Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven

Denne høringsuttalelsen fra Utdanningsforbundet bygger i stor grad på våre kommentarer til NOU 2019:23 Ny opplæringslov, men vi presenterer i tillegg vurderinger og kommentarer til forslag som er nye eller justerte i forhold til opplæringslovutvalgets utredning.

Denne høringsuttalelsen er vedtatt av Utdanningsforbundets sentralstyre på bakgrunn av bred organisasjonsmessig behandling i sentrale utvalg, råd og kontaktforum og i fylkeslagene. Alle fylkeslagene i Utdanningsforbundet har levert omfattende innspill etter god involvering av lokallag og arbeidsplasser.

Høringsuttalelsen er organisert i tre kapitler. Kapittel 1 er en kort innledning. Kapittel 2 løfter fram våre synspunkter og kommentarer på overordnede og prinsipielle spørsmål i høringsnotatet på tvers av inndelingen i kapitler. Kapittel 3 inneholder våre konkrete kommentarer til de spesifikke kapitlene i høringsnotatet.

Utdanningsforbundet konstaterer at høringsperioden for forslaget til ny opplæringslov er på i overkant av 3 måneder. Høringen oppfyller således anbefalingene i departementenes utredningsinstruks. I lys av det omfattende innholdet i høringsnotatet, av at forslaget ble sendt på høring rett etter skolestart og av at utdanningssektoren fremdeles sliter med virkningene av pandemien, er det Utdanningsforbundets vurdering at høringsfristen både kunne og burde vært utvidet.

I høringsnotatet presenterer departementet flere åpne spørsmål der departementet så langt ikke har konkludert. Departementet peker på at det på noen områder er behov for videre utredninger. Utdanningsforbundet støtter denne vurderingen, men vi forventer samtidig at departementet involverer lærerprofesjonen og relevante aktører i det videre utredningsarbeidet.

Les mer: vår høringsuttalelse (pdf)