Fagforeninger verden over under press – Hva gjør Utdanningsforbundet globalt?

Fagforeninger over hele verden mister medlemmer og framforhandlede goder og rettigheter står i fare for å forsvinne. Dette prøver vi å gjøre noe med.

Utdanningsforbundets mål er at alle skal ha tilgang til god utdanning.

Utdanningsforbundets samarbeid utenfor egne landegrenser er en del av den internasjonale solidariteten kollegaer imellom. Solidaritet er grunnleggende i den internasjonale fagbevegelsen. Som aktiv samfunnsaktør skal Utdanningsforbundet være solidarisk med fagforeningskollegaer både nasjonalt og internasjonalt. Dette slås fast i Vi utdanner Norge.

Som medlem av Education International (EI) har vi, sammen med kollegaer i over 170 land, vedtatt en politikk og prioriteringer som ligger til grunn for arbeidet internasjonalt. Vi er medlem av EI fordi det er viktig for oss å stå sammen med våre kolleger fra andre land. Arbeidstakeres rettigheter skrumper inn over hele verden. Fagforeninger opplever sterkt press fra myndighetene og de fleste har mistet medlemmer de siste årene. I Norge falt fagforeningsgraden til under 50% i 2019. Heldigvis er over 90% av lærerne i Norge fagorganisert, de fleste i Utdanningsforbundet. Med over 400 lærerorganisasjoner samlet, står vi sterkere når kamper skal kjempes og rettigheter forsvares.

Mål med samarbeidet

Utdanningsforbundet har forpliktet seg til å støtte verdens bærekraftsmål og har tatt et spesielt ansvar for mål 4, «God utdanning». Vårt samarbeid med andre lærerfagforeninger har som mål å styrke vår egen og andre organisasjoners evne til å finne løsninger i samarbeid med myndigheter, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere. Noen eksempler på temaer vi samarbeider med andre lærerfagforeninger om er tillitsvalgtskolering, utdanningsforskning og likestillingsarbeid.

Det internasjonale samarbeidet styrker Utdanningsforbundets engasjement opp mot norske myndigheter og andre nasjonale organisasjoner. I 2014 kom stortingsmeldingen Utdanning for utvikling (25:2014), som bidro til at Solberg-regjeringen tok en lederrolle i den internasjonale utviklingspolitikken på utdanningsområdet. Utdanningsforbundets internasjonale samarbeid har vært spesielt viktig i dialogen med myndighetene opp mot denne satsingen.

Verdens bærekraftsmål

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030.Bærekraftsmålene er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål nummer 4 tar for seg utdanning. Utdanning er en grunnleggende premiss for bærekraftig utvikling på alle nivåer i samfunnet, både for å sikre forståelse og kunnskap om bærekraftig utvikling og for å oppnå bærekraft.

Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål nummer fire,

«Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle og fremme livslang læring»

skal Utdanningsforbundet bidra til følgende:

  • gjøre medlemmene i stand til å identifisere sammenhenger mellom lokal, nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk
  • gjennom medlemskap i Education International (EI), og andre relevante organisasjoner og nettverk, vise solidaritet med den internasjonale fagbevegelsen og påvirke global utdanningspolitikk
  • holde seg orientert om og påvirke europeisk utdannings- og fagforeningspolitikk
  • bidra i erfaringsutveksling og kunnskapsdeling med nordiske lærerorganisasjoner
  • være i dialog med norske myndigheter om internasjonal utdannings- og fagforeningspolitikk og påvirke dette arbeidet

Les mer om Bærekraftsmålene

Ressurshefte om utviklingssamarbeidet

Utdanningsforbundets internasjonale erfaringer, kunnskap og direkte samarbeid med andre lærerfagforeninger gjør at vi er troverdige og en etterspurt samarbeidspartner.

Utdanningsforbundet har en lang historie med samarbeid med andre lærerfagforeninger. Ressursheftet gir både et historisk bakteppe for hvorfor vi deltar i slike samarbeid og informasjon om hvordan arbeidet foregår i dag. Internasjonale perspektiver og internasjonalt samarbeid er viktig for Utdanningsforbundet, og organisasjonen står sterkere ved at alle tillitsvalgte og medlemmer har kjennskap til dette.

Innholdet i ressursheftet skal være en støtte for tillitsvalgte i arbeidet med å synliggjøre at lærerprofesjonen og lærerfagforeninger i stor grad står overfor de samme utfordringene over alt – og at vi er sterkere sammen.

Last ned Utdanningsforbundets utviklingsprosjekter med andre lærerfagforeninger. Ressurshefte 4/2020

Education International

Education International (EI) ble dannet i 1993. EI har 384 medlemsorganisasjoner fra 178 land og territorier, som til sammen representerer ca. 32,5 millioner fagforeningsmedlemmer.
EI organiserer ansatte i utdanningssektoren fra barnehage til høyere utdanning.

EIs øverste organ er verdenskongressen som avholdes hvert 4. år.
På kongressen velges et sentralstyre med representanter fra alle regioner. Styret er EIs øverste organ mellom verdenskongressene. EI har også et arbeidsutvalg bestående av president, representanter fra hver region og generalsekretæren, alle valgte.

EI har fem regioner:

  • Afrika
  • Asia- og Stillehavsområdene
  • Latin-Amerika
  • Nord-Amerika og Karibia
  • Europa

EIs Europa-region er European Trade Union Committee for Education (ETUCE).

Alle regioner har valgte styrer. Steffen Handal sitter i EIs verdensstyre, og Terje Skyvulstad i ETUCEs styre. I tillegg til de valgte strukturene i EI har både den sentrale og de regionale strukturene sekretariat.

Sosial dialog, Covid-19 og dialogduker

Vi vil nevne tre ulike prosjekt for å vise bredden i samarbeidet:

I Latin-Amerika har prosjektet «Pedagogisk bevegelse», med medlemmer fra 18 land, blant annet utarbeidet egne forslag til utdanningspolitikk, og de deltar aktivt i samfunns- og utdanningspolitiske debatter. Dette er et godt eksempel på betydningen av sosial dialog og innflytelse i partssamarbeid.

I Libanon foregår nå en dialog rundt utfordringene med Covid-19 og retten til god utdannelse for alle. Landet har 25% flyktninger og migranter, og skolesystemet har enorme utfordringer med å kunne inkludere disse på en god måte.

I Indonesia har PGRI tatt i bruk dialogduker i tillitsvalgtopplæringen, etter at Utdanningsforbundet holdt et kurs der vår bruk av slike duker blir brukt. Spennende!

Disse og de øvrige samarbeidsprosjektene kan du lese mer om i det vedlagte ressursheftet.