NOU 2019:23 Ny opplæringslov. Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet

Opplæringslovutvalget har utarbeidet en svært omfattende utredning, med mange viktige prinsipielle vurderinger og en betydelig mengde forslag til lovendringer. Utredningen gir et godt grunnlag for å utarbeide et nytt lovverk som kan virke over lang tid.

Utdanningsforbundet viser til Lærerprofesjonens etiske plattform, som uttrykker lærerprofesjonens grunnleggende verdier og vårt etiske ansvar overfor barn, unge og voksne. Utdanningsforbundet ønsker en fellesskole, der det er rom for alle. Vi vil fremme en inkluderende, aktiv, medvirkende og mangfoldig elevrolle. Alle elever er ulike og kommer til skolen med ulike forutsetninger. Opplæringsloven skal ivareta rettighetene til alle barn, unge og voksne i skolen, og sikre en likeverdig opplæring på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Felles nasjonale mål for god utdanning og å sikre alle elevers rettigheter, krever etter vårt syn en tydelig nasjonal styring gjennom lovverk.

Gitt betydningen av det viktige samfunnsoppdraget lærerprofesjonen forvalter, er det naturlig at de overordnede rammene for oppdraget er definert av nasjonale myndigheter. Samtidig er oppdraget av en så kompleks karakter at lærere og skoleledere trenger en betydelig grad av handlingsrom og mulighet for skjønnsutøvelse for å løse det.

I mandatet har opplæringslovutvalget blant annet har fått i oppgave å vurdere ansvar, roller og myndighet til både de ulike forvaltningsnivåene og yrkesgruppene. Utvalget er videre bedt om å ivareta hensynet til at profesjonsutøverne gis tilstrekkelig rom for skjønnsutøvelse og at loven skal hjemle og beskytte elevers rettigheter. Samtidig skal regelverket sikre at kommunene og fylkeskommunene har tilstrekkelig handlingsrom for å fremme kvalitetsutvikling i skolen.