Meld. St. 6 (2019-2020) - andre yrkesgrupper i barnehage, skole og SFO

Innledningsvis vil Utdanningsforbundet nevne at det er lettere å respondere på mer konkrete forslag. Vi er enig i at det er behov for en bred og grundig kartlegging og håper det vil komme muligheter til å respondere på alternative forslag til hvordan Udir mener oppgaver og ansvar bør fordeles.

Læreren er den viktigste for elevens læring

Utdanningsforbundet har, i tillegg til elever og foreldre, lenge kjempet for og nå fått på plass en minstenorm for lærertetthet i skolen. Yrkesgrupper med helse- og sosialfaglig bakgrunn kan ikke erstatte helt nødvendige lærerstillinger. De må komme i tillegg til, ikke i stedet for, kvalifiserte lærere. Faste stillinger må prioriteres, slik at spesialpedagoger og annen støttepersonell ikke brukes som vikarer. Det er bekymringsfullt at utviklingen har gått i retning av at assistenter stadig oftere brukes til å gjennomføre spesialpedagogiske tiltak, og at spesialpedagoger blir brukt som vikarer for ordinær undervisning. Kommuneøkonomi brukes som unnskyldning for å ikke innfri lærernormen, og for å spare penger på lovpålagte og nødvendig tilbud til barn og unge med særskilte behov. Det er urovekkende at bruken av ukvalifiserte lærere har økt. Undersøkelser viser at halvparten av lærerne vurderer å slutte i jobben.

For å styrke profesjonsfellesskapet trenger vi et kvalifisert lag rundt læreren

Utdanningsforbundet representerer lærere og ledere i barnehage og skole. I tillegg representerer vi deler av det faglige administrative støttesystemet som Statped, PP-tjenesten og BUP. På vegne av over 180 000 medlemmer er vi opptatt av et styrket profesjonsfellesskap med høy og relevant kompetanse, som kan fange opp, ivareta og følge opp alle barn og unge i barnehager og skoler.

I oppfølgingen av arbeidet med et inkluderende felleskap for barn og unge har Utdanningsforbundet utviklet 12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem. Prinsippene er ment å vise hvordan vi kan få kompetanse, bemanning og tydelig saksgang i alle ledd. Forutsetningen må være at alle barnehagebarn og elever skal møte kvalifiserte lærere med høy og relevant kompetanse i hele sin utdanning. Det er godt dokumentert at læreren er den viktigste for elevens læring. All undervisning, også spesialundervisning, skal skje av kvalifiserte lærere som planlegger, gjennomfører og vurderer undervisningen.

Les hele innspillet her: Meld. St. 6 (2019-2020) - andre yrkesgrupper i barnehage, skole og SFO