NOU 2022:10 inntektssystem til kommunene

Vi mener at inntektssystemets klart viktigste oppgave er å utjevne de økonomiske forutsetningene mellom kommunene, slik at de kan gi likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere.

Utdanningsforbundet vil understreke den sentrale betydningen inntektssystemet har for kommunesektorens økonomiske rammebetingelser og for inntektsfordelingen mellom kommunene. Vi mener at inntektssystemets klart viktigste oppgave er å utjevne de økonomiske forutsetningene mellom kommunene, slik at de kan gi likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Kvaliteten på sentrale velferdstjenester som f.eks. barnehage og skole, bør i så liten grad som mulig være avhengig av innbyggertall, geografi eller andre forhold.

Det nye inntektssystemet bør i størst mulig grad bygge opp under kommunens mulighet til å løse framtidens utfordringer slik som de blant annet beskrives i NOU 2020: 15 Det handler om Norge og NOU 2020: 16 Levekår i byer. Disse rapportene viser tydelig at ulike kommuner vil møte høyst ulike utfordringer i årene framover.

Et velfungerende og rettferdig inntektssystem er imidlertid ikke nok for å sikre et godt velferdstilbud i alle kommunene. De overordnede økonomiske rammene må også være tilstrekkelige, slik at de kan oppfylle sine oppgaver på en god måte. Slik er det ikke i dag. Kommunene må få en bedring i de samlede økonomiske rammene for at de skal kunne oppfylle de høye forventningene samfunnet har til tjenestetilbudet. Samtidig må nasjonale reguleringer sikre at det ikke blir for store kvalitetsforskjeller på tjenestetilbudet den enkelte innbygger mottar.

Les mer: Utdanningsforbundet sin høringsuttalelse (pdf 387 kB)