Høring av Prop. 145 L (2020 –2021)

Utdanningsforbundet vil innledningsvis påpeke det uheldige i at ulike deler av regelverket behandles særskilt, før et samlet forslag til ny opplæringslov legges fram.

Forslaget til endring i reglene om fjernundervisning

  • Utdanningsforbundet mener at lovforslaget om fjernundervisning inneholder for mange ubesvarte problemstillinger og flere utilsiktede konsekvenser som i større grad må belyses. Det er viktig at et nytt og omfattende regelverk som skal stå seg over tid, blir gjenstand for en helhetlig behandling hvor de ulike bestemmelsene blir sett på og vurdert i den sammenhengen de skal inngå i.
  • Utdanningsforbundet er svært kritiske til at departementets lovforslag til endring i reglene om fjernundervisning ikke tar hensyn til den sammenhengen som bestemmelsen skal inngå i, og mener det kan føre til en svekkelse av elevenes rettigheter.

Alle elever har en forskriftsfestet rett til et minstetimetall til opplæring. Hva elevene skal lære, følger av overordnet del av læreplanverket og læreplaner for fag. Dette er de to hovedelementene i retten til opplæring. Det er en kjent utfordring at elever ikke får tilbud om det minstetimetallet de har rett på. Blant annet har NIFU kartlagt undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring. Kartleggingen viser at mange elever i videregående opplæring ikke får den opplæringen som minstetimetallet i fagene fastsetter.

Les mer: vår høringsuttalelse.