Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø

Vi støtter departementet når det gjelder betydningen av å forsterke og harmonisere bestemmelsene i de to lovene med likestillings- og diskrimineringslovverket. Dette gjelder både når det gjelder å forebygge å forhindre trakassering og seksuell trakassering, og også når det gjelder tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne og behov for særskilt tilrettelegging.

Slik vi vurderer burde det ha kommet enda tydeligere fram hvordan man skal forstå 'uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen' i §§ 4-3 i uh-loven og § 15, femte ledd i fagskoleloven. I forarbeidene til likestillings- og diskrimineringsloven forklares dette slik:

«Denne begrensningen skal ses som en sikkerhetsventil og må ikke tolkes vidt. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse, kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser. Opplistingen av relevante hensyn er ikke uttømmende. Det skal ikke foretas en tradisjonell 'kostnad-nytte vurdering'».

Kravene til universell tilgjengelig vs individuell tilrettelegging kunne også vært fremhevet.