Innspill til stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Norge har en internasjonal forpliktelse i å styrke de samiske språkene og sikre at hensynet til samer som urfolk blir ivaretatt. En videre utvikling og bevaring av de samiske språkene er avhengig av at samiske barn og unge kan tilegne seg og bruke språkene i barnehage og skole.

Samiske barn må få oppleve samisk kultur og språk, uavhengig av hvor i landet barna bor. Samiske elevers rettigheter kan ikke være tilbudsstyrt. Samiske barn og ungdom må ha rett til opplæring i og på samisk, til tross for at det er et stort underskudd på lærere som kan undervise i flere fag på samisk og som samtidig oppfyller kompetansekravene i de ulike fagene. Mangelen på samiskspråklige lærere må løses gjennom en langsiktig satsing på samisk språk og kultur, kombinert med mer kortsiktige rekrutteringstiltak. Rekruttering til lærerutdanningene starter allerede i barnehage og grunnskole, gjennom mulighetene for språkopplæring på samisk.

Barnehagen

Samiskspråklig barnehager er det viktigste enkelttiltaket for å sikre flere samiske språkbrukere. Det er gjerne gjennom barnehagen at elever rekrutteres til opplæring både i og på samisk. Målet må være at flere barn får et samisk barnehagetilbud.

Det er viktig at språklige rettigheter blir regulert i lovverk. I barnehageloven står det at kommunen «har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur.» Kommunene er med andre ord gitt et ansvar, men barnehageloven gir ikke en plikt for kommunen til å gi et samiskspråklig barnehagetilbud. Loven gir heller ikke en individuell rett til plass i en samiskspråklig barnehage eller avdeling.

Etter Utdanningsforbundets syn er barnehageloven for lite forpliktende på dette området. Det må tydeliggjøres hva som ligger i kommunens ansvar for å legge til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og kultur. Samiske barnehagetilbud prioriteres ofte ikke høyt nok i en stram kommuneøkonomi. En konsekvens av dette er at det varierer fra kommune til kommune hvilke rettigheter samiske barn og foreldre har. Vi mener det er behov for et klarere regelverk som i sterkere grad konkretiserer kommunens forpliktelser, slik at etablering av samiske barnehagetilbud ikke i like stor grad skal være basert på kommunenes lokale prioriteringer.

Alle samiske elever i Norge har rett til å få opplæring i samisk uansett bosted. Utdanningsforbundet mener barn i barnehagen må sidestilles med elever i grunnskolen, og gis en individuell rett til et samisk barnehagetilbud uavhengig av hvor i landet de bor. Utdanningsforbundet mener støtteordningene for å rekruttere nok samiskspråklige ansatte i barnehagen må styrkes. Det må gis stipend til assistenter som vil ta barnehagelærerutdanning og det må innføres et system med høyere lønnstrinn for barnehagelærere med tilleggskunnskap i samisk.

Les mer: Utdanningsforbundet sitt innspill (pdf 86 kB)