Endringer i integreringsloven, integreringsforskriften og midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven ved covid 19

Vi har notert oss at hovedmotivasjonen for å foreslå endringene i integreringsloven er utfordringer med hensyn til forståelse og praktisering. I utgangspunktet er det en god ting. Vi er ikke tjent med at ulik forståelse fører til ulik praktisering.

Kap 2 Presisering av målgruppen for introduksjonsprogrammet

Departementet foreslår å presisere målgruppen for hvem som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Presiseringen er ment å tydeliggjøre gjeldende rett og innebærer ingen realitetsendring. Endringene foreslås for integreringsloven §§ 8 og 9.

Det stilles krav om å være bosatt etter avtale for å delta i introduksjonsprogrammet i henhold til § 9. Endringene som foreslås gjør målgruppen definert større. Utdanningsforbundet støtter forslaget:

  • Kravet gjelder ikke for personer som får innvilget opphold som flyktning (§ 9 første ledd bokstav a) etter å ha hatt en oppholdstillatelse som familiemedlem til flyktning, overføringsflyktning, personer som har søkt om beskyttelse mm jf § 9 første ledd bokstav f.

Utdanningsforbundet støtter forslaget om nytt annet ledd i § 9:

  • «Første ledd bokstav f omfatter også familiemedlemmer til personer som har fått permanent oppholdstillatelse på grunnlag av en oppholdstillatelse nevnt i bokstav a til e, forutsatt at øvrige vilkår er oppfylt.»

Les hele høringsuttalelsen: Endringer i integreringsloven, integreringsforskriften og midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven ved covid 19 (pdf, 429 kB)