Pensjon i PBL: – PBL forteller ikke hele sannheten

Helt siden 2010 har partene diskutert og arbeidet med overgang til ny AFP-ordning i PBL-området, viser signerte protokoller.

En gjennomgang av protokollene signert av partene etter lønnsoppgjørene i perioden 2010 – 2021, viser at partene altså har diskutert og arbeidet med overgang til ny AFP-ordning i PBL-området helt siden 2010.

– PBL forteller ikke hele sannheten med tanke på at partene har arbeidet med overgang til ny AFP-ordning helt siden 2010 og at Fellesordningen for AFP helt siden da har vært det aktuelle alternativet, sier Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder.

Skriftlig dokumentasjon

Partene nedfelte overgang til AFP i Fellesordningen allerede fra mellomoppgjøret 2011.

Skyvulstad beklager at det til tross for dette, som skriftlig dokumenteres i protokoller gjennom flere år, likevel ikke ble enighet med PBL om ny pensjonsavtale.

Dermed har Utdanningsforbundet vært i streik i private barnehager i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) fra mandag 17. oktober. Også Delta og Fagforbundet er i streik i PBL-området.

Gjennomgangen av protokollene viser også dette:


• I 2014-protokollen kommer igjen formuleringen «sluttføre påbegynt arbeid med AFP».

• I perioden 2014 – 2019 gikk tiden mest med på å diskutere tjenestepensjonsordningen, som ble landet med løsning om maks hybridpensjon i august 2019.

• Både i 2019, 2020 og 2021-protokollene er innføringsdatoen 1. januar 2023 tatt inn.

– Ser bort fra felles mål

– Det er ødeleggende for tillitsforholdet mellom partene når PBL i uttalelser ser bort fra felles mål om AFP og dato for innføring nedfelt i protokoller tredje år på rad, understreker Skyvulstad.

– Partene har hatt mange møter med Fellesordningen for AFP der vi blant annet har snakket om hvordan overgang kan gjøres formelt og praktisk – både tidligere og nå forut for det siste arbeidet i partssammensatt utvalg.

Skyvulstad vektlegger at fagforeningene alltid har sagt, på møter blant annet i partssammensatte utvalg (PSU), at det er Fellesordningen AFP som er alternativet.

Her har vi hentet ut sitater om pensjon og AFP direkte og ordrett fra de mange protokollene fra 2010 til 2021.

(vi gjør oppmerksom på at de ikke finnes elektronisk og at vi derfor ikke kan lenker til dem direkte i denne artikkelen.) 

 • Riksmeklers møtebok oktober 2010:

(…)
«1. Partene er enige om at PBL-A enten slutter seg til Fellesordningen for AFP eller etablerer en bedre og livsvarig AFP-ordning for de ansatte. Det skal etableres overgangsregler som sikrer arbeidstakere fra fylte 62 år i en overgangsfase, enten etter någjeldende eller ny ordning.

2. Det nedsettes et partssammensatt utvalg som nærmere utreder og avklarer overgangsregler fra AFP i PBL-A-området til Fellesordningen eller til en bedre ordning. Det forutsettes at utvalget avholder møte med Fellesordningen, for nærmere avklaring av problemstillinger rundt eventuell deltakelse og tilslutning.

Utvalget skal starte sitt arbeid så raskt som mulig, og avslutte innen 31.3.2011.

3. I overgangsperioden videreføres eksisterende AFP-ordning så uendret som mulig, inntil ny ordning gir adgang for ansatte til å fratre fra 62 år.

4. Endelig AFP-ordning og overgangsregler avklares senest ved forhandlinger for 2. avtaleår pr. 1.5.11.

5. Med virkning fra 1.1.2011 kan arbeidstakere fratre med alderspensjon i folketrygden fra fylte 62 år. Hvis så skjer, vil någjeldende AFP-pensjon avkortes krone for krone.»

 • Riksmeklers møtebok september 2014:

(...)

AFP og uførepensjon
«Pensjonsutvalget sluttfører tidligere påbegynt arbeid med AFP. Utvalget skal utrede mulige styringsformer på AFP-ordningen, og eventuelt tilpasning av vedtekter.
Pensjonsutvalget utreder tilpasning til ny lovgivning om uførepensjon i privat sektor, som trer i kraft 2015. Partene er enige om at en framtidig uførepensjonsordning skal være minst like god som dagens ordning.
AFP og uførepensjon forhandles i mellomoppgjøret 2015, og partene er enige om en konfliktrett.»

 • Protokoll mellomoppgjøret 2019:
  (…)
  «AFP i privat sektor er under utredning, og skal forhandles om i 2020. Partene er enige om å avklare AFP-spørsmålet når AFP-partene i privat sektor har avtalt framtidig løsning. «Barnehagepensjonen» viderefører derfor inntil videre dagens tidligpensjonsordning. Partene er enige om at alle ansatte skal sikres AFP. Også nyansatte etter 1.1.2020 skal ha rett til AFP.
  Partene er videre enige om at iverksettelsen av ny AFP-ordning tidligst vil skje fra 2022.»
  (…)
  «Det er også et felles mål at partene fra 1. januar 2023 skal innføre en ny AFP-ordning. I forhandlingene skal det tas hensyn til både samlet kostnadsramme for AFP og pensjon, og til den måte partene velger å organisere overgang fra gammel til ny AFP.»
  (…)
 • Protokoll hovedoppgjøret 2020:
  Partssammensatt utvalg AFP
  «Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal vurdere og foreslå ulike måter gjennomføre overgang til ny AFP-ordning i PBL-området, herunder kostnadsrammer, avvikling av gammel ordning, gjennomgang av innfasing for å sikre at enkeltgrupper ivaretas og kompensasjon med nye beregninger som inkluderer virkningen av privat AFP (jfr. Protokoll fra 2019). Arbeidet skal danne grunnlaget for forhandlingene i hovedoppgjøret i 2022 med sikte på å innføre privat AFP senest 1. januar 2023, jfr. protokoll av 26. august 2019.»
 • Protokoll mellomoppgjøret 2021:

«PSU AFP skal innen 1.4.22 framlegge sin rapport som grunnlag for videre forhandlinger. Mandatet er beskrevet i protokoll fra hovedoppgjøret 2020, og utvalget skal foreslå måter å gjennomføre overgang til ny AFP-ordning i PBL-området. Rapporten skal danne grunnlaget for forhandlingene i hovedoppgjøret i 2022, med sikte på å innføre privat AFP senest 1. januar 2023.»

En kort forklaring om pensjon i PBL