NOU 2020:16 Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle

Vi vil først presentere Utdanningsforbundets perspektiver på arbeidet med levekårsutfordringer, før vi kommenterer utvalgets syn på utdanningens rolle og funksjon. Til slutt gir vi Utdanningsforbundets synspunkter på tiltak som fremmes.

Overordnede perspektiver på arbeidet med levekårsutfordringer

For Utdanningsforbundet har hovedfokuset i vår gjennomgang av levekårutvalgets NOU vært rettet mot det utdanningspolitiske området. Samtidig favner utdanningspolitikken bredt, og andre sentrale politikkområder griper derfor ofte inn i utdanningspolitikken. Dermed skapes gjerne et spenningsforhold mellom politikken for utdanningssektoren og andre sektorpolitiske forhold. Bruk og utvikling av for eksempel fordelings-, familie-, sysselsettings- og sosialpolitiske virkemidler får på denne måten betydning for og må ses i sammenheng med utdanningspolitikken.

Siden økende sosiale og økonomiske forskjeller er et resultat av beslutninger innenfor flere politikkområder, ønsker Utdanningsforbundet å understreke viktigheten av helhetlig politikkutforming for å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, både nasjonalt og lokalt. I sammenheng med levekårsutfordringer i byene, er det naturlig å peke til FNs bærekraftmål 11 «Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige». For å kunne lykkes med en bærekraftig utvikling av det norske samfunnet som helhet, og de levekårsutsatte byområdene i særdeleshet, er det avgjørende å samordne innsatsen, og ikke minst understøtte og fremme velferdsprofesjonenes arbeid. Utvalget mener at «lærere, skoleledere, politi, helse- og sosialarbeidere og andre bør utvikle nye måter å arbeide på og innta nye roller». For Utdanningsforbundet er det avgjørende å understreke at ansvaret for en mer bærekraftig samfunnsutvikling, kanskje spesielt innenfor de levekårsutsatte byområdene, ikke individualiseres slik at den enkelte arbeidstaker opplever å stå alene i arbeidet med å løse utfordringene.

Les mer: vår høringsuttalelse (pdf)