Veileder for vurdering i akademiske karriereløp

Utdanningsforbundet støtter arbeidet med veilederen og mener den kan bidra til å klarne opp i en del grunnleggende forhold og gi rammer for å vurdere rekruttering og karriereløp i sammenheng. En veileder kan bidra til å styrke praksisen i sektoren rundt rekruttering, ansettelse og opprykk til høyere stillinger.

Utdanningsforbundet er opptatt av å følge Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse og medvirkning. Vi savner tydelighet rundt de tillitsvalgte og ansattes ulike roller i ansettelser og karriereløp, og mener disse må skrives inn i veilederen.

Utdanningsforbundet mener at en veileder må gjelde for alle ansatte i undervisnings- og forskerstilling, stipendiat- og postdoktorstilling. Veilederen må ta høyde for at det ikke er krav i lovverket om at alle ansatte i vitenskapelige stillinger skal ha førstestillingskompetanse ved ansettelse, jamfør forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) § 2-3 fjerde ledd. En veileder for akademiske karriereløp må derfor inkludere alle stillingskategorier som inngår i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, forskrift om ansettelse på innstegsvilkår og forskrift om ansettelse for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Vårt inntrykk av den foreslåtte veilederen er at den i stor grad vektlegger forskning og opprykk i professorstigen. Dette går på bekostningen av samarbeid med arbeidslivet om forskning- og utviklingsarbeid og ikke minst profesjonsnærhet og kompetanse om profesjonene. Vår erfaring er at både studentene og medlemmer av profesjonen utenfor akademia verdsetter samarbeid, bredde og profesjonsnærhet. Vi mener foreslåtte veileder ikke tilstrekkelig følger den politiske retningen om mer samarbeid med arbeidslivet, eller som vi uttrykker det i lærerutdanningene, samarbeid med praksisfeltet.

Les mer: Vårt høringsinnspill (pdf)