Hvilke regler gjelder for dispensasjon fra streiken?

Utdanningsforbundet får en rekke dispensasjonssøknader i forbindelse med streiken, og rundt 90 prosent innvilges. De få som avslås skyldes hovedsakelig formelle feil i søknaden.

I skrivende stund har Utdanningsforbundet behandlet godt over 3000 dispensjonssøknader, og tallet stiger dag for dag. Over 90 prosent av søknadene er innvilget, og noen få ganger blir det avslag. Avslag skyldes i all hovedsak formelle feil i søknadene, og mange kommuner har fått innvilget dispensasjon når de har søkt på nytt og rettet opp feilene i den første søknaden.  
 
Det er derfor greit å ha klart for seg hva som gjelder når det skal søkes dispensasjon fra streik. Muligheten til å søke dispensasjon fra streik er hjemlet i hovedavtalen del A, § 5-1-2. Her heter det at: 

«Arbeidsgiver kan søke om dispensasjon for navngitte arbeidstakere som er tatt ut i streik og som på grunn av fare for liv og helse eller andre vitale hensyn må være til stede eller tas inn igjen i arbeid.»

Essensen er at det er fare for liv og helse eller andre vitale hensyn som er avgjørende for om det er grunnlag for søknad om dispensasjon.

Hvorfor streiker vi? Hvor streiker vi? Hva er siste nytt? Her finner du alt om streiken

Arbeidsgivers ansvar å søke 

Om det er behov for dispensasjon fra streiken, er det altså arbeidsgiver som skal sende inn søknad om dette til Utdanningsforbundet. Søknaden avgjøres lokalt, men kan drøftes med sentralt streikekontor om nødvendig. Avslag på dispensasjonssøknader kan ankes til sentrale parter. Dispensasjonssøknadene vil bli behandlet fortløpende, og begrunnelsen må altså være fare for liv og helse eller andre vitale hensyn.  
 
Det er den siste formuleringen som har vært mest vanlig under den nåværende lærerstreiken, hvor de fleste dispensasjoner går på er at det er enkeltelever som har spesielle behov.  

Forsøker å skjerme elever med ekstra behov 

Siden starten av lærerstreiken har Utdanningsforbundet vært opptatt av å skjerme elever som har ekstra behov for oppfølging av lærerne sine. Av den grunn har vi på landsbasis altså innvilget langt de fleste av de innkomne søknadene om dispensasjon. Så lenge denne streiken pågår vil vi fortsette å strekke oss langt for å innvilge dispensasjon.
 
Ved mange skoler er det nå personale, som ikke er berørt av streiken, som har gjennomført ulike samlinger og aktiviteter med grupper av elever mens streiken har pågått. Hensikten med disse samlingene og aktivitetene har nettopp vært å forbygge de aller mest uheldige sosiale konsekvensene av streiken og å kartlegge konkret fare for liv, helse og andre vitale hensyn hos elevene. 

Ingen mulighet for «rullering» 

Det er viktig å være klar over at når lærere tas ut i streik, så er det en midlertidig oppsigelse av arbeidskontrakten. Det betyr at lærere ikke har en stilling å gå tilbake til før streiken er over. Den eneste muligheten er at arbeidsgiver søker dispensasjon for enkeltpersoner. I enkelte andre land, som Finland, gjelder andre regler under streik. Der kan man ta ut personer fra ulike arbeidssteder for ulike perioder. Denne muligheten har man altså ikke i Norge.

Er det andre ting du lurer på i forbindelse med lærerstreiken? Mange svar finner du her på våre nettsider.