Lærertetthet og klassestørrelse – en kunnskapsoversikt

Betydningen som klassestørrelse og lærertetthet har for elevers læring har vært debattert i mange tiår, både i Norge og internasjonalt. Forskning om temaet gir få entydige svar. Både de som argumenterer for større lærertetthet og de som mener dette er mindre viktig, finner støtte for sitt syn i forskning.

Last ned: Lærertetthet og klassestørrelse – en kunnskapsoversikt. Ressurshefte 6/2017

I dette ressursheftet ser vi på noen mulige forklaringer på hvorfor resultatene fra studiene om klassestørrelse og lærertetthet spriker. Ressursheftet er ment for medlemmer og tillitsvalgte, og inneholder en oppdatert kunnskapsoversikt om temaet lærertetthet og klassestørrelse. Heftet er et supplement til temanotatet Klassestørrelse og læringsutbytte – hva viser forskningen? (Utdanningsforbundet 2011), samt til kartlegging av relevante studier som ble gjort av Kunnskapssenter for utdanning i 2015.

Oppbygging av ressursheftet

Referanse til enkeltstudier publisert etter 2015, med korte oppsummeringer, er gjengitt i kapittel 2 og 3. I kapittel 4 blir pågående forskningsprosjekter i Norge presentert.
For en mer utfyllende drøfting av funn fra forskning omkring klassestørrelse og lærertetthet, viser vi til temanotat 3/2011 Klassestørrelse og læringsutbytte – hva viser forskningen?

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.