Innspill til utvalg for videregående opplæring

Utdanningsforbundet er positive til at regjeringen har nedsatt et eget utvalg som skal se på helheten i videregående opplæring. Slik vi ser det, gir det brede mandatet et godt utgangspunkt for å belyse sentrale problemstillinger innenfor videregående opplæring. I tillegg kan utvalgets arbeid få indirekte konsekvenser for grunnskolefeltet, fagskolen og høyere utdanning, inkludert lærerutdanningene. Det er med andre ord et svært viktig arbeid som utvalget skal i gang med, og Utdanningsforbundet vil følge prosessen tett. Vi er opptatt av at utvalgets arbeid skal skje i nær dialog med sektoren, og vi ser frem til godt samarbeid den kommende toårsperioden.