NOU 2022:18 Mellom mobilitet og migrasjon Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv

Utdanningsforbundet støtter utvalget i behovet for å forsterke politikken rundt arbeidsinnvandrere, som til nå har blitt ansett for å være en gruppe som kan klare seg selv; De har arbeid og kan i stor grad forsørge seg selv.

I rapporten tegnes det et bilde av at en stor andel av arbeidsinnvandrerne i Norge – særlig blant arbeidsinnvandrere fra EU-land i Sentral- og Øst-Europa – opplever betydelige integreringsutfordringer i Norge. Gruppen kjennetegnes ved å ha mangelfulle norskferdigheter, lav deltagelse i frivillighet og politikk og liten opplevelse av tilhørighet. De er dessuten overrepresentert i deler av arbeidslivet der organisasjonsgraden er lav, lønns- og arbeidsvilkårene er dårligere og løsere tilknytningsformer er mer utbredt. Arbeidsinnvandrerne er attraktiv arbeidskraft – men de er også lett å utnytte for useriøse arbeidsgivere.

Behovet for en mer aktiv integreringspolitikk for denne gruppa er nødvendig, både for den enkelte og for samfunnet. Det er viktig å forhindre at arbeidsinnvandrerne utsettes for farlige arbeidsvilkår, dårlige lønnsbetingelser og løse tilknytningsformer til arbeidslivet. Slike tilstander går også utover arbeidsmarkedet for norske arbeidere og virker negativt når det gjelder norsk rekruttering til de samme yrkene. Dette kan utfordre den norske modellen.

Utdanningsforbundet ønsker å kommentere utvalgets utredning på områder som er viktig for oss som samfunnsaktør og fagforforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. Vi organiserer over 3500 lærere i den formelle voksenopplæringen. En stor andel av disse lærerne bidrar til å styrke nyankomne flyktningers og innvandreres norsk- og samfunnskunnskap.

Les mer: Utdanningsforbundets høringssvar NOU 2022:18 (pdf, 239 kB)