Målrettet samfunnsoppdrag for å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv

Utdanningsforbundet mener at de store utfordringene Norge, og det globale samfunnet, står overfor, tilsier en langt sterkere satsing på utdanning.

Generelt

Det er viktig at regjeringen gir tydelig signaliserer om at de ønsker å ta grep for å redusere utenforskap blant unge gjennom å introdusere samfunnsoppdraget «inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv». Det er vel kjent, og solid dokumentert, at utenforskap har betydelige kostnader for den enkelte og for samfunnet.

Med dette samfunnsoppdraget ønsker regjeringen å redusere andelen unge som står utenfor gjennom en såkalt «tverrsektoriell og målrettet innsats som retter seg mot påvirkningsfaktorer for en god oppvekst». Det er bred enighet om at løsningen på utfordringen er kompleks, og at ansvaret ligger hos mange sektorer. Skal man lykkes i å få barn og unge ut av utenforskap må aktørene spesielt innenfor helse-, arbeidslivs-, velferds- og utdanningssektoren samvirke bedre og finne nye måter å samarbeid på. Det må gjøres et grundig arbeid i startfasen. Skal man lykkes må alle involverte dele den samme visjonen, det må være omforent forståelse av sentrale begreper som for eksempel inkludering og utenforskap, og det må gås opp tydelige ansvarslinjer.

Utdanningsforbundet mener det er av stor betydning at samfunnsoppdraget er forankret i eksisterende kunnskap og at det settes av tilstrekkelige midler for å realisere ambisjonene. Erfaringene fra de som ser utfordringene på nært hold må vektlegges, og det må settes av betydelig midler skal samfunnsoppdraget lykkes.

Les mer: Vår høringsuttalelse (pdf, 162 kB)