Forslag til nye forskrifter om barnehageverksemd og grunnskole og vidaregåande opplæring i Longyearbyen

Utdanningsforbundet støtter behov for oppklaring av hvilke rettigheter som gjelder for barn og unge i Longyearbyen. Vi mener imidlertid at det er viktig å skille mellom rettigheter til voksne - som selv har valgt å bosette seg på øya, og rettigheter til barn – som ikke kan velge hvor de skal bo, vokse opp og gå i barnehage eller skole.

Oppsummering av hovedpunktene i Utdanningsforbundets innspill

Forslag om forskrift for barnehagevirksomhet i Longyearbyen

  • Utdanningsforbundet støtter ikke departementets forslag om et begrenset barnehagetilbud, og mener det bør forskriftsfestes rett til barnehageplass fra barna er ett år (tilsvarende barnehageloven § 16). Barnehagelovens bestemmelse om samordnet opptak og prioritet ved opptak bør også gjelde på Svalbard (jf. barnehageloven §§ 17 og 18).
  • Utdanningsforbundet støtter forslaget om å ikke åpne for privat barnehagevirksomhet eller etablering av familiebarnehager på Svalbard.
  • Utdanningsforbundet mener at barn med særskilte behov skal ha samme rettigheter som barn i Fastlands-Norge, jf. barnehageloven kap. VII Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m.

Forslag om forskrift for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen

  • Utdanningsforbundet støtter ikke forslag om begrenset grunnskoleopplæring i Longyearbyen, jf. forslag til forskrift § 4 siste ledd.
  • Utdanningsforbundet mener de samme rettighetene til spesialundervisning bør gjelde for elever i Longyearbyen som i Fastlands-Norge, jf. kapittel. 5 i opplæringsloven.
  • Selv om videregående opplæringstilbud ved Longyearbyen skole er begrenset, må opplæringen ha samme kvalitet som i resten av landet (jf. opplæringsloven § 10-1 og § 10-2). Det er viktig at elevene har tilgang til god og tilgjengelig rådgivningstjeneste.
  • Utdanningsforbundet er enig i forslag om at reglene i opplæringsloven kapittel 4A ikke skal gjelde i Longyearbyen. Ungdom mellom 16 og 18 år, som flytter med foreldrene til Svalbard og som trenger grunnskoleopplæring eller forsterket norskopplæring, må imidlertid ha rett til et slikt tilbud.

Les mer: vårt høringssvar