Forslag til forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Utdanningsforbundet ser at dagens smittesituasjon gjør det nødvendig å forlenge den midlertidige loven, og støtter derfor forslaget om forlengelse. Vi støtter også i hovedsak de konkrete endringene som er foreslått, og viser til våre utfyllende kommentarer under de enkelte avsnittene.

Utdanningsforbundet viser ellers til våre innspill til tidligere høringer om forslag til midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven (26. mars 2020) og Forslag til endringer i midlertidige forskrifter om barnehage og grunnopplæring med hjemmel i koronaloven (13. april 2020).

Utdanningsforbundet vil framheve betydningen av et godt samarbeid mellom eiere, ansatte og deres tillitsvalgte, for å sikre at barn, unge og voksne får et best mulig tilbud i denne tiden. Et godt foreldresamarbeid vil også bidra til det samme.