Integreringsforskriften

Utdanningsforbundet vurderer det slik at endringsforslaget til forskriften åpner for at deltakere i introduksjonsprogrammet og deltakerne i norsk- og samfunnskunnskapskurset kan bidra i betydningsfullt arbeid for demokrati og freds- og forsoningsarbeid, både nasjonalt og internasjonalt.

Utdanningsforbundets vurdering av forslaget:

Vårt utgangspunkt er at kunnskapen man får gjennom introduksjonsprogrammet og i norsk- og samfunnsfagkursene er viktig for å kunne delta i det norske samfunnet generelt og i arbeids- og studier spesielt. Vi mener likevel at det kan være grunnlag for å kunne gi permisjon fra denne opplæringen for å bidra i freds- og forsoningsarbeid. Vi oppfatter at denne type permisjoner er spesielt aktuelt for å kunne gi kvinner en plass i det viktige arbeidet med å etablere fred og forsoning, og samtidig uten at de får unødige utfordringer med hensyn til livsopphold og fravær fra pliktig opplæring. Vi har også forståelse for departementets argumentasjon om at denne type arbeid burde kunne bidra til å bygge oppunder sluttmål i introduksjonsprogrammet, og dermed bidra positivt til deltakernes kompetanse for videre studier og arbeidsliv.

Departementet viser til strategien Kvinner, fred og sikkerhet fra 2019 (regjeringen.no) som er fundert i FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325. Utenrikspolitisk er dette arbeidet høyt prioritert av norske myndigheter, og det er derfor som en konsekvens av det, at man åpner for permisjonsrettigheter i forbindelse med denne type arbeid. I strategien sies det at det legges vekt på at «kvinner skal være aktører i all innsats for fred og sikkerhet, og at menn så vel som kvinner er tjent med at sikkerhetsinnsatsen er inkluderende.» Kvinner som deltar i slikt arbeid bryter med tradisjonelle normer for samfunnsdeltakelse, da er det viktig at man fra norsk side tilrettelegger for slik deltakelse uten å skape unødige hindringer.

Les mer: Vårt høringssvar. (pdf)