Barnehagestreiken er over – gjennomslag for pensjonskrav

Streiken i PBL-barnehagene er over. Partene kom til enighet om pensjon hos Riksmekleren onsdag morgen. De ansatte er tilbake på jobb i morgen, torsdag.

– Vi er fornøyde med å ha fått på plass en god pensjonsløsning som er på linje med det offentlige og andre private barnehager har, og en lønnsøkning tilsvarende kommunal sektor, sier en samlet arbeidstakerside ved forhandlingslederne Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta.

Løsningen innebærer at ansatte i PBL senest innen 1.1.2025 får livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen, noe som var et hovedkrav fra fagforeningene.

I tillegg blir prosentsatsen de ansatte selv betaler til egen tjenestepensjon redusert fra 3 til 2,5 prosent 1.1.2023, deretter ned til 2 prosent når fellesordningen for AFP etableres. Arbeidsgivers andel økes tilsvarende. Det betyr at vi opprettholder lovens maksimumssatser på sju prosent.

Partene er også enige om å jobbe sammen opp mot myndighetene for å sikre dekning av kostnadene til pensjon.

Det økonomiske i løsningen har en kostnadsramme på nivå med oppgjøret i kommunal sektor og gir barnehagelærere og styrere et generelt tillegg fra kr 12.200 til kr 19.500 per 1. mai 2022.

Her finner du meklers møtebok

Lønnskalkulator for PBL-området 2022

De generelle tilleggene gis alle ansatte og er gjeldende fra 01.05.2022. Minstelønn for Pedagogiske ledere og styrere er økt utover de generelle tilleggene. Ansatte som, etter at de generelle tilleggene er gitt, har en grunnlønn lavere enn nye minstelønnsnivåer skal som et minimum innplasseres på nytt minstelønnsnivå.

Krevende meklinger

Selv om kravene opprinnelig var at både AFP i Fellesordningen og redusert prosentsats skulle innføres fra 1. januar 2023, er vi fornøyde med å ha kommet til en avtale som på sikt sikrer pensjonsrettighetene til ansatte i PBL-barnehagene.

– Det har vært en langvarig streik, og tre svært tøffe meklinger. Begge parter har både gitt og tatt. Vi mener vi har fått PBL til å strekke seg så langt som det var mulig.

– Vi skulle selvsagt unngått hele streiken, men all ære til de streikende som har stått støtt og virkelig vist hvor viktig dette har vært. Vi ser at denne streiken har vært helt nødvendig for å komme fram til den løsningen vi nå har fått, sier forhandlingslederne.

Takker for støtten

– Vi vil takke for all støtte de streikende har fått underveis, spesielt fra foreldre som selv ble rammet av streiken.

– Nå gleder de ansatte seg til å ta imot barna i barnehagene igjen. Ekstra gledelig er det at våre medlemmer kan gå tilbake på jobb med en anstendig og trygg pensjonsordning på plass, sier de tre forhandlingslederne.

Enigheten innebærer at PBL-barnehagene går tilbake til normal drift fra torsdag 17. november.

Meklingsløsningen skal ut på uravstemning blant våre medlemmene i tariffområdet. (denne setningen manglet i den publiserte nettsaken og ble lagt til kl. 13:04)

Om streiken

Private barnehager i PBL over hele landet har vært rammet av streik fra 17. oktober. Konflikten mellom arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta, og arbeidsgiverorganisasjonen PBL, har først og fremst handlet om pensjon.