Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov

Utdanningsforbundet støtter arbeidet med å forenkle og tydeliggjøre lovverket. Vi er glade for at alle partnere i sektoren er involvert i dette arbeidet.

Vurdering og sensur

Departementet foreslår at ved alle eksamener og selvstendig arbeid av 15 studiepoengs omfang og mer benyttes to sensorer. Utdanningsforbundet mener det skal være to sensorer ved alle eksamener og at innslagspunktet bør være så lavt som mulig. Vi stiller spørsmål ved om en grense for to sensorer på eksamener av 15 studiepoeng eller mer er hensiktsmessig. Ønsker en å komme unna bruk av to sensorer kan institusjonen utarbeide emner med færre studiepoeng.

  • Selv om forslaget ikke sikrer to sensorer på alle eksamener, er dette et skritt i riktig retning. Utdanningsforbundet støtter forslaget.

Videre foreslår departementet å oppheve kravet om at minst én av sensorene skal være uten tilknytning til den delen av utdanningen der vedkommende skal være sensor.

Utdanningsforbundet er skuffet over at departementet ønsker å oppheve dette kravet om at minst én av sensorene skal være uten tilknytning til den delen av utdanningen der vedkommende skal være sensor. Etter vårt syn skal en tosensorordning blant annet bidra til å kalibrere sensuren og å skape nettverk mellom ansatte på institusjonene. Vi er bekymret for at dette forslaget kan bli brukt som en del av økonomiske prioriteringer ved enkelte institusjoner. Vi foreslår derfor at i de tilfeller der sensor kommer fra den delen av utdanningen der vedkommende skal være sensor, må institusjonen grunngi valget.

Les mer: vår høringsuttalelse (pdf)