Utdanningsforbundets plan for oppfølging av bærekraftsmålene

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Disse målene gjelder for alle land, og blir også omtalt som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe sosial ulikhet og stoppe klimaendringene.

Last nedUtdanningsforbundets plan for oppfølging av bærekraftsmålene

Les også den engelske versjonen: Union of Education Norway's plan for the implementation of the sustainable development goals 

Bærekraftsmålene er altomfattende. og arbeidet med å oppnå dem kan potensielt være tilnærmet grenseløst. Sentralstyret besluttet høsten 2018 at god utdanning (mål 4) er Utdanningsforbundets prioriterte mål.Utdanning har en verdi i seg selv og er samtidig en forutsetning for å nå de andre målene. I tillegg er det viktig å være klar over at ingen av målene kan nås isolert, men må sees i sammenheng.

Det er derfor bestemt at Utdanningsforbundet i tillegg skal se på målene om god helse, likestilling mellom kjønnene, å stoppe klimaendringene og sikre anstendig arbeid og økonomisk vekst i lys av utdanningsmålet. Hele bredden av Utdanningsforbundets overordnede politikk og vedtatte innsatsområder («Vi utdanner Norge») kan sees i lys av bærekraftsmålene.

Planen for oppfølging er utviklet for å stake ut en retning og konkretisere hvilke tiltak som skal prioriteres i vårt arbeid med bærekraftsmålene. Vi er forpliktet av «En Unio-politikk for realisering av bærekraftsmålene» og Education International sin politikk på området.

Vi skal benytte oss av den unike posisjonen vi har som en del av det organiserte arbeidsliv, der vi har en definert rolle i forhandlinger, drøftinger og medbestemmelsesfora. I kraft av denne rollen har vi et ansvar for å bidra til å oppnå bærekraftsmålene, og se dette arbeidet i sammenheng med øvrig fagforeningsarbeid.

I tillegg har vi en unik posisjon som profesjonsorganisasjon. Utdanningsforbundet representerer de profesjonelle yrkesutøverne i barnehager, skoler, støttesystem og universiteter i hele landet. Lærere og ledere er bundet av et samfunnsmandat og forpliktet til lærerprofesjonens etiske plattform, og bidrar til å sikre barn, unge og voksne en god utdanning. I arbeidet med bærekraftsmålene skal Utdanningsforbundet vise at vi tar ansvar som profesjonsutøvere, tillitsvalgte og som en del av det organiserte arbeidslivet både lokalt og nasjonalt.

Det er bred enighet om at utdanning også er en forutsetning for å nå de andre målene.
I bærekraftsmål 4.7 står det:

Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av en freds- og en ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.

For å øke vårt gjennomslag er det hensiktsmessig at Utdanningsforbundet søker samarbeid med andre sentrale aktører, og som vi har felles interesser med. I den grad Kunnskapsdepartementet, KS, Utenriksdepartementet og Utdanningsforbundet har felles prioriterte mål og delmål vil muligheten for å lykkes øke. Det bør derfor legges opp til tett kontakt med ansvarlige for bærekraftsarbeidet i KS, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet slik at innsatsen kan koordineres. Utdanningsforbundet vil også benytte et slikt samarbeid til å påvirke arbeidet med bærekraftsmålene i tråd med vår politikk.

Planen for oppfølging er delt inn i tre prioriterte innsatsområder; nasjonalt, lokalt og organisatorisk arbeid.

Plan for oppfølging av prioriterte innsatsområder

På nasjonalt nivå skal Utdanningsforbundet arbeide for å:

Mål 1: Påvirke Norges innsats for oppnåelse av bærekraftsmål fire

Tiltak:

 • Initiere dialog og samarbeid med Kunnskapsdepartementet (KD) og Utenriksdepartementet (UD)
 • Jobbe for å påvirke indikatorarbeidet i tråd med Utdanningsforbundet og Education International sin politikk
 • Delta på relevante arenaer og fremme vårt syn på profesjonens og det organiserte arbeidslivets viktige rolle i å oppnå bærekraftsmålene
 • Etablere samarbeid og allianser med relevante organisasjoner og institusjoner
 • Samarbeide med andre forbund sentralt, herunder Unio og andre Unio-forbund
 • Bidra til å sette bærekraftsmålene på dagsordenen i vår dialog med myndighetene på relevante felt, som fagfornyelsen og lærerutdanningen

Mål 2: Arbeide for at bærekraftsmålene blir en del av partssamarbeidet

Tiltak:

 • Etablere dialog og samarbeid med KS sentralt
 • Arbeide for at KS og Unio/Utdanningsforbundet utvikler en felles forståelse for viktigheten av å arbeide med bærekraftsmålene lokalt

Mål 3: Påvirke regjeringens arbeid med bærekraftsmålene i utenriks- og utviklingspolitikken

Tiltak:

 • Initiere dialog og samarbeid med Utenriksdepartementet (UD)
 • Bidra til realisering av bærekraftsmål fire internasjonalt
 • Bruke Education International sin politikk aktivt i påvirkningsarbeidet
 • Bidra til at nasjonal og internasjonal satsning for å nå bærekraftsmålene sees i sammenheng
 • Bidra til forståelse for at utdanning både er et mål i seg selv og en forutsetning for å nå de andre målene

På lokalt nivå skal Utdanningsforbundet arbeide for å:

Mål 1: Arbeidet med å oppnå bærekraftsmålene skal være en del av partssamarbeidet lokalt

Tiltak:

 • Benytte partssamarbeidet lokalt til å sette bærekraftsmål på agendaen der det er relevant
 • Sikre et godt samarbeid med andre forbund lokalt, herunder andre Unio-forbund

Mål 2: Lærerprofesjonen skal bli lyttet til i lokalt arbeid med bærekraftsmålene

Tiltak:

 • Bidra til å sette bærekraftsmålene på agendaen gjennom arbeidet med fagfornyelsen
 • Synliggjøre at Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon bidrar til gode offentlige tjenester
 • Bidra til å sette omforente nasjonale prioriteringer på dagsordenen lokalt

Organisatorisk arbeid i Utdanningsforbundet

Mål: Medlemmer og tillitsvalgte skal kunne identifisere sammenhenger mellom lokal, nasjonal og internasjonal politikk

Tiltak:

 • Vår forpliktelse til å bidra til realisering av bærekraftsmålene skal innarbeides og omtales i Utdanningsforbundets overordnede politikkdokument og strategier, som for eksempel «Vi utdanner Norge» og «Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt»
 • Arbeid med bærekraftsmål fire må sees i tett sammenheng med vårt pågående arbeid knyttet til klima og bærekraftig utvikling sentralt og lokalt
 • Fylkes-, lokalleddet og tillitsvalgte i organisasjonen bør involveres gjennom skolering, informasjon og debatt, og konkrete tiltak
 • Det utvikles en enkel nettside/landingsside med informasjon om Utdanningsforbundets prioriterte innsatsområder. Dette skal være en støtte for tillitsvalgte i arbeidet nasjonalt, lokalt og i organisasjonen
 • Det skal tas initiativ til et samarbeid med Pedagogstudentene.

Last ned: Utdanningsforbundets plan for oppfølging av bærekraftsmålene