Forslag til endringer i skikkethetsforskriften - innføring av skikkethetsvurderinger for master i barnevern og utdanning av musikkterapeuter

Utdanningsforbundet støtter de foreslåtte forskriftsendringene. Vi vil samtidig påpeke at det generelt er viktig at skikkethetsvurdering inngår i all høyere utdanning som kvalifiserer for stilling i skole og barnehage.

Det vises til Kunnskapsdepartementets brev om høring av forslag til endringer i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (FOR-2006-06-30-859).

Utdanningsforbundet tolker forslaget dithen at de utdanningene som nå foreslås lagt inn under ordningen med skikkethetsvurdering, er alle mastergradsutdanninger i barnevern - både integrerte utdanninger og to-årige påbygninger. Likeledes at en ny forskrift skal dekke både integrerte mastergradsutdanninger i musikkterapi og to-årige mastergradsutdanninger som er profesjonsutdanninger til yrkesutøvelse som musikkterapeut. Vi merker oss forøvrig at det etter forslaget vil være vurderingskriteriene i forskriftens §4 som skal benyttes ved skikkethetsvurdering av alle de utdanningene som nå foreslås lagt inn under ordningen.

Utdanningsforbundet støtter de foreslåtte forskriftsendringene. Vi vil samtidig påpeke at det generelt er viktig at skikkethetsvurdering inngår i all høyere utdanning som kvalifiserer for stilling i skole og barnehage.