Forslag til forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Utdanningsforbundet ser at det fortsatt kan oppstå situasjoner der smittevernhensyn som følge av utbrudd av covid-19 kan legge begrensninger på driften i barnehager og skoler. Vi støtter derfor forslaget om forlengelse av den midlertidige loven.

Utdanningsforbundet vil samtidig understreke vår bekymring for de svært inngripende tiltakene barn og unge har vært underlagt gjennom to år med pandemi. Konsekvensene har vært store, både faglig og sosialt. Lærere og ledere har arbeidet under et stort press, og strukket seg langt for at barn, unge og voksne skal få et forsvarlig tilbud under. Dette er fortsatt situasjonen mange steder.

Unntak fra kravet om å tilby leirskole
Kunnskapsdepartementet foreslår at kravet i opplæringslova § 13-7 om å tilby leirskole ikke skal gjelde for elever på 10. trinn i skoleåret 2021-2022, dersom det er planlagt leirskole i dette skoleåret som ikke kan gjennomføres på grunn av utbrudd av covid-19. Utdanningsforbundet støtter forslaget, og presiseringen i høringsnotatet om at unntaket bare skal gjelde for inneværende skoleår.

Forskriftshjemlene knyttet til påbygg
Kunnskapsdepartementet foreslår å videreføre forskriftshjemmelen i lovens § 10 andre ledd også for skoleåret 2022-2023, slik at ungdom som tas inn til Vg3 påbygg til generell studiekompetanse dette skoleåret, ikke bruker av retten til videregående opplæring. Utdanningsforbundet støtter forslaget.

Kunnskapsdepartementet foreslår å videreføre forskriftshjemmelen i § 11 tredje ledd, slik at retten til inntak til påbygging til generell studiekompetanse for de som ikke har bestått fag- og svenneprøven videreføres til skoleåret 2022-2023. Utdanningsforbundet støtter forslaget. Vi støtter også at en eventuell videreføring av forskriftens §§ 13-14 skal behandles i en egen prosess.

Les mer: vårt høringssvar (pdf)