Utdanningsforbundets høringsinnspill til NOU2020:12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

Levende og bærekraftige lokalsamfunn er viktige for Utdanningsforbundets medlemmer. Utdanningsforbundet ønsker derfor denne utredningen velkommen og vi vil benytte muligheten til å spille inn våre synspunkter.

Utdanningsforbundet har i overkant av 180 000 medlemmer i barnehage, skole, fagskole, støttesystemet og høyere utdanning. Vi er det største forbundet i utdanningssektoren. De fleste av våre medlemmer i høyere utdanning jobber innenfor lærerutdanning. Vårt innspill vil derfor vektlegge betydningen av at innbyggere i hele landet har tilgang til kvalifiserte lærere, og muligheten for å gjennomføre en lærerutdanning, etter- og videreutdanning i en relativ nærhet til hjemmet. Godt kvalifiserte lærere er et viktig grunnlag for bosetning i distriktene.

Generelle kommentarer

  • Det må sikres kvalifiserte lærere og tilbud om lærerutdanning i hele landet, at fagtilbudet er bredt og holder høy kvalitet. Desentraliserte utdanningstilbud med geografisk spredning er nødvendig for å bygge kompetanse i regionene, øke rekrutteringen til yrket og hindre lærermangel.
  • Videregående opplæring er utdanningsinstitusjoner som spiller en viktig rolle for utvikling av lokalt og regionalt arbeidsliv. Deres rolle bør styrkes.
  • Fagskoler som videreutdanning og karrierevei som bygger på yrkesfagutdanninger i videregående opplæring er av stor betydning for utvikling av lokalt og regionalt arbeidsliv, og burde fått mer omtale i utredningen.
  • Tiltak som etableres må være bærekraftige og da er det avgjørende at disse fullfinansieres
  • Økonomien i høyere utdanning er svært anstrengt. Etter flere år med ABE-reformen finnes det i liten grad midler som kan omdisponeres uten at det går utover andre viktige tilbud.

Les hele høringsuttalelsen her: Utdanningsforbundets høringsinnspill tl NOU2020:12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn