Faktiske gruppestørrelser i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Formålet med undersøkelsen fra Rambøll har vært å kartlegge faktiske størrelser på barnegruppene i barnehagen og den faktiske fordelingen av elever og lærere i undervisningssituasjoner i grunnskolen og videregående opplæring.

Last ned Faktiske gruppestørrelser i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Rambøll 2018

Les også

Rambølls kartlegging

Offentlige statistikkdatabaser gir ikke informasjon om fordelingen av barn og elever i ulike grupper og faktiske undervisningssituasjoner. Undersøkelsen fra Rambøll har derfor hatt som formål å kartlegge størrelsene på barnegruppene i barnehagen og fordelingen av elever og lærere i undervisningssituasjoner i skolen. I tillegg har det vært et mål å beskrive variasjonene i gruppestørrelsene i barnehagen, grunnskolen og videregående skole.

Gjennom prosjektet har Rambøll kartlagt størrelsene på barnegruppene for ulike tidspunkter på dagen i barnehagene, og klasse- og gruppestørrelser i undervisningssituasjoner på ulike trinn i grunnskolen og videregående opplæring. Hensikten har vært å frembringe ny kunnskap om klasse- og gruppestørrelser, og å gi en mer nyansert beskrivelse av forholdet mellom antall barn og ansatte i barnehagene og mellom antall elever og ansatte i skolen enn hva som mulig gjennom tilgjengelig statistikk.

Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra Utdanningsforbundet i perioden våren 2017–våren 2018.