Forslag om endringer i sameloven

Utdanningsforbundet mener det er nødvendig at de samiske språkene styrkes. Vi synes videre at det er positivt at forslag fra NOU 2016: 18 Hjertespråket nå begynner å konkretisere seg i endringer av ulike lover.

Utdanningsforbundet viser til høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 13.08.2021, og vil her gi våre kommentarer til Forslag om endringer i sameloven. Utdanningsforbundet har drøyt 185 000 medlemmer fra alle nivåer i utdanningssystemet fra barnehage til høyere utdanning. Utdanningsforbundet er en pådriver for høy kvalitet i utdanning og opplæring. Vi har et eget samisk utvalg som er ekstra opptatt av å ivareta det samiske perspektivet i alle saker Utdanningsforbundet jobber med.

Utdanningsforbundet mener det er nødvendig at de samiske språkene styrkes. Vi synes videre at det er positivt at forslag fra NOU 2016: 18 Hjertespråket nå begynner å konkretisere seg i endringer av ulike lover. Det er også fint at man ser behovet for å gjennomgå begrepsbruken slik at den er gjenkjennelig på tvers av ulike regelverk i forvaltningen.

Utdanningsforbundet mener det er riktig og verdifullt at de samiske språkene styrkes. Vi støtter mange av forslagene, men det er omfattende, og til dels kostnadskrevende å iverksette lovendringene. Kommuner som blir pålagt nye oppgaver må få dette fullfinansiert gjennom øremerkede tilskudd. Dette er viktig for å opparbeide positive holdninger til samiske spørsmål i befolkningen generelt, og for å få aksept for at positiv diskriminering kan være nødvendig for å bevare urfolks lovfestede rettigheter.

Les mer: vår høringsuttalelse (pdf)