Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter

Utdanningsforbundet mener at lønns- og arbeidsvilkår i private barnehager skal være likeverdige som i kommunale barnehager (på samme måte som i friskoleloven). De fleste barnehagene tilbyr i dag sineansatte akseptable lønns og arbeidsvilkår, men et lite mindretall useriøse eiere bruker dårlige lønn- og arbeidsvilkår til å øke fortjenesten.

Reguleringen av private barnehager må ha som mål at kvaliteten i tilbudet til barna blir best mulig. Gode private og offentlige barnehager kan bl.a. sikres gjennom lovfestede bemannings- og
pedagognormer, og ved å gi ansatte i private barnehager rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige barnehager. Dette sikrer et motivert og stabilt personale, noe som igjen har stor betydning for barnas trivsel og allsidige utvikling.

Vårt standpunkt er at barnehagedrift er en velferdstjeneste som hverken skal drives med økonomisk overskudd som hovedformål, eller styres etter markedsøkonomiske prinsipper. Utdanningsforbundet mener at både kommuner og private barnehageeiere har behov for å sikre en økonomisk buffer for trygg drift av barnehagene, men vårt primærstandpunkt er at disse midlene skal forbli i barnehagen Med andre ord: det skal ikke være mulig å hente ut overskudd, eller på annen måte overføre overskudd til eierne, fra barnehagedriften. Departementets forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter inneholder mange gode forslag, men vi savner forslag som i enda større grad hadde sikret at offentlige tilskudd kommer barna til gode. Utdanningsforbundet savner også forslag som i større grad sikrer at kommunene, som folkevalgte organ, får større mulighet til å styre hele barnehagesektoren. Likeverdighet mellom private og kommunale barnehager må gjelde både rettigheter og krav. Dette kan være krav om bemanning, arealutnyttelsesgrad, åpningstider, styrerressurs, praktisering av pedagognorm og tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som i kommunenes egne barnehager. Ettersom de private barnehagene finansieres ut fra kostnadsnivået i kommunale barnehager, mener Utdanningsforbundet det er rimelig at kommunen må kunne stille krav på disse områdene.