Forslag til endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven

Intensjonen med de foreslåtte endringene støttes. Pandemien har hatt konsekvenser både for innholdet i og omfanget av opplæring og program og for deltakernes læringsutbytte.

Pandemien har ført til høy arbeidsledighet, og de med lav formell kompetanse og svake norskferdigheter kan få ekstra utfordringer med å komme i arbeid. Derfor blir det spesielt viktig med endringer i lover og forskrifter som kan avhjelpe negative konsekvenser for deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap slik at de får mulighet til å kvalifisere seg for deltakelse i arbeidsliv og utdanning.

Departementet foreslår at deltakerne som startet introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap mellom 1. juli 2019 og 1. januar 2020, har rett til utvidet programtid med inntil fire måneder (nytt tredje ledd i §2 og §3).

Deltakerne i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap utgjør et stort mangfold når det gjelder utdanningsnivå, bakgrunn, språkferdigheter og livssituasjon. Pandemien har gitt følgeproblemer særlig for de deltakerne som generelt er i en vanskelig livssituasjon og f.eks. sliter med psykiske utfordringer i tillegg til å ha svake digitale ferdigheter og mangelfull utdanningsbakgrunn fra hjemlandet. Disse deltakerne har blitt spesielt rammet av at opplæringstilbudet har blitt redusert og at de ikke har fått den oppfølgingen de trenger. Mange av disse deltakerne vil ha behov for mer enn fine måneders utvidet opplæring for å ha mulighet til å fullføre introduksjonsprogrammet eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Utdanningsforbundet mener dette må ivaretas i integreringspakke III.

Etter at pandemien brøt ut, så har de sårbare gruppene blitt spesielt rammet av at opplæringstilbudet har blitt redusert og at de ikke har fått den oppfølgingen de trenger.. Mange av disse deltakerne vil ha behov for mer enn fine måneders utvidet opplæring for å ha mulighet til å fullføre introduksjonsprogrammet eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Utdanningsforbundet mener dette må ivaretas i integreringspakke III.

Les mer: Utdanningsforbundet sin høringsuttalelse (pdf)