Dette er det nye sentralstyret

Landsmøtet har valgt nytt sentralstyre som skal lede Utdanningsforbundet de neste årene. Valgkomiteens innstilling fikk flertall. 

Det nye sentralstyret trer i kraft fra 1. januar 2024, og består av ti faste medlemmer i tillegg til leder og to nestledere.

Leder:

Alder: 55 år
Fylke: Trøndelag
Medlemsgruppe: Grunnskole
Valgt til: Leder av sentralstyret

Geir Røsvoll er opprinnelig fra Mo i Rana, og har jobbet 18 år som lærer i Bærum, Oslo og Trondheim. Han ble tillitsvalgt i Norsk Lærerlag i 1994; først i Bærum, senere i Oslo. Han var arbeidsplasstillitsvalgt i Utdanningsforbundet Trondheim i perioden 2006-2010. Deretter ble han styremedlem, hovedtillitsvalgt og nestleder i Utdanningsforbundet Trondheim. I perioden 2013-2019 var han lokallagsleder der. Fra 2019 har han vært fylkesleder i Trøndelag.

Røsvoll verdsetter strategisk arbeid og er opptatt av at Utdanningsforbundets politiske satsinger må iverksettes på riktig tidspunkt. Han er svært opptatt av politisk påvirkningsarbeid og har et brennende engasjement for hele oppvekstsektoren. Røsvoll er opptatt av at yngre mennesker lærer om den norske modellen og viktigheten av fellesskapet i fagforeningene og mener fagforeningsbevissthet er et viktig tema fremover. Bedre arbeidsforhold for lærerne må bidra til at det blir mer attraktivt å være lærer. Han er opptatt av hvordan frontfaget kan praktiseres bedre, verdsetting av offentlig sektor og verdiskaping.

1. nestleder

Alder: 39 år
Fylke: Troms
Medlemsgruppe: Barnehage
Valgt til: 1. nestleder i sentralstyret.

Ann Mari Milo Lorentzen har jobbet som pedagogisk leder i en kommunal barnehage i Tromsø. Hun var arbeidsplasstillitsvalgt i perioden 2009-2011, før hun ble hovedtillitsvalgt i 2011. I 2015 ble hun valgt inn i sentralstyret, hvor hun har sittet siden. Hun har blant annet ledet kontaktforum barnehage og Utvalg for Likestilling og mangfold. Hun har erfaring fra forhandlingsutvalget i PBL-området og var streikeleder under PBL-streiken i 2022.

Lorentzen har et bredt samfunnsengasjement både nasjonalt og internasjonalt, og hun har blant annet jobbet mye med likestillings- og mangfoldsspørsmål. Hun er opptatt av arbeidsforholdene til lærere, og mener rettighetene til lærerne vil kunne bli utfordret av en krevende økonomisk situasjon. Hun er bekymret for de lave søkertallene til lærerutdanningene. Lorentzen brenner for flere barnehagelærere og økt bemanningen i barnehagene.

2. nestleder

Alder: 54 år
Fylke: Akershus
Medlemsgruppe: Videregående opplæring og fagskole
Valgt til: 2. nestleder i sentralstyret

Thom Bjørnar Jambak er sentralstyremedlem og har i denne perioden ledet kontaktforum Videregående opplæring og fagskole i tillegg til Samisk utvalg. Han har to perioder bak seg i sentralstyret, og har tidligere ledet Utdanningspolitisk utvalg (UPU). Han har erfaring som hovedtillitsvalgt i Buskerud fylkeskommune fra 2010 og frem til han ble valgt til sentralstyremedlem i 2015. Jambak er adjunkt med tilleggsutdanning og har bakgrunn som lærer ved Røyken videregående skole.  
 
Jambak er opptatt av lære- og rammeplanarbeid og vil fronte fellesskole for alle. Han er opptatt av fagenes rolle, og glad for at vi har fått på plass faglige nettverk. Jambak fremhever at det er viktig at organisasjonen er synlig. Han bidrar til dette gjennom innlegg i sosiale medier og andre kanaler. Han mener at for å få god rekruttering til læreryrkene, må lønnsnivået opp.  
 


Øvrige sentralstyremedlemmer:

Alder: 47 år
Fylke: Vestland
Medlemsgruppe: Barnehage
Medlem av sentralstyret

Anita Holm Cirotzki er i dag fylkesstyremedlem og kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Vestland. Ho har sidan 2006 hatt ei rekke verv på lokallags- og fylkesnivå og vore hovudtillitsvald i Bremanger kommune. Tidlegare har ho vore medlem i representantskapet og utdanningspolitisk utval (UPU). Ho har vore pedagogisk leiar, og i ein periode styrar, i Svelgen barnehage – som no er eit oppvekstsenter, og har vore innom som lærar i småskulen. Ho er i dag tilsett som fagleiar barnehage ved Svelgen Oppvekst.

Cirotzki held fram fleire barnehagelærarar og auka bemanning i barnehagen som den saka ho brenn mest for akkurat no. I tillegg løftar ho fram vald og truslar, arbeidsmiljø og kva som skal vere kjerneoppgåvene for lærarar i barnehage og skule som viktige spørsmål. Ho peikar òg på at løn og arbeidstid er viktige spørsmål for barnehagelærarane. Etter hennar oppfatning må Utdanningsforbundet alltid vere medlemsnære og alle medlemmar må kunne kjenne at dei høyrer til i organisasjonen.

Alder: 53 år
Fylke: Buskerud
Medlemsgruppe: Grunnskole
Medlem av sentralstyret

Christian Evenshaug startet som lærer i Bærum i 1995, og flyttet til Drammen i 1998. Han har vært arbeidsplasstillitsvalgt siden 2008, og ble lokallagsleder i Drammen i 2017, noe han fortsatt er. Han har vært i representantskapet siden 2019, og har erfaring fra utdanningspolitisk utvalg i Utdanningsforbundet Viken.

Evenshaug brenner for å påvirke de politiske prosessene, og påpeker viktigheten av å tenke nytt og kreativt innen strategiarbeid. Han er opptatt av å være nær og lytte til medlemmene. Han påpeker også betydningen av å ivareta de små lokallagene. Evenshaug er opptatt organisasjonsbygging, og har erfaring fra prosessen med å danne Drammen som nytt lokallag. Han er opptatt av lærerprofesjonens autonomi. Han har jobbet mye med politisk påvirkning, ikke minst i saken om pålagt fysisk aktivitet i skolen.

 

Alder: 39 år
Fylke: Oslo
Medlemsgruppe: Faglig og administrativt støttesystem (FAS)
Medlem av sentralstyret

Ida Næss Hjetland har jobbet som pedagogisk-psykologisk rådgiver for PPT Oslo fra 2011. Hun ble arbeidsplasstillitsvalgt i 2013. I 2019 ble hun valgt inn i sentralstyret. Hun har ledet kontaktforum faglig og administrativt støttesystem og fikk også ansvaret for kontaktforum universitet og høgskole fra april 2023. Hun er medlem av forhandlingsutvalget og konfliktberedskapsutvalget i Unio i Oslo kommune og medlem av utvalg for likestilling og mangfold.

Hjetland ser at støttesystemet har en sentral plass i oppvekstsektoren. Hun mener erfaringene hun har gir et blikk for bredden og helheten i sektoren. Hun er opptatt av vilkårene for laget rundt barn og elever og deres mulighet til å gi god støtte til barnehager og skoler. Hun er tydelig på at PP-tjenesten må styrkes, og at dette blir en viktig sak i neste periode. Hun er opptatt av å være ute og møte medlemmer og lytte til deres stemmer.

Alder: 51 år
Fylke: Rogaland
Medlemsgruppe: Videregående opplæring og fagskole
Medlem i sentralstyret

Ingeborg Tyse har undervist i videregående skole siden 2004. Hun startet som arbeidsplasstillitsvalgt på Stavanger katedralskole i 2011. Tyse var regiontillitsvalgt i Rogaland fra 2013-2015 i delvis frikjøp. I perioden 2015-2022 var hun hovedtillitsvalgt på full tid i Rogaland fylkeskommune. I dag er hun i et vikariat som avdelingsleder på Stavanger katedralskole.

Tyse har erfaring fra lokalpolitikken og er nå opptatt av å påvirke de politiske prosessene. Hun er frustrert over ressursmangelen i sektoren, og arbeidet med å sikre tilstrekkelig finansiering må intensiveres. Tyse fremhever viktigheten av å se Utdanningsforbundet som et helhetlig lag, og mener vi må jobbe for høyere lønn for læreryrkene. Hun trekker her spesielt frem yrkesfaglærerne. Tyse peker også på utfordringer rundt 9A-problematikken og mener lærerprofesjonen har store utfordringer på dette feltet.

Alder: 59 år
Fylke: Rogaland
Medlemsgruppe: Barnehage
Medlem av sentralstyret

Inger Grødem Haraldsen er i dag sentralstyremedlem, leiar utval for organisasjonsutvikling og har i haust leia leiarråd. Ho er òg medlem i forhandlingsutvalet og konfliktberedskapsutvalet i Unio-Kommune. Tidlegare har ho vore arbeidsplasstillitsvald, lokallagsleiar i Utdanningsforbundet Stavanger og hatt verv på fylkesnivå. Haraldsen var sist tilsett som styrar i ein kommunal barnehage, men har òg erfaring frå privat barnehage og 1.-4. tinn i grunnskulen.
Haraldsen er oppteken av fleire barnehagelærarar og meir bemanning i barnehagen. Tilsvarande meiner ho det trengs fleire lærarar og mindre klassar i skulen. Rekruttering både i barnehage og skule er den største utfordringa framover. I tillegg er ho uroleg for arbeidsvilkåra og rekrutteringa til leiarstillingar. Haraldsen ønsker å styrke Unio. Ho meiner det er viktig å vidareutvikle partssamarbeidet, og ønsker å vere mykje ute i lokal- og fylkeslag for å fange opp kva som rører seg blant medlemmane.

Alder: 35 år
Fylke: Innlandet
Medlemsgruppe: Grunnskule 
Medlem av sentralstyret

Linn Therese Myhrvold er lokallagsleiar i Utdanningsforbundet Østre Toten og hovudtillitsvald i Østre Toten. Ho har tidlegare vore plasstillitsvald på Vilberg skole, der ho jobba fram til ho gjekk ut i fullt frikjøp i 2018. Utdanninga hennar er som allmennlærar med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk og arbeids- og organisasjonspsykologi. Ho sit i dag som medlem i representantskapet og i utval for utdanningspolitikk (UPU).

Myhrvold er oppteken av takhøgde for meiningsbryting og at vi skal vere stolte av å vere medlem i Utdanningsforbundet. Ho meiner det er viktig å verne om lærarprofesjonen - særleg knytt til arbeidsbelastning, utfordringane med kunstig intelligens og rekruttering til yrka. Ho brenn for partsamarbeid og for at 6-åringane må få ein betre skulestart. Myhrvold er oppteken av dei yngste, og derfor òg bemanning i barnehagen og tidleg innsats.

 

Alder: 46 år
Fylke: Nordland
Medlemsgruppe: Universitet og høgskole
Medlem i sentralstyret

Maja Henriette Jensvoll jobber som førstelektor ved Nord universitet. Hun har også erfaring som lærer og lektor i grunnskolen og videregående skole. I 2005-2016 var hun arbeidsplasstillitsvalgt ved Høgskolen i Bodø, senere Universitet i Nordland. Hun har vært medlem i klubbstyret ved Nord universitet siden 2017. I perioden 2010-2019 var hun medlem av Bodø lokallagsstyre og fylkesstyremedlem i Nordland. Jensvoll har vært kontaktperson for medlemsgruppen universitet og høgskole. Hun har tidligere vært medlem av sentral valgkomité.  
 
Jensvoll er engasjert i utdanningspolitikk og profesjonsutvikling. Hun er bekymret for lærernes arbeidsforhold og hvordan dette har innvirkning på søkertallene til lærerutdanningene og viser blant annet til 9A og lærernes mulighet til å drive danning og utdanning. Hun mener det ikke holder å snakke om at lærere har verdens viktigste yrke. Vi må gjøre yrket attraktivt. Hun vil jobbe for at Utdanningsforbundet skal være en tydelig stemme for universitet og høgskoler og er opptatt av å lytte til medlemmene.  

Alder: 46 år
Fylke: Østfold
Medlemsgruppe: Videregående opplæring og fagskole
Medlem av sentralstyret

Morten Skauen Sørmo har undervist i videregående skole siden 2005. Han har vært arbeidsplasstillitsvalgt fra 2016 før han i 2017 ble styremedlem i Utdanningsforbundet Fredrikstad. I 2019 ble han hovedtillitsvalgt i Viken fylkeskommune. I tillegg har han vært styremedlem, nestleder og styreleder i Samvirkebarnehagene i Fredrikstad i 2010-2016 (PBL). Fra 2023 er han hovedtillitsvalgt i fylkeskommunen og fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Østfold.  
 
Sørmo har et stort engasjement for organisasjonen. Han er opptatt av kontakten med medlemmene og å lytte til disse, og han fremhever særlig viktigheten av å rekruttere og beholde lektorer og ledere. Sørmo mener det er viktig å gjøre strategiske vurderinger i politiske saker, og ser på fagforeningsknusing og undergraving av fagforeningsarbeidet som en sentral utfordring fremover. Han er opptatt av at utdanning må lønne seg, sikre gode arbeidsforhold og bidra til god skoleutvikling.  

Alder: 49 år
Fylke: Troms
Medlemsgruppe: Grunnskule
Medlem av sentralstyret

Thomas Nordgård er i dag fylkesleiar i Utdanningsforbundet Troms. Han har hatt ei rekke verv på arbeidsplass-, lokallags- og fylkesnivå. Nordgård er tilsett ved Sommerlyst skole, der han framleis tek vikartimar. Han er oppteken av å ha eit samfunnsengasjement òg utanfor skulen, og er mellom anna òg lagførar i Sivilforsvaret og arbeidslivskyndig meddommar i ting- og lagmannsretten.  
 
Nordgård er oppteken av rolla fagrørsla har hatt historisk. Han set pris på organisasjonsdialogen og trivst med å få motbør. Han ser lærarmangelen og skuleøkonomi som viktige utfordringar, og meiner vi må å gjere læraryrket attraktivt slik at vi gjev ungar og elevar ei så god utdanning som mogeleg. Han ønsker ein meir praksisnær skule der ungane kan oppleve meistring. Nordgård er oppteken av fagforeiningsmedvit og at vi må setje kvart einskild medlem i stand til å stå støtt i utfordringane dei møter.  
 

Alder: 56 år
Fylke: Trøndelag
Medlemsgruppe: Grunnskule
Medlem i sentralstyret

Turid Buan Øfsti er sentralstyremedlem og leiar utval for løns- og arbeidsvilkår. Ho sit i forhandlingsutvalet i Unio-Kommune, leiar konfliktberedskapsutvalet Unio-K og har ansvar for konfliktberedskapen på dei private tariffområda utanom PBL. Ho har erfaring som lærar og leiar, og den siste tilsettinga hennar var som avdelingsleiar på ein ungdomsskule i Trondheim. Øfsti har hatt ei rekke tillitsverv på ulike nivå, og har tidlegare mellom anna vore fylkesstyremedlem i Sør-Trøndelag og hovudtillitsvald i Trondheim.  
 
Øfsti er særleg oppteken av løns- og arbeidsvilkår, og har opparbeidd ein brei kompetanse på dette gjennom dei ulike verva ho har hatt. Samarbeidet gjennom Unio held ho fram som naudsynt, og ho seier at Utdanningsforbundet er viktig for å forbetre velferdsstaten. Ho meiner lærarkrisa i både skule og barnehage er ei av dei store utfordringane framover, og ho er oppteken av livsfasetiltak og helsefremjande arbeidsmiljø som eit av svara på rekrutteringsutfordringane.  
 

 

Det velges også tre møtende varamedlemmer og fem ikke-møtende varemedlemmer til det nye sentralstyret.

Møtende varamedlemmer til sentralstyret:

Alder: 40 år
Fylke: Oslo
Medlemsgruppe: Grunnskule
Innstilt til: 1. møtande vara i sentralstyret

Stine Christensen Holtet er lærar ved Høybråten skole og er no plasstillitsvald der. Ho har tidlegare vore medlem i sentralstyret og tok i 2019 ikkje attval fordi ho ønska å ha meir erfaring frå og kontakt med skulekvardagen. Holtet var i 2009-2011 leiar i Pedagogstudentene. Ho har vore medlem i ulike utval for lærarutdanning. Ho har erfaring frå utval for organisasjonsutvikling og er no medlem i utval for utdanningspolitikk (UPU).  
 
Holtet er oppteken av profesjonspolitikken; spesielt lærarutdanning og rettleiing. Småskuletrinnet og overgangen frå barnehage til skule er ei fanesak for ho. Ho meiner at 1. - 4. trinn ikkje må bli for “skulsk”, men pregast av leik og det tverrfaglege. Ho legg vekt på korleis arbeidstida blir pressa av oppgåver og skjeringspunktet mellom tillit og kontroll. Holtet meiner det er viktig å diskutere saker for å gjere kvarandre gode, og å gjere lokal- og fylkeslag sterke for å bygge organisasjon.  

Alder: 49 år
Fylke: Telemark
Medlemsgruppe: Faglig og administrativt støttesystem
Innstilt til: 2. møtende vara i sentralstyret

Monica Undseth er utdannet barnehagelærer og har lang erfaring som pedagogisk leder. Fra 2012 ble hun valgt som kontaktperson barnehage for Vestfold, og hun har sittet som kontaktperson barnehage i Vestfold og Telemark til 2022. Hun var også medlem i Utdanningspolitisk utvalg (UPU) fra 2013-2020. Hun har siden 2022 jobbet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som rådgiver i oppvekstavdelingen.  
 
Undseth er opptatt av å se bredden i det helhetlige utdanningsløpet og interesserer seg for flere felt. Hun var i begynnelsen av sin tillitsvalgtkarriere mest opptatt av profesjonen, men har de siste årene jobbet mye med lønns- og arbeidsvilkår. I dag fremhever Undseth spesielt profesjonsetikk, arbeidstid for barnehagelærere og nok kvalifiserte lærere i skolen som viktige saker. Hun ønsker å være en tydelig stemme som utfordrer og er opptatt av det strategiske arbeidet.  

Fylke: Telemark

Medlemsgruppe: Grunnskole

 

Ikke-møtende varamedlemmer til sentralstyret:

 

renee.jpg

Alder: 46 år
Fylke: Agder
Medlemsgruppe: Barnehage
Innstilt til: 1. ikke-møtende vara i sentralstyret


Renée Christin Røyneland er utdannet barnehagelærer og startet som pedagogisk leder i Oslo kommune i 2000. I 2004 begynte hun i en PBL-barnehage i Lillesand. Hun har vært arbeidsplasstillitsvalgt siden 2001, og ble styremedlem og nestleder i Utdanningsforbundet Lillesand i 2007. I perioden 2012-2023 har hun sittet i fylkesstyret som kontaktperson barnehage i Aust-Agder og Agder. Fra 2016 er Røyneland medlem i representantskapet. Fra august 2023 er hun tilbake som pedagogisk leder i Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage i Lillesand.  
 
Hun brenner for de private barnehagene. Røyneland er opptatt av at Utdanningsforbundet skal framforhandle gode avtaler og rettigheter for våre medlemmer. Hun fremhever at Utdanningsforbundet skal være en inkluderende organisasjon. Hun er opptatt av at alle arbeidsplasser skal ha en tariffavtale, og vil vise at Utdanningsforbundet er mer enn KS-området. Etter mange år som tillitsvalgt på fulltid ser Røyneland betydningen av å fortsatt ha nærhet til arbeidslivet.  

Alder: 35 år
Fylke: Oslo
Medlemsgruppe: Grunnskole
Innstilt til: 2. ikke-møtende vara i sentralstyret

Silje Marie Bentzen har siden 2018 arbeidet som lektor på Nordseter skole der hun også er arbeidsplasstillitsvalgt. Hun har tidligere vært leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Bentzen har også vært ansatt i Utdanningsforbundets seksjon for utdanning og forskning, der hun arbeidet med saker som omhandlet faglig og administrativt støttesystem. Hun er i dag 4. vara til fylkesstyret i Utdanningsforbundet Oslo og medlem av lokalt kontaktforum for grunnskole.  
 
Bentzen er opptatt av at læreryrket må få høyere status. Hun mener at oppvekstsektoren må tilføres flere midler og at bemanningen må styrkes. Dette er viktig for å forhindre frafallet fra læreryrket. Bentzen brenner for Utdanningsforbundets samfunnsansvar og trekker særlig frem betydningen av å jobbe med klima og bærekraft. Hun mener at medlemsstemmen må komme tydeligere frem i organisasjonen og vil jobbe for at medlemmene skal oppleve seg som viktige.  

Alder: 54 år
Fylke: Agder
Medlemsgruppe: Videregående opplæring og fagskole
Innstilt til: 3. ikke-møtende vara i sentralstyret

Anne Cathrine Fodstad startet sin lærerkarriere på Førde ungdomsskole i 1992. I 1996 byttet hun arbeidssted til Strømsbu vgs i Arendal. Fra 2012 har hun vært tillitsvalgt på fulltid som kontaktperson og hovedtillitsvalgt i Aust-Agder fylkeskommune. Siden 2019 har hun vært kontaktperson og hovedtillitsvalgt i Agder, noe hun fortsatt er. Hun har sittet én periode i utdanningspolitisk utvalg (UPU).

Fodstad fremhever viktigheten av at Utdanningsforbundet favner bredt og er spesielt opptatt av profesjonsarbeid. Hun setter søkelys på skole- og barnehageutvikling. Hun brenner for medlemsstemmen og at Utdanningsforbundet må ut å snakke med medlemmene. Fodstad er opptatt av å se de ulike sakene fra flere sider, og at man må bryne seg på etablerte holdninger. Hun er pragmatisk og synes det er positivt at Utdanningsforbundet er en politisk uavhengig organisasjon.

 

Alder: 59 år
Fylke: Møre og Romsdal
Medlemsgruppe: Grunnskole, leder
Innstilt til: 4. ikke-møtende vara i sentralstyret

Paul Ivar Pedersen har lang erfaring som lærer både fra ungdoms- og videregående skole. Han har jobbet som avdelingsleder i videregående skole, og har de siste sju årene vært rektor på Stranda ungdomsskule. Han har vært fylkesstyremedlem i Møre og Romsdal. I tillegg har han sittet i sentralt lederråd. Han har bred arbeidserfaring, blant annet fra mediearbeid i Norges Skiforbund.  
 
Pedersen brenner for partssamarbeidet, og mener det er svært viktig for god skoleutvikling. Han er opptatt av at Utdanningsforbundet skal bidra i skoleringen av skoleledere. Klima og internasjonalt samarbeid er områder Utdanningsforbundet må jobbe med. Andre viktige temaer han peker på er ny opplæringslov, lærerutdanning og kommuneøkonomi. Han mener Utdanningsforbundet har stor påvirkningskraft blant annet gjennom partssamarbeidet.  

Alder: 59 år
Fylke: Rogaland
Medlemsgruppe: Universitet og høgskole
Innstilt til: 5. ikke-møtende vara i sentralstyret

Kitty Garborg har lang erfaring som både lærer og rektor i grunnskolen i Rogaland. I perioden 1993-2010 har hun jobbet som skoleleder. Fra 2010 har hun vært praksiskoordinator ved Universitetet i Stavanger. Hun er medlem i fylkesstyret i Rogaland og hovedtillitsvalgt ved Universitet i Stavanger. Garborg sitter i dag i representantskapet.

Hun er opptatt av at grasrotstemmen må løftes i organisasjonen, og at Utdanningsforbundet må være interessant for forskere. Garborg er opptatt av lærerutdanningen og bekymret for rekrutteringssituasjonen i sektoren. Hun brenner også for at organisasjonen skal intensivere arbeidet med lønnsetterslepet i høyere utdanning. Garborg har lang erfaring fra lokale forhandlinger, og ønsker å bidra med sin forhandlingskompetanse.

 

 

Se alt om landsmøtet her og om valget her