Lederjuss: Deltid gir fortrinnsrett til utvidet stilling

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.

Det er paragraf 14-3 første ledd i Arbeidsmiljøloven som fastsetter dette. Fortrinnsretten gjelder utvidet stilling. Dette forstås slik at den gjelder utvidelse av den stilling arbeidstaker er ansatt i.

Fortrinnsretten gjelder stillinger som har om lag de samme arbeidsoppgavene som den deltidsansatte allerede utfører. Det er en forutsetning for å kunne hevde fortrinnsrett at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen.

Ved vurderingen av om en arbeidstaker er kvalifisert, kan det tas hensyn både til faglige og personlige forutsetninger. Dersom arbeidstakers kvalifikasjoner tilsvarer det som normalt kreves for stillingen, er dette tilstrekkelig til å utløse fortrinnsrett.

Arbeidsgiver kan ikke la være å ansette en fortrinnsberettiget bare fordi det vil være mulig å ansette en annen person med bedre kvalifikasjoner. Arbeidsgiver kan heller ikke unngå fortrinnsretten ved å beskrive kvalifikasjonsbehovet i utlysningsteksten annerledes enn det som anses å være det reelle behovet.

Søknad og krav

Loven oppstiller ikke formkrav til hvordan krav om fortrinnsrett for deltidsansatte skal gjøres gjeldende. Arbeidstaker må imidlertid ha gitt uttrykk for et ønske om utvidet stilling. Dette ved å søke på stillingen, ved å fremme krav om fortrinnsrett eller ved at arbeidsgiver på annen måte har blitt kjent med at arbeidstaker ønsker utvidet stilling. Arbeidsgiver har også en selvstendig plikt til å undersøke om en søker har fortrinnsrett til utvidet stilling.

En kvalifisert deltidsansatt kan ha fortrinnsrett til bare en del av en stilling. Forutsetningen er at fortrinnsretten kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver.

Et eksempel på slik vesentlig ulempe kan være at arbeidsgiver blir sittende igjen med en reststilling det kan være vanskelig å rekruttere kvalifiserte søkere til eller at virksomheten får flere, og ikke færre, deltidsansatte som følge av utvidelsen. Det beror på en konkret vurdering om utøvelse av fortrinnsretten i det enkelte tilfelle vil gi urimelige utslag for virksomheten, og om ulempen må anses å være vesentlig.
Loven regulerer ikke situasjonen der to eller flere deltidsansatte har fortrinnsrett til samme stilling.

Dermed står arbeidsgiver i utgangspunktet fritt til å velge. Prioriteringen må imidlertid ikke stride mot diskrimineringslovgivningen.

Oppsigelse og tvist

Fortrinnsretten etter Arbeidsmiljølovens § 14-2 ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold, for eksempel ved nedbemanning, går foran deltidsansattes fortrinnsrett til utvidelse av stilling. Deltidsansatte har igjen prioritet foran midlertidig ansatte som har fortrinnsrett etter bestemmelsens annet ledd.

En tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte avgjøres av Tvisteløsningsnemnda. Det er viktig å huske på at det må reises sak for nemnda senest fire uker etter at arbeidsgivers skriftlige avslag er kommet frem til arbeidstaker. En slik tvist kan ikke bringes inn for domstolene før saken har vært prøvd for nemnda og avgjørelse derfra foreligger.

Utdanningsforbundet bistår medlemmer i slike saker og du kan få hjelp til å få saken din vurdert hvis du tar kontakt med våre tillitsvalgte i det lokallaget du tilhører.