Retten til videregående opplæring

Foto: Aksel Jermstad

Utdanningsforbundet mener at retten til videregående opplæring er et sentralt prinsipp når viskal skape en inkluderende videregående opplæring som favner flest mulig.

Utdanningsforbundet viser til tidligere oversendte innspill. Utvalgets arbeid har allerede bidratt til å løfte og synliggjøre betydningen av videregående opplæring for elevene som tilbringer store deler av sin ungdomstid i skolen, for et fremtidig arbeidsliv og for videre utdanning.

Utvalget har også lyktes i å rette oppmerksomheten på styrker og svakheter i videregående opplæring. Hovedinnstillingen skal som kjent peke retning for hvordan videregående opplæring skal gi elevene en opplæring som fremmer lærelyst, motivasjon og trivsel. De studieforberedende utdanningsprogrammene skal legge til rette for at elevene har et best mulig grunnlag for å starte i høyere utdanning og de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal ruste elevene slik at de kan møte arbeidslivet med relevant fag- eller yrkeskompetanse. I dette innspillet ønsker vi å fokusere på retten til videregående opplæring. Denne omfatter blant annet en diskusjon om ungdomsretten og retten for voksne og hvor mange år i videregående retten skal omfatte.