Uttalelse: Vold, trusler og trakassering mot ansatte er ikke en privatsak, det er et arbeidsmiljøproblem

Utdanningsforbundet ber myndigheter og aktører i utdanningssektoren anerkjenne at vold og trusler er et arbeidsmiljøproblem og krever at man tar grep for å trygge ansatte.

Landsmøtet i Utdanningsforbundet uttrykker sterk bekymring for at tall fra Arbeidstilsynet viser at lærere i skole og barnehage er blant gruppene som er mest utsatt for vold og trusler i arbeidslivet.

Utdanningsforbundet ser at det i for liten grad blir gjort tiltak for å forebygge og håndtere trakassering, vold og trusselsituasjoner mot ansatte. Undersøkelser blant Utdanningsforbundets medlemmer viser at både ansatte og ledere kjenner seg alene i arbeidet med å forebygge og håndtere vold, trusler og trakassering. Vold, trusler og trakassering mot ansatte er ikke en privatsak, det er et arbeids-miljøproblem.

Det er alltid arbeidsgiver som har hovedansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø. Å bli utsatt for vold, trusler og trakassering oppleves av mange som skamfullt. Fellesskapet på arbeidsplassen må motvirke denne opplevelsen ved å være støttende ledere og kolleger som tar til orde for å forstå dette som et arbeidsmiljøproblem.

Det må sikres et system for at alle skoler, barnehager og andre utdanningsinstitusjoner har faste og gode rutiner for ivaretakelse av ansatte som opplever vold, trusler eller trakassering på arbeidsplassen. God ivaretakelse innebærer rask støtte når noe skjer, og systematisk oppfølging over tid.

Vold, trusler og trakassering må være et tema i risikovurdering på alle arbeidsplasser, og i samsvar med vurderingene må ansatte sikres relevant informasjon og opplæring. Systemer for avvikshåndtering må være brukervennlige og transparente. Alle HMS-avvik skal dokumenteres og følges opp i samarbeid med vernetjenesten. Ved vedvarende voldsproblematikk må arbeidsplassen og de ansatte følges opp og sikres støtte.

Vi krever at lovverket knyttet til vold, trusler og trakassering mot ansatte i utdanningssektoren blir anvendt i større grad enn i dag for å sikre ansattes rettsvern. Det særskilte vernet i straffeloven må utvides til å gjelde alle ansatte i utdanningssektoren. Det må gis opplæring i relevante lovbestemmelser.

Vold- og trusselhendelser som anmeldes, skal anmeldes av arbeidsgiver, ikke av den enkelte ansatte. Vold, trusler og trakassering i utdanningssektoren må i større grad enn i dag behandles som et arbeidsmiljøproblem. Innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere vold, trusler og trakassering mot ansatte må systematiseres og styrkes.

Alle ansatte må få opplæring og øvelse i å forebygge og håndtere vold og trusler. Denne opplæringen må samsvare med utfordringene den enkelte ansatte møter og må gis av kvalifiserte aktører. Dette krever helhetlige tiltak og ekstra ressurser som må bli prioritert i hele utdanningssektoren.

Landsmøtet i Utdanningsforbundet ber derfor Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, kommuner og fylkeskommuner og private aktører i utdanningssektoren anerkjenne dette arbeidsmiljøproblemet og ta grep for å trygge ansatte.


Uttalelsen sendes også Arbeids- og sosialkomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget

Her finner du alle vedtak og uttalelser fra landsmøtet