fra undersøkelsen viser at i småbarnsgruppene er det i gjennomsnitt 8,1 barn per pedagogisk utdannet ansatt. Videre ser vi i figur 6 at

 • i 34 prosent av småbarnsgruppene i undersøkelsen er det 1–6 barn per pedagogisk utdannet ansatt.
 • i 70 prosent av småbarnsgruppene er det 1–9 barn per pedagogisk utdannet ansatt, og i 30 prosent av gruppene er det flere enn 9 barn per pedagogisk utdannet ansatt.

Figur 6. Antall barn per ansatt med pedagogisk utdanning i småbarnsgrupper (n=685)


Videre viser analysene at det i storbarnsgruppene er i gjennomsnitt 12,3 barn per ansatt med pedagogisk utdanning. Som vist i figur 7 ser vi videre at

 • i 35 prosent av storbarnsgruppene er det inntil 9 barn per ansatt med pedagogisk utdanning.
 • i 65 prosent av storebarnsgruppene er det 10 eller flere barn per pedagogisk utdannet ansatt. I 13 prosent av storbarnsgruppene er det over 18 barn.

Figur 7. Antall barn per ansatt med pedagogisk utdanning i storbarnsgrupper (N=790)Til slutt viser analysene at det i de aldersblandede gruppene er i gjennomsnitt 10,3 barn per ansatt med pedagogisk utdanning. Som vist i figur 8 ser vi at

 • i 47 prosent av de aldersblandede gruppene i undersøkelsen er det mellom 1 og 9 barn per ansatt med pedagogisk utdanning.
 • i 53 prosent av de aldersblandede gruppene er det 10 eller flere barn per pedagogisk utdannet ansatt.

Figur 8. Antall barn per ansatt med pedagogisk utdanning i aldersblandede grupper (N=354)Det er ingen forskjell i pedagogtetthet mellom små og store kommuner, eller mellom private og kommunale barnehager, men karleggingen viser at antall barn per ansatt med pedagogisk utdanning øker med barnehagestørrelsen.

Rapporten om faktiske gruppestørrelser

For flere detaljer fra rapporten om gruppestørrelser i barnehage, grunnskole og videregående opplæring (Rambøll 2018).

Kilder

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.