Likestilling og bærekraftsmålene – Utdanningsforbundets arbeid

«Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land.»

Les Likestilling og bærekraftsmålene – Utdanningsforbundets arbeid. Faktaark 2/2019

Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland høsten 2015. Målene forplikter både globalt og nasjonalt nivå. Utdanningsforbundet har sammen med øvrig nasjonal og internasjonal fagbevegelse forpliktet seg til å arbeide for å realisere bærekraftsmålene. I alt er det 17 hovedmål som tydeliggjør forpliktelsene alle land har påtatt seg for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030.

17 bærekraftsmål

De 17 bærekraftsmålene er nærmest altomfattende og arbeidet med å oppnå dem kan potensielt være tilnærmet grenseløst. Hvert hovedmål har tilknyttet flere delmål – til sammen 169. Målene gir en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet for å få dekket sine. Målene reflekterer de tre dimensjonene

  • klima og miljø
  • økonomi
  • sosiale forhold

Demokrati, godt styresett og en rettsstat er avgjørende for bærekraftig utvikling. Målene tar sikte på å realisere menneskerettigheter for alle. Målene vil måtte påvirke globale, regionale og nasjonale politiske agendaer fram mot 2030. Det er forventet at alle land tar eierskap til og etablerer nasjonale rammeverk for å nå bærekraftsmålene.

Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

Bærekraftsmål nr. 5: Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling

Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land.

Mål 5 har særlig oppmerksomhet rettet mot likestilling mellom kjønnene med følgende seks delmål:

5.1) Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

5.2) Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting.

5.3) Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap samt kvinnelig omskjæring.

5.4) Erkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom yting av offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk samt fremme av delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land.

5.5) Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

5.6) Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter, som avtalt i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og beslutningsdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser.

De neste målene er såkalte implementeringsmål og sier noe om hvordan de overordnede målsettingene skal nås:

5. a) Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning.

5. b) Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling.

5. c) Vedta og styrke god politikk og gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer.

Utdanning – en forutsetning for å nå de andre målene

Det er bred enighet om at utdanning er en forutsetning for å nå de andre målene, ikke minst bærekraftsmål 5. Bærekraftsmål 4 er «God utdanning», og i delmål 4.7 står det:

Innen 2030 skal alle elever og studenter tilegne seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av en freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.

Fagforeningers forpliktelser internasjonalt

Education International (EI), den internasjonale lærerorganisasjonen som Utdanningsforbundet er medlem av, fremmer nødvendigheten av kjønnslikestilling innad i fagforeninger, i utdanningssystemet og i samfunnet generelt. EI har nedfelt prioriteringer for likestillingsarbeidet i handlingsplanen Gender Equality Action Plan (GEAP), som tar utgangspunkt i bærekraftsmålene.
GEAP er et rammeverk for lærerfagforeningenes arbeid med likestillingsutfordringene.

Handlingsplanen har tre hovedprioriteringer:

  • Fremme kjønnslikestilling innad i lærerorganisasjonene
  • Sikre at jenter får god offentlig utdanning
  • Styrke og sikre kvinners myndighet med hensyn til egen økonomi

Utdanningsforbundets arbeid med bærekraftsmålene

Utdanningsforbundet vedtok høsten 2018 en plan for oppfølging av bærekraftsmålene. Denne planen bygger videre på hovedorganisasjonen Unios politikk for realisering av bærekraftsmålene som ble vedtatt på Unios representantskapsmøte i desember 2017 (Unio 2017).

God utdanning (mål 4) er Utdanningsforbundets prioriterte mål. Utdanning har en verdi i seg selv og er samtidig en forutsetning for å nå de andre målene. Det er også viktig å være klar over at ingen av målene kan nås isolert, men må sees i sammenheng. Videre er det bestemt at Utdanningsforbundet, i tillegg til målet om utdanning, skal gjøre en særlig innsats for å nå målene om likestilling mellom kjønnene, god helse, å stoppe klimaendringene og sikre anstendig arbeid og økonomisk vekst. Disse målene skal alle ses i lys av utdanningsmålet.

Utdanningsforbundets forpliktelser nasjonalt

Utdanningsforbundet skal benytte sin unike posisjon som en del av det organiserte arbeidslivet, der Utdanningsforbundet har en definert rolle i forhandlinger, drøftinger og medbestemmelsesfora. I kraft av denne rollen har Utdanningsforbundet et ansvar for å bidra til å oppnå bærekraftsmålene og se dette arbeidet i sammenheng med øvrig fagforeningsarbeid. I tillegg har Utdanningsforbundet en unik posisjon som profesjonsorganisasjon. Utdanningsforbundet representerer de profesjonelle yrkesutøverne i barnehager, skoler, støttesystem og universiteter i hele landet. Lærere og ledere er bundet av et samfunnsmandat og forpliktet på lærerprofesjonens etiske plattform, og bidrar til å sikre barn, unge og voksne en god utdanning. I arbeidet med bærekraftsmålene skal Utdanningsforbundet vise at vi tar ansvar som profesjonsutøvere, tillitsvalgte og som en del av det organiserte arbeidslivet både lokalt og nasjonalt.

Likelønn

Et eksempel på Utdanningsforbundets arbeid med mål 5 er likelønn mellom kvinner og menn. Likelønnsutfordringene for Utdanningsforbundets medlemsgrupper handler i liten grad om lønnsforskjeller mellom menn og kvinner innenfor utdanningssektoren. Det handler først og fremst om lønnsforskjeller mellom kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor og mannsdominerte yrkesgrupper med tilsvarende utdanningsnivå i privat sektor.

Utdanningsforbundet har vedtatt at:

For å kunne rekruttere og behalde godt kvalifiserte arbeidstakarar må utdanningsgruppene i offentleg sektor ha eit lønnsnivå som samsvarer med lønnsnivået for utdanningsgruppene i privat sektor. […] Utdanningsforbundet vil arbeide for reell likestilling og for eit samfunn der kvinner og menn har likeverdige vilkår og blir like høgt verdsette. Likelønnsprinsippet må liggje til grunn for arbeidet vårt, og kvinnedominerte yrkesgrupper skal ha same lønn og lønnsutvikling som mannsdominerte yrke med tilsvarande utdanning, kompetanse og ansvar. (Utdanningsforbundet 2015)

Les mer

Education International Gender Equality Action Plan 2015–2019 

FN-sambandet om FNs bærekraftsmål

Unio 2017: En Unio-politikk for realisering av FNs bærekraftsmål

Utdanningsforbundets plan for oppfølging av bærekraftmålene

Utdanningsforbundet 2015: Vi utdanner Norge – overordnet politikk og vedtatte innsatsområder for landsmøteperioden 2016–2019

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.